Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tréner v športe (okrem trénera v športovej škole)

Tréner v športe (okrem trénera v športovej škole)Tréner v športe (okrem trénera v športovej škole) vykonáva špecializované odborné činnosti, ktoré spočívajú v plánovaní, organizovaní, riadení a vedení tréningového procesu, ako aj výchovno-vzdelávacej činnosti s cieľom rozvoja a zdokonaľovania motorických schopností, pohybových zručností, telesnej zdatnosti, kondície, športového výkonu a talentu s cieľom rozvoja všestrannej osobnosti športovca. Disponuje odbornými vedomosťami z oblasti vied o športe a humanitných vied a vie uplatniť interpersonálne a intrapersonálne znalosti. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú odborne viesť športovú prípravu a športovcov v priebehu súťaže. Tréner v športe sa môže uplatniť v oblasti vrcholového, výkonnostného alebo rekreačného športu a špecializovať sa na jednotlivé kolektívne alebo individuálne športy, športové odvetvia alebo disciplíny, kondičnú prípravu alebo pohybové aktivity zamerané na skupinu športujúcich osôb, športový tím aleb...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500012/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKŠportový tréner
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Poznámka: Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 6 (1) písm. a)) definuje trénera ako športového odborníka. Spôsoby získania odbornej spôsobilosti tréner pre všetky kvalifikačné stupne (1 - 5) sú uvedené v § 83 zákona o športe. Vyhláška č. 110/2016 Z.z. MŠVVaŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe stanovuje rozsah vzdelávania a bližšie určuje vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú pre každý kvalifikačný stupeň (1 – 5) odbornej spôsobilosti tréner.
Ďalšími podmienkami spresňujúcimi alebo vymedzujúcimi výkon povolania sú interné predpisy NŠZ (napr. licenčné poriadky), riadiaceho orgánu súťaže a pod., v danom športovom odvetví.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 83 ods. 6)
Poznámka: Osvedčenie sa vyžaduje pre 1.- 3. kvalifikačný stupeň, pre 4.- 5. kvalifikačný stupeň dodatok k diplomu sa považuje za osvedčenie, §83 bod (10).

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 83 ods. 5)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 83 ods. 4)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: V zmysle vyhlášky 110/2016 je medzi jednotlivými kvalifikáciami požiadavka na ročnú odbornú trénerskú prax , súčasťou 4. a 5. kvalifikačného stupňa je odborná trénerská prax.
Poznámka: Vyhláška č. 110/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
ISCO-08
3422
SK ISCO-08
3422001
ESCO
1693
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
3422001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v športovom manažmente
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna bezpečnosť
Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Dátové úložiská a cloudové systémy
5
anatómia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zdravie a zdravý životný štýl
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
pravidlá príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
antropometrické, historické, metodologické, biochemické základy športového pohybu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti zverencov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Dátová analytika (Big Data)
Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
biomechanická štruktúra pohybovej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy, formy a prostriedky tréningu smerujúce k intenzifikácii, individualizácii a invencii tréningového procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna bezpečnosť
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Senzorika
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
sociologické aspekty športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
regenerácia, bezpečnosť, hygiena v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
etika a integrita športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
pedagogické a psychologické aspekty športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
didaktika športového tréningu a súboru cvičení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
teória diagnostiky talentu v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Športová nositeľná elektronika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Senzorika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie a plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov a dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie tréningového procesu na základe analýzy dosahovaných výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia športových talentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnotenie tréningového procesu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
diagnostika telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti, ako aj športovej výkonnosti zverencov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Športová nositeľná elektronika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
interpretácia a využitie diagnostických metód na stanovenie úrovne trénovanosti, výkonnosti, miery únavy, zaťaženia a miery adaptácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie štatistických výkazov týkajúcich sa oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Dátové úložiská a cloudové systémy
5
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
komunikácia v písomnej i verbálnej podobe v materinskom a štátnom jazyku s verejnosťou a s rodičmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Info etika
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
motivácia zverencov k záujmu o dosahovanie lepších výkonov a výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vedenie športovca alebo tímu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vedenie športovej prípravy a telovýchovného procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna bezpečnosť
Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
pedagogické a psychologické pôsobenie na zverencov za účelom ovplyvnenia ich výkonu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie metód, foriem a prostriedkov rozvoja pohybových schopností v procese osvojovania si pohybových zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zabezpečenie ochrany zdravia zverencov a bezpečnostných opatrení počas tréningu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti športového manažmentu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna bezpečnosť
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Senzorika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
5
dodržiavanie športových pravidiel, predpisov a rozhodnutí príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
organizácia a podpora športových súťaží
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
využívanie princípov manažmentu času
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Strojové náčinie (posilňovacie stroje, trenažéry...)
Športové nástroje (lyže, korčule, bicykle, športové autá, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.