Špecialista v colnej oblasti

Špecialista v colnej oblastiŠpecialista v colnej oblasti koordinuje, riadi a metodicky usmerňuje výkon činností v oblasti výkonu colného dohľadu, vrátane prepúšťania tovaru do colného režimu, resp. spätného vývozu a ukončovania tohto režimu, ako aj v oblasti uplatňovania harmonizovaného systému a kombinovanej nomenklatúry. Usmerňuje výkon služby v oblasti kontrol dovozu, vývozu, tranzitu nebezpečných chemických látok, látok ohrozujúcich ozónovú vrstvu, odpadov, ohrozených živočíchov a rastlín. Koordinuje postupy a procesy colných kontrol. Pripravuje podklady k štatistickým hláseniam z colných kontrol a analyzuje ich výsledky. Môže riadiť a koordinovať tím zamestnancov. Poskytuje metodické usmernenia a konzultácie z colnej oblasti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
500131/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKColník
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa § 82 zákona o finančnej správe (č. 35/2019) je kvalifikačný predpoklad vzdelania určený stupňom všeobecného vzdelania ustanoveným v prílohe k zákonu o finančnej správe pre platovú triedu, do ktorej je daná funkcia zaradená.
Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) musí Špecialista v colnej oblasti získať kvalifikačný predpoklad odborného profesijného vzdelania (§ 83), a to absolvovaním určeného odborného profesijného vzdelávania (odborný kurz) a zložením vyššej skúšky.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411016
ESCO
1552
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2411016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Platí v prípade, že daný špecialista je poverený vedením pracovného kolektívu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové a colné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v colnej oblasti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť colných predpisov, medzinárodných zmlúv, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti práva duševného vlastníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odborná vedomosť sa vzťahuje len na zamestnancov finančnej správy patriacich do kategórie "ozbrojený príslušník finančnej správy". Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) môže byť zamestnanec finančnej správy kategorizovaný ako ozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 6) alebo neozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 10). Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy colných dokladov a postupy ich vystavovania a administrácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy colného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie a prerokovávanie plánov kontrolných akcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe strategických zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívnych materiálov a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov procedúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola colných vyhlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie colnej kontroly v zmysle colných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania colných predpisov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výsledkov jednotlivých zisťovaní a kontrol, vrátane zostavovania prehľadov o zistených výsledkoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie z colnej kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie údajov pre colnú štatistiku v internom informačnom systéme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba interných riadiacich a informačných aktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva a ochranných známok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vzťahuje sa len na zamestnancov finančnej správy patriacich do kategórie "ozbrojený príslušník finančnej správy". Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) môže byť zamestnanec finančnej správy kategorizovaný ako ozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 6) alebo neozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 10). Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom.)
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Platí v prípade, že daný špecialista je poverený vedením pracovného kolektívu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.