Špecialista v colnej oblasti

Špecialista v colnej oblastiŠpecialista v colnej oblasti koordinuje, riadi a metodicky usmerňuje výkon činností v oblasti výkonu colného dohľadu, vrátane prepúšťania tovaru do colného režimu, resp. spätného vývozu a ukončovania tohto režimu, ako aj v oblasti uplatňovania harmonizovaného systému a kombinovanej nomenklatúry. Usmerňuje výkon služby v oblasti kontrol dovozu, vývozu, tranzitu nebezpečných chemických látok, látok ohrozujúcich ozónovú vrstvu, odpadov, ohrozených živočíchov a rastlín. Koordinuje postupy a procesy colných kontrol. Pripravuje podklady k štatistickým hláseniam z colných kontrol a analyzuje ich výsledky. Môže riadiť a koordinovať tím zamestnancov. Poskytuje metodické usmernenia a konzultácie z colnej oblasti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
500131/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKColník
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa § 82 zákona o finančnej správe (č. 35/2019) je kvalifikačný predpoklad vzdelania určený stupňom všeobecného vzdelania ustanoveným v prílohe k zákonu o finančnej správe pre platovú triedu, do ktorej je daná funkcia zaradená.
Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) musí Špecialista v colnej oblasti získať kvalifikačný predpoklad odborného profesijného vzdelania (§ 83), a to absolvovaním určeného odborného profesijného vzdelávania (odborný kurz) a zložením vyššej skúšky.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411016
ESCO
1552
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2411016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Platí v prípade, že daný špecialista je poverený vedením pracovného kolektívu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové a colné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v colnej oblasti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť colných predpisov, medzinárodných zmlúv, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti práva duševného vlastníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odborná vedomosť sa vzťahuje len na zamestnancov finančnej správy patriacich do kategórie "ozbrojený príslušník finančnej správy". Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) môže byť zamestnanec finančnej správy kategorizovaný ako ozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 6) alebo neozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 10). Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy colných dokladov a postupy ich vystavovania a administrácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy colného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie a prerokovávanie plánov kontrolných akcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe strategických zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívnych materiálov a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov procedúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola colných vyhlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie colnej kontroly v zmysle colných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania colných predpisov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výsledkov jednotlivých zisťovaní a kontrol, vrátane zostavovania prehľadov o zistených výsledkoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie z colnej kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie údajov pre colnú štatistiku v internom informačnom systéme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba interných riadiacich a informačných aktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva a ochranných známok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vzťahuje sa len na zamestnancov finančnej správy patriacich do kategórie "ozbrojený príslušník finančnej správy". Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) môže byť zamestnanec finančnej správy kategorizovaný ako ozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 6) alebo neozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 10). Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom.)
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Platí v prípade, že daný špecialista je poverený vedením pracovného kolektívu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.