Umelecký grafik

Umelecký grafikUmelecký grafik tvorí autorské grafiky majúce povahu autonómnych umeleckých diel. Umelecké námety prekresľuje do vybraného materiálu, prostredníctvom ktorého je možné tento námet rozmnožiť tlačou na určitý počet exemplárov. Vytvára autorské odtlačky z originálnej predlohy - tlačovej formy na prevažne papierový nosič. Tlačovú formu spracúva rôznymi spôsobmi, napr. rezaním, leptaním, rytím a pod.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
500050/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKGrafik
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2651
SK ISCO-08
2651005
ESCO
1097
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2651005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5
Technická gramotnosť
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Semiotika diel vizuálnych umení - postupy práce s jednotlivými znakmi a ich notáciami pri kreovaní špecifického vizuálneho jazyka v diele, komplexne a efektívne vyjadrujúceho obsah diela (reč produktu); princípy využívania znakov a symbolov v komunikácii (osobitne) bez textových notácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Autorskoprávna ochrana výtvarného diela.
Perspektíva: Aktuálna
6
chemikálie v grafických technikách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Riedidlá, rozpúšťadlá, leptadlá, spojivá, vosky a živice v grafických technikách.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Grafické programy na tvorbu 2D a 3D grafiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
umelecká maľba
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tradičné a súčasné umelecké grafické techniky. Techniky tlače z hĺbky, techniky tlače z plochy, techniky tlače z výšky, experimentálne grafické techniky, autorské grafické techniky.
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia kresby, maľby a grafiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
grafické nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rydlá, ihly, moletky, ruletky, zrniče, škrabky, hladítka, pílniky.
Perspektíva: Aktuálna
6
techniky ilustrácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny a teória grafických techník
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
litografia a reprodukčná grafika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zhotovovania tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Teória technologických postupov zhotovovania tlačovej formy podľa špecifík tlačovej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
6
materiály tlačových matríc
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kovy, drevá, kamene a ďalšie materiály použité ako tlačové matrice v technikách tlače z hĺbky, plochy a výšky.
Perspektíva: Aktuálna
6
grafické stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Grafické lisy (hĺbkotlačové, výškotlačové, lytografické, kníhtlačiarské), rezačky, sušičky, naprašovacie skrine, navaľovacie pulty.
Perspektíva: Aktuálna
6
tlačové farby a postupy ich použitia
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov a materiálov na realizáciu umeleckej grafiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie stanoveného technologického postupu zhotovovania tlačovej formy podľa špecifík tlačovej techniky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pozorovanie, analýza a hodnotenie vizuálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza výtvarných diel z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie autorských a experimentálnych grafických techník s presahmi na iné médiá
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba grafickej matrice
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Manuálne vytváranie grafickej matrice.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba autorskej knihy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie knižnej väzby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výroba ručného papiera
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba autorských odtlačkov z originálnej predlohy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vytváranie autorských odtlačkov z originálnej predlohy, tlačovej formy na vybraný nosič v rámci tvorby umeleckej grafiky.
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh a tvorba známok a rytín
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Samostatné spracovanie výtvarného návrhu poštovnej známky, prevedenie ryteckej rozkresby, realizácia rytiny do kovovej matrice a vyhotovenie výtlačkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
adjustovanie grafického listu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie chemikálií v grafických technikách
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Práca s leptadlami, riedidlami, rozpúšťadlami, spojivami, voskmi a živicami pri realizácii grafických techník s dodržiavaním odborných postupov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s tlačovými farbami v umeleckej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pri tvorbe umeleckej grafiky.
Perspektíva: Aktuálna
6
signovanie pôvodného grafického listu podľa medzinárodných štandardov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborná práca so špeciálnymi papiermi určenými na tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Práca so špeciálnymi papiermi určenými na tlač umeleckej grafiky.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyvolávanie filmov a zhotovovanie fotografií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s grafickým tabletom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
4
používanie grafických programov pri tvorbe umeleckej grafiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie grafických softvérových programov v rámci procesu tvorenia projektu grafiky v prípravnej fáze, resp. pri technologickej realizácii.
Perspektíva: Budúca
6
samostatné spracovanie výtvarného zámeru konkrétnou klasickou výtvarnou technikou
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Samostatné spracovanie výtvarného zámeru konkrétnou grafickou technikou, napr. rezaním, leptaním, rytím, serigrafiou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
realistická a štylizovaná kresba figúry, portrétu a predmetu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie produkcie podľa technologických postupov zhotovenia tlačovej formy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.