Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu

Odborný pracovník v oblasti colného dohľaduOdborný pracovník v oblasti colného dohľadu plní úlohy štátnej správy v oblasti colného dohľadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v colnej oblasti, predpismi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami. Spracováva rozhodnutia v prvom stupni colného konania o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu, resp. spätného vývozu. Vykonáva kontrolu po prepustení tovaru, rovnako ako aj hliadkovaciu činnosť a kontrolu dopravných prostriedkov a osôb so zameraním na odhaľovanie nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu tovaru. Spracováva protokol o podozrení z porušenia colných predpisov a postupuje ho príslušným orgánom. Vymeriava clo a iné platby pri dovoze z tretích krajín. Odoberá a eviduje vzorky s cieľom výkonu laboratórnych expertíz na účely uplatňovania colných a daňových predpisov. Zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
500130/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKColník
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) je príslušník finančnej správy povinný po nástupe do štátnej služby získať kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania, a to absolvovaním určeného profesijného vzdelávania (základný alebo odborný kurz) a zložením skúšky (nižšia alebo vyššia).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3351
SK ISCO-08
3351001
ESCO
1552
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3351001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v colnej oblasti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť colných predpisov, medzinárodných zmlúv, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti práva duševného vlastníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odborná vedomosť sa vzťahuje len na zamestnancov finančnej správy patriacich do kategórie "ozbrojený príslušník finančnej správy". Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) môže byť zamestnanec finančnej správy kategorizovaný ako ozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 6) alebo neozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 10). Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochranných známok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť vykonávania colného dohľadu a colnej kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy colného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť postupu kontroly colných vyhlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania náležitostí vyplývajúcich zo zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania náležitostí vyplývajúcich zo zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola zdanenia minerálnych olejov dovezených na daňové územie z územia tretieho štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola colných vyhlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie colnej kontroly v zmysle colných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
porovnávanie tovaru deklarovaného v colnom vyhlásení s jeho skutočným stavom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania colných predpisov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s elektronickou databázou daňových skladov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie z colnej kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie údajov pre colnú štatistiku v internom informačnom systéme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úkony v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva a ochranných známok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odoberanie a evidencia vzoriek na vykonanie laboratórnych expertíz na účely uplatňovania colných a daňových predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vzťahuje sa len na zamestnancov finančnej správy patriacich do kategórie "ozbrojený príslušník finančnej správy". Podľa zákona o finančnej správe (č. 35/2019) môže byť zamestnanec finančnej správy kategorizovaný ako ozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 6) alebo neozbrojený príslušník finančnej správy (podľa § 71 ods. 10). Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa rozumie príslušník finančnej správy, ktorý je ustanovený do funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom.)
Perspektíva: Aktuálna
4
zabavovanie nelegálneho a iného než oficiálne deklarovaného tovaru v prospech štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úkony a rozhodovanie vo veciach colného dohľadu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.