Dispečer vo výrobe stavebných materiálov

Dispečer vo výrobe stavebných materiálovDispečer vo výrobe stavebných materiálov monitoruje stav prevádzkovania jednotlivých výrobných zariadení: stav vstupných zásob, hodnoty energií a ostatných médií pre výrobný proces. Formou dispečerského riadenia zabezpečuje plnenie priebežných výrobných plánov. Podieľa sa na plánovaní výroby. Kontroluje harmonogram výroby, jeho aktualizáciu, dodržiavanie logistiky dodávok materiálu, zmesí, hmôt a polotovarov do výroby a kontroluje tok hotovej výroby. Spolupracuje s manažérom/vedúcim výroby pri vydávaní výrobných a operatívnych príkazov a riadení kapacít plánovania. V zmysle noriem pre zabezpečenie systému kvality koordinuje a v prípade potreby aj vykonáva vstupnú kontrolu, medzioperačnú a finálnu kontrolu kvality v spolupráci s manažérom kvality. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a noriem. V prípade vzniku odchýlok od výrobných plánov, alebo v prípade vzniku nežiadúcich udalostí vydáva výrobno-technologické a organizačné rozhodnutia a komunikuje s príslušnými ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
500108/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3139
SK ISCO-08
3139004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
3139004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy analyzovania dopadov na výrobu z pohľadu: straty kľúčového zákazníka a trhového segmentu, poznanie konkurencie, zvýšenie cien energií, komodít, zmeny výrobného sortimentu a procesu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pri aplikácii moderných metód a postupov podľa systémov riadenia kvality výroby a výrobkov: 5S, AM, LM, Six Sigma, TPM a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky ukladania, skladovania a ochrany dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy a podmienky pri ukladaní, uvoľňovaní, evidencii, vyraďovaní a skartácii výrobných dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti energickej náročnosti výroby, plánovania odberových diagramov el. energie vo výrobe, znižovania spotreby el. energie, návrhov a možností využitia nízkoenergetických strojov a zariadení a ich aplikácia vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálna legislatíva pri výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy aplikácie požiadaviek environmetu ISO 14000 vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napr. zmluvné požiadavky zákazníka na výrobok a jeho vlastnosti z dôvodov riešenia reklamácií, dodávateľko-odberateľských vzťahov, inovácií, záručnej doby, testovania výrobkov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy používania prostriedkov VT a sofvérového vybavenia podnikového informačného systému pre každodenné riadenie výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy plánovania logistiky výroby podľa plánu výroby, priorít zákazníka, voľných kapacít (strojných a ľudských) pre požadovaný výrobok a trhový segment (market segment).
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy aplikácie moderných informačných technológií v dispečerskom riadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných a materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
receptúry, technologické parametre, postupy a technické podmienky pre jednotlivé časti výrobného procesu vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy aplikácie optimálnej technológie, podmienok a postupov vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Suroviny na výrobu stavebných materiálov, hmôt, zmesí, polotovarov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Manažment výroby podľa ISO 14000 (environmentálne riadenie výroby - zelená výroba), Systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) pre výrobu stavebného materiálu, alebo výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia výroby a spracovania stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika riadenia priemyselnej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. z oblasti sledovania nákladov - priame/nepriame náklady/ zisk, účinnosť, efektivita, úspory a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológia výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4
formy simulácie ľudskej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Smerovanie technológie výroby a výrobkov zo stavebných materiálov orientovať na plnenie noriem v oblasti environmentu podľa ISO 14000, zelenej výroby a výroby s nulovou uhlíkovou toleranciou.
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy skladovania, balenia a expedície finálneho výrobku na výstupe výroby stavebných materiálov podľa logistických štandardov (FIFO, LIFO), alebo podľa zákazníckych priorít.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Pravidlá, predpisy a normy BOZP a PO pre daný druh výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prostredníctvom systémov 5S, AM dosahovať trvalú BOZP a PO pre každé pracovisko/každého pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zásady dodržiavania BOZP s výsledkom nulovej tolerancie vzniku pracovného úrazu a škodovej udalosti v procese výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pravidlá, predpisy a normy BOZP a PO pre daný druh výroby stavebných materiálov. Používanie OOPP pri práci, dodržiavanie bezpečnostných prestávok v práci, plnenie podmienok na prácu nadčas, na výkon nočnej práce v rámci ZP, zabezpečenie osvetlenia, vetrania a pitného režimu a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. špecifikácia noriem, štandardov a parametrov kvality pre výrobu stavebného materiálu, alebo stavebného výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Úplná a aktuálna prevádzková dokumentácia na obsluhu strojov a riadenie technologických procesov a zariadení vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť noriem STN a ISO 9000 na kvalitu výroby a spracovania stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov týkajúcich sa riadenia, obsluhy a bežnej údržby výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Manažment výrobnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Aplikácia požiadaviek environmetu ISO 14000 vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavania základných pravidiel, predpisov a noriem BOZP a PO pre daný druh výroby stavebných materiálov. Používanie OOPP pri práci, dodržiavanie bezpečnostných prestávok v práci, plnenie podmienok na prácu nadčas, na výkon nočnej práce v rámci ZP, zabezpečenie osvetlenia, vetrania a pitného režimu.
