Antropológ

AntropológAntropológ predstavuje odborníka v oblasti štúdia človeka. Vykonáva odborné, vedecké, pedagogické, tvorivé činnosti a poradenstvo. Antropologické vzdelanie a neskôr aj pracovná náplň, môže byť sústredené na niekoľko subdisciplín (prípadne ich kombinácií), najmä biologickú antropológiu (zahŕňa aj ergonómiu), filozofickú, sociálnu alebo sociokultúrnu antropológiu, forenznú (kriminalistickú) antropológiu a športovú antropológiu, prípadne ďalšie v závislosti od špecifikácie študijného programu. Antropológ je vhodný ako vedeckovýskumný pracovník a pedagóg. Dokáže sa uplatniť ako odborník a expert vo viacerých disciplínach súvisiacich s ľudským telom alebo spoločnosťou a kultúrou. Môže pôsobiť ako súdny znalec a spolupracovať pri vyšetrovaní s orgánmi činnými v trestnom konaní. Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti dokáže získané poznatky aplikovať v múzejníctve, archeológii, kriminalistike, vedách o športe, zdravotníckych odboroch alebo v rámci neziskových organizácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500004/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
CSAntropolog
DEAnthropologe
ENAnthropologist
SKForenzný antropológ
SKSociálny antropológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - obsahuje zoznam a obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví vrátane antropológie. Uvedené právne normy sú aplikovateľné v prípade znalcov v oblasti antropológie. Na vykonávanie inej činnosti v oblasti antropológie sa nevzťahujú.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Potvrdenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 2 mesiace.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632002
ESCO
1002
SK NACE Rev. 2
M72,M74,P85,R91
CPA 2015
M72,M74,P85,R91
Príslušnosť k povolaniu
2632002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
religionistika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny náboženstva
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
archeológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: terénny výskum, práca s archeologickým materiálom, spracovanie nálezov
Perspektíva: Aktuálna
7
terénne metódy archeológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy, metódy a postupy vzdelávacej činnosti na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
historická demografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
multikultúrne prvky správania a komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna a sociálna antropológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
civilizácie a kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny kulturologických koncepcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna identita, etnicita a multikulturalizmus
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna zmena a jej dôsledky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
migrácia, ľudské práva a rozvoj
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore antropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Cloud computing / výpočty v cloude
7
biológia človeka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
forézna antropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická antropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dentálna antropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
embryológia človeka a základy teratológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terénna antropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evolúcia človeka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudská variabilita a adaptabilita
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
antropológia etnicity a sexuality
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
paleoantropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Úprava digitálnych dát
7
paleogenetika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: So zameraním na ľudské populácie a ich vývoj v minulosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
Úprava digitálnych dát
7
metódy antropologického, etnologického a sociálneho výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
paleoekológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
aditívne technológie (3D tlač)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia, morfológia a anatómia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
histológia a embryológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
kriminalistické techniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
7
formy páchania trestných činov, ich identifikácia a charakteristika a postup pri objasňovaní priestupkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa archeologického výskumu a činnosti archeológa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7
návrh a realizácia experimentu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie metodológie sociologických prieskumov a interpretácia zistených dát pri skúmaní podstaty ľudského správania a sociálnych situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore etnológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr v antropológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon činnosti znalca v oblasti antropologického, etnologického a sociálneho výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: výkon činnosti znalca aj v oblasti antropologického merania ľudského tela
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analytickej činnosti a poskytovanie konzultačných služieb o náboženskom terorizme a problematike extrémizmu, xenofóbie, rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a klasifikácia archeologického materiálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie výsledkov do publikácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza, hodnotenie a syntéza údajov z publikačno-citačných a štatistických databáz ako aj z odborných publikácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a klasifikácia antropologického materiálu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odber vzoriek, dokumentácia a analýza antropologického materiálu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia a vyhodnocovanie chemických, fyzikálno-mechanických, izotopových a iných laboratórnych rozborov geologických materiálov a látok anorganického a organického pôvodu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie nutričého stavu človeka, príčin disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna účasť na výskumných, vývojových, liečebno-preventívnych alebo umeleckých činnostiach zameraných na získavanie nových poznatkov, vývojových produktov alebo umeleckých diel
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie zásad vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, prezentácia výsledkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
riešenie výskumných úloh v odbore antropológia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v antropológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia poznatkov z antropológie pri riešení konkrétnych problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a dokumentácia antropologického materiálu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Online vzdelávanie
Cloud computing / výpočty v cloude
7
tvorba odborných textov, vedeckých a odborných príspevkov a monografií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore antropológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie, prednášanie a prezentovanie antropologických teórií a výsledkov antropologického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
realizácia expertíznej a pedagogickej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia ergonomickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Úprava digitálnych dát
7
používanie prístrojov a zariadení využívaných v antropológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
výkon kriminalisticko-technických činností na mieste činu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecializované odborné kriminalisticko-technické činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Úprava digitálnych dát
7
zabezpečovanie optimálnych klimatických podmienok pri uložení zbierkových predmetov v depozitároch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.