Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení (okrem penziónu a hotela)

Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení (okrem penziónu a hotela)Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení (okrem penziónu a hotela) plánuje, organizuje a kontroluje chod celého zariadenia, zodpovedá za jeho správne a efektívne fungovanie, koordinuje všetky činnosti. Vedie, motivuje a hodnotí zamestnancov. Zodpovedá za tvorbu obchodnej stratégie, plánovanie výkonov, napĺňanie stanovených cieľov a optimálne využívanie pracovných a finančných zdrojov. Zabezpečuje odbyt poskytovaných služieb v požadovanej kvalite a uplatňuje etický prístup ku klientom, obchodným partnerom a zamestnancom. Určuje organizačnú štruktúru zariadenia a zastupuje ho navonok. Ovláda problematiku všetkých úsekov zariadenia, samostatne riadi a koordinuje ich činnosť. Zodpovedá za efektívnosť činností, výsledok hospodárenia, obchodnú politiku, kalkulovanie a cenotvorbu. Tvorí systém hmotnej zainteresovanosti, zabezpečuje jeho správnu aplikáciu a kontrolu. Zodpovedá za starostlivosť o majetok zariadenia, pričom využíva údaje z účtovníctva a kontrolingu. Je nositeľom ino...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
500008/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1411
SK ISCO-08
1411005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
I55
CPA 2015
I55
Príslušnosť k povolaniu
1411005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
Online objednávanie a donáška
Hotelové prostredie v rozšírenej realite
4
právne predpisy a pojmy v oblasti predaja výrobkov a poskytovania služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmenárenstvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základná terminológia pre cenové analýzy, cenovú politiku, stanovenie ceny, rozpočtu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
postupy evidencie majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a pravidlá rokovania s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
prevádzka ubytovacích zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
Hyper personalizované hotelové izby, prediktívne poruchové systémy
Hotelové prostredie v rozšírenej realite
4
hotelierstvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
metódy a postupy kontroly správnosti evidencie ubytovaných hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
4
hygienické predpisy pre ubytovacie zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola skladových zásob a ich pohybov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola predaja doplnkového sortimentu a jeho evidencia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti pokladničných operácií, zmenárenskej činnosti a ich evidencia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V rozsahu poskytovaných služieb ubytovacieho zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie kalkulácie a prezentácia ceny zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
cenotvorba v službách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov k zabezpečeniu personálnej a mzdovej agendy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívna ekonomická a účtovná evidencia o pohybe majetku, zásob, finančných prostriedkov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie mzdovej agendy a dochádzky zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia ubytovaných hostí a súvisiace povinnosti, hlásenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
zabezpečovanie komunikácie s bankou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V rozsahu poskytovaných služieb ubytovacieho zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online objednávanie a donáška
Hyper personalizované hotelové izby, prediktívne poruchové systémy
4
poskytovanie služieb spojených s pobytom hostí v ubytovacích zariadeniach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obstarávanie drobných opráv a poskytovanie ďalších služieb užívateľom objektu podľa dohody
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Hyper personalizované hotelové izby, prediktívne poruchové systémy
4
inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4
riadenie a organizácia pracovníkov a činností na zabezpečenie plynulého chodu zverených úsekov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Riadenie a organizácia ubytovacieho zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
práce spojené s prevádzkou ubytovacieho zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
Hotelové prostredie v rozšírenej realite
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.