Špecialista technológ v kožiarskej výrobe

Špecialista technológ v kožiarskej výrobeŠpecialista technológ v kožiarskej výrobe zabezpečuje riadenie technologickej prípravy výroby výrobkov z kože a tvorbu technologických postupov s dôrazom na inováciu výrobných technológií, verifikuje nové technologické postupy, technológie a materiály. Operatívne rieši technické a technologické problémy vo výrobe, optimalizuje procesy z hľadiska času a nákladov. Úzko spolupracuje s ďalšími odbornými útvarmi pri celkovom zlepšovaní výrobného procesu. Špecialista technológ v kožiarskej výrobe koordinuje činnosť technológov a skúšobných technikov, analyzuje kvalitu a efektivitu výroby, navrhuje jej zlepšenia. Zodpovedá za prípravu výroby a technologické skúšky nových výrobkov, vrátane vypracovania a aktualizácie technickej dokumentácie. Je zodpovedný za implementáciu technických noriem a štandardov kvality do technologických predpisov, návrh nových strojov a technologických zariadení a zavádzanie inovatívnych riešení a metód do výrobného procesu ako aj inovatívnych riešení v oblasti po...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
500022/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKVedúci technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti kožiarskej výroby.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141048
ESCO
417
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
2141048

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základné a pomocné materiály v kožiarskej výrobe. Vlastnosti, použitie, vady, testovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy plánovania, podpory a presadzovania zlepšovacích návrhov, racionalizačných opatrení a kontinuálneho procesu zlepšovania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy zhotovovania obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
vývojové trendy v oblasti nových technológií a spracovania materiálov v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
technológia úprav a spájania materiálov v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri aplikácii kovových, spojovacích a ozdobných súčastí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
7
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart zariadenia a technológie
7
databázy v oblasti inovácií, automatizácie a robotizácie v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
Technologické inovácie strojného vybavenia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Elektronizácia dokumentov
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v databázach v oblasti inovácií, automatizácie a robotizácie v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart zariadenia a technológie
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie technologických postupov pre jednotlivé skupiny kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie pracovných inštrukcií a dokumentov pre jednotlivé operácie kožiarskej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba technologických predpisov v kožiarskej a obuvníckej výrobe a ich aktualizácia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia stratégie riadenia zmien ako prostriedok zvýšenia konkurenčnej schopnosti v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza súčasných/budúcich investičných príležitostí organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie výrobkového podnikového portfólia, vrátane návrhu strategických opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza, vyhodnocovanie a znižovanie nákladov súvisiacich s technologickým zabezpečením výrobkov v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
vedenie technickej dokumentácie kožiarskej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava materiálov pre výrobu rezaním, strihaním a sekaním
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
7
zabezpečovanie neustáleho zlepšovania jednotlivých procesov výroby a navrhovanie opatrení na elimináciu technických a kvalitatívnych problémov v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
7
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
technická príprava výroby pre nové technológie a výrobky v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Predvýrobná fáza, testovanie technológie, implementácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia tvorby pracovných inštrukcií a dokumentov v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.