Špecialista vodohospodár v priemysle

Špecialista vodohospodár v priemysleŠpecialista vodohospodár v priemysle vykonáva odborné činnosti na úseku prevencie a ochrany životného prostredia priemyselného podniku v oblasti nakladania s vodami a so znečisťujúcimi látkami. Je zodpovedný za sledovanie a kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. Vedie záznamy o výsledkoch kontroly a oznamuje zistené nedostatky štatutárnemu orgánu alebo inej určenej osobe a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Odporúča a presadzuje používanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd a navrhuje opatrenia zamerané na znižovanie množstva odoberanej vody, na zmenšovanie strát vody a na zmenšovanie množstva a škodlivosti odpadových vôd. Je zodpovedný za oboznamovanie zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a vyjadrovanie sa k plán...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
500023/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVodohospodár v priemysle
SKTechnik vodohospodár (v priemysle)
SKVodohospodár
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Poznámka: § 70 vodného zákona ustanovuje kto je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára, kto môže vykonávať funkciu vodohospodára, požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax a povinnosti vodohospodára
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti havarijného technika podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 12 ods. 3 písm. a)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied - odborná prax 36 mesiacov.
Úplné stredné odborné vzdelanie - odborná prax 72 mesiacov.
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied - odborná prax 48 mesiacov.
ISCO-08
2143
SK ISCO-08
2143003
ESCO
440
SK NACE Rev. 2
C15,C17,C19,C20,C21,C22,C28,C29
CPA 2015
C15,C17,C19,C20,C21,C22,C28,C29
Príslušnosť k povolaniu
2143003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva v oblasti vodohospodárskych noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti matematického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné technológie a systémy na zber a uchovávanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
znečisťujúce látky, prioritné látky a prioritné nebezpečné látky
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plány preventívnych opatrení na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijné plány)
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia a spôsoby úpravy vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulačné a prevádzkové poriadky vodohospodárskych úsekov priemyselných podnikov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meracie a ďalšie zariadenia vodohospodárskych sústav vo vodárňach
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane úpravní vody, kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vodohospodárska infraštruktúra
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vodohospodárska infraštruktúra zahŕňa vodné zdroje, úpravňu vody, akumuláciu vody, vodovodné potrubia, vodovodné siete vrátane objektov a zariadení na nich vybudovaných/situovaných a kanalizačné potrubia, kanalizačné siete vrátane objektov a zariadení na nich vybudovaných/situovaných vrátane čistiarne priemyselných odpadových vôd a zariadenia na čerpanie vody.
Perspektíva: Aktuálna
7
povodňové plány
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárska bilancia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vodohospodárska bilancia porovnáva požiadavky na odbery povrchových vôd a podzemných vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s využiteľným množstvom vody a ich kvalitou v rámci "vlastných vodných zdrojov" ale najmä porovnáva požiadavky na odbery vôd so skutočne odoberaným a využívaným, resp. vypúšťaným množstvom vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárske riešenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby úpravy vody a čistenia priemyselných odpadových vôd s dôrazom na uplatňovanie nových moderných technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie ochrany pásma hygienickej ochrany (PHO).
Perspektíva: Aktuálna
6
opatrenia Vodného plánu SR
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preventívne protipovodňové opatrenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy analýzy vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie čistenia priemyselných odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orgány štátnej vodnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy riadenia kvality vo vodohospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ide najmä o zmeny vo vzťahu k sledovaniu znečisťujúcich látok, nových prioritných a prioritných nebezpečných látok a ich limitných hodnôt.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v technických podkladoch na obsluhu strojov a zariadení slúžiacich na úpravu, rozvod, čistenie a čerpanie vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia právnych predpisov a technických noriem vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie vodohospodárskej terminológie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Orientácia v projektovej dokumentácii stavieb vodného hospodárstva a výkresovej dokumentácii inžinierskych sietí vo vodnom hospodárstve a v ostatných inžinierskych siatiach, ako sú energetické, plynárenské, teplárenské, telekomunikačné a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia opatrení Vodného plánu SR
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a presadzovanie preventívnych opatrení a zmien v organizácii v záujme zabezpečenia ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov na odbery a vypúšťanie vody a na rozhodovanie správnych orgánov vo vodohospodárskej sfére
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie systémov riadenia kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie plánov údržby, opráv a rekonštrukcií vodovodných a kanalizačných potrubí (sietí) a vodohospodárskych technologických zariadení na úpravu vody a čistenie odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia stanovených postupov a metód pri odberoch odberoch vzoriek, meraní základných fyzikálnochemických parametrov vody, pri biologických a mikrobiologických analýzach kvality vody a kalu a hodnotení ich kvality
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania podmienok v pásmach hygienickej ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ide o najmä prípady, ak sú vodné zdroje situované v areáloch priemyselných závodov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola funkčnosti vodomerov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Funkčnosť vodomerov je dôležitá z hľadiska odčítavania množstva vody vstupujúceho do výpočtu na spoplatnenie užívania vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania manipulačných poriadkov vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: § 57 vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z. z.)