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh opatrení na zvládnutie rizík a využitie príležitostí projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. minimalizovať všetky riziká spojené s novou technológiou, novým výrobkom vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. návrhy, zlepšovanie a inovácia procesov, optimalizácia nákladov manipulácie na výrobu stavebných hmôt, optimalizácia pomeru ručnej a automatickej manipulácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Návrh racionalizačných procesov na základe údajov z kontrolingu výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné kontrolné činnosti vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane aktualizácie, dodržiavania logistiky dodávok materiálu, zmesí, hmôt a polotovarov do výroby a toku hotovej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analyzovanie dát z jednotlivých bodov kontroly kvality vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring stavu prevádzkovania jednotlivých výrobných zariadení vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. stav zásob, hodnoty energií a ostatných médií pre výrobný proces.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri zadávaní výrobkov na certifikáciu, na skúšky a testovanie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca s manažérom kvality pri novom, inovovanom výrobku na jeho certifikácii, skúškach a testovaní podľa štandardov kvality, alebo testovacích požiadaviek zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza energickej náročnosti elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. znižovanie spotreby el. energie, návrh a možnosti využitia nízkoenergetických strojov a zariadení a ich aplikácia v prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a spracovanie výsledkov odpočtov meracích prístrojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Pravidelné vyhodnocovanie meracích prístrojov energií (elektrickej, plynovej, vodnej, parnej) s cieľom optimalizácie spotreby energií vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie "červenej knihy" diagnostiky, histórie, periodicite porúch, ich spôsoby riešenia a odstránenia s cieľom trvalého nulovania ich príčin.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca s podnikovým archivárom pri ukladaní, uvoľňovaní, evidencii, vyraďovaní a skartácii výrobných dokumentov. Participácia s kontrolingom na ekonomickom úseku pri analyzovaní optimalizácie výroby z hodnotenia priamych/nepriamych výrobných nákladov, úspor a zisku. Spolupráca s technológom/technikom výroby pri kontrole správnosti použitých technologických postupov vo výrobe, navrhovanie ich optimalizácie, inovácií, šetrenia energií, zvýšenia BOZP a PO.
Perspektíva: Aktuálna
4
činnosti súvisiace so zabezpečovaním rozvodu plynu, elektrickej a tepelnej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Analýza energickej náročnosti výroby, plánovanie odberových diagramov el. energie vo výrobe, znižovanie spotreby el. energie, návrh a možnosti využitia nízkoenergetických strojov a zariadení a ich aplikácia vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nanočastíc a nanovlákien v oblasti výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
aplikácia simulácie ľudskej inteligencie na programovateľných strojoch a zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
plánovanie a riadenie procesov zmeny
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment riadenia procesov zmeny na základe požiadavky zákazníka, predchádzania a riešenia havarijnej situácie, škodovej udalosti, zmeny výrobného procesu, výrobku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri riadení projektu pri zmene parametrov výrobku, spustení výroby nového výrobku, alebo spustení novej technológie výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia spracovania technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz predvýrobnej (technológia a konštrukcia) a výrobnej činnosti
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Napr. inovácia výrobnej linky, technológie, výrobku, možnosti použitia 3D technológie, automatizácie, prostriedkov výpočtovej techniky, technickej kybernetiky a environmentálnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu výrobných činností a ich vzájomných väzieb vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie procesov pre zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Riešenie krízových stavov a havarijných situácií pri výrobe stavebných materiálov, z hľadiska BOZP a PO vo výrobe, zachovania kontinuity výrobného procesu a predchádzania škodových udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. mesačný/ročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit), home office a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
riadenie procesov využitia technológie výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie procesov vedúcich k zníženiu environmentálnej záťaže vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4
riadenie procesov aplikácie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: I. úroveň - meranie a zber údajov; II. centrálne vyhodnotenie, regulácia a prenos vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
riadenie procