Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu

Odborný pracovník v oblasti colného dohľaduOdborný pracovník v oblasti colného dohľadu plní úlohy štátnej správy v oblasti colného dohľadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v colnej oblasti, predpismi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami. Spracováva rozhodnutia v prvom stupni colného konania o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu, resp. spätného vývozu. Vykonáva kontrolu po prepustení tovaru, rovnako ako aj hliadkovaciu činnosť a kontrolu dopravných prostriedkov a osôb so zameraním na odhaľovanie nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu tovaru. Spracováva protokol o podozrení z porušenia colných predpisov a postupuje ho príslušným orgánom. Vymeriava clo a iné platby pri dovoze z tretích krajín. Odoberá a eviduje vzorky s cieľom výkonu laboratórnych expertíz na účely uplatňovania colných a daňových predpisov. Zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
500130/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKColník
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) je príslušník finančnej správy povinný po nástupe do štátnej služby získať kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania, a to absolvovaním určeného profesijného vzdelávania (základný alebo odborný kurz) a zložením skúšky (nižšia alebo vyššia).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3351
SK ISCO-08
3351001
ESCO
1552
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3351001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v colnej oblasti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť colných predpisov, medzinárodných zmlúv, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti práva duševného vlastníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odborná vedomosť sa vzťahuje len na zamestnancov finančnej správy patriacich do kategórie "ozbrojený príslušník finančnej správy". Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) môže byť zamestnanec finančnej správy kategorizovaný ako ozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 6) alebo neozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 10). Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochranných známok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť vykonávania colného dohľadu a colnej kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy colného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť postupu kontroly colných vyhlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania náležitostí vyplývajúcich zo zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania náležitostí vyplývajúcich zo zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola zdanenia minerálnych olejov dovezených na daňové územie z územia tretieho štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola colných vyhlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie colnej kontroly v zmysle colných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
porovnávanie tovaru deklarovaného v colnom vyhlásení s jeho skutočným stavom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania colných predpisov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s elektronickou databázou daňových skladov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie z colnej kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie údajov pre colnú štatistiku v internom informačnom systéme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva a ochranných známok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odoberanie a evidencia vzoriek na vykonanie laboratórnych expertíz na účely uplatňovania colných a daňových predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vzťahuje sa len na zamestnancov finančnej správy patriacich do kategórie "ozbrojený príslušník finančnej správy". Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) môže byť zamestnanec finančnej správy kategorizovaný ako ozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 6) alebo neozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 10). Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom.)
Perspektíva: Aktuálna
4
zabavovanie nelegálneho a iného než oficiálne deklarovaného tovaru v prospech štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úkony a rozhodovanie vo veciach colného dohľadu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.