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a zabezpečovanie optimálneho hospodárenia s vodou
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Cieľom je najmä udržateľnosť vodných zdrojov z hľadiska kvality a množstva.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania prevádzkových poriadkov a povodňových plánov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Povodňové plány sa vypracovávajú podľa zákona o ochrane pred povodňami (7/2010 Z. z.)
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania podmienok odberu a vypúšťania vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Súlad s podmienkami uvedenými v rozhodnutí orgánu štátnej vodnej správy o povolení predmetnej činnosti (odber vody, úprava vody, čistenie priemyselných odpadových vôd, vypúšťanie vyčistených odpadových vôd a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola uplatňovania/dodržiavania stanovených technologických postupov pri úprave vody a čistení odpadových vôd a návrhy na ich zmeny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a meranie hladín, prietokov, rýchlostí a ďalších prevádzkových veličín v potrubných, strojných, strojnotechnologických a stavebných častiach vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalifikované odhady/výpočty nameraných a/alebo nemerateľných veličín
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prepočítavanie kapacity zariadení vo výrobe vody a čistení odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Sledovanie kapacitných možností jednotlivých častí zariadení (potrubných, strojných, strojnotechnologických a stavebných) vo vzťahu k požiadavkám na množstvo vyrobenej vody a následne odvádzanej a čistenej odpadovej vody. Prepočítavanie kapacity zariadení vo výrobe vody a čistení priemyselných odpadových vôd vo vzťahu k celkovým objemom priemyselnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplatňovanie platieb za užívanie vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza príčin nedodržania limitných hodnôt znečistenia vôd a návrh nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov z vodohospodárskych a ekologických vied
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a starostlivosť o materiál na likvidáciu havarijného znečistenia vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie technickej dokumentácie a evidencie o technologických postupoch a podmienkach výroby vody a čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dôraz je kladený na evidenciu záznamov o výsledkoch kontrol kvalitatívnych ukazovateľov priemyselnej odpadovej vody vypúšťanej do recipientu alebo do verejnej kanalizácie. Táto evidencia je základným podkladom pre analýzy a nastavenia správnych technologických postupov čistenia odpadových vôd. Vedenie technickej dokumentácie a evidencie technických postupov a podmienok výroby vody a čistenia odpadových vôd, dát z prevádzkovej činnosti a výsledkov laboratórnych rozborov vody a kalov vrátane ich aktualizácie, spracovávania a uchovávania.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov a informácií o nakladaní s vodami na účely rozhodovacej činnosti správnych orgánov vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spracovávanie podkladov a informácií o odberoch vody a vypúšťaní odpadových vôd
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná súčinnosť počas povodňovej aktivity
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s investormi a správnymi orgánmi v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulácia so strojnými a strojnotechnologickými vodohospodárskymi zariadeniami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nakladanie s kalmi z úpravní vôd a čistiarní priemyselných odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie znižovania prioritných látok vo vypúšťaných odpadových vodách a obmedzenie, resp. postupné zastavenie vypúšťania prioritných nebezpečných látok
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s chemickými látkami používanými pri úprave vody a pri čistení priemyselných odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie opatrení na redukciu znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: S cieľom redukovať množstvo znečisťujúcich látok predstavujúcich významné riziko pre vodné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie výrobno-prevádzkových problémov vodárenských zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií a ďalších mimoriadnych udalostí na vodovodných a kanalizačných sieťach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia práce a operatívne riadenie prevádzky úpravy vody, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Operácie spojené s úpravou vody a čistením priemyselných odpadových vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činností a spolupráce s vodárenskými prevádzkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia práce a operatívne riadenie prevádzky čistenia priemyselných odpadových vôd, zabezpečenie úloh stanovených operatívnym plánom prevádzkovej priemyselnej výroby
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činností a spolupráca so správcom vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií a ďalších mimoriadnych udalostí na vodohospodárskych zariadeniach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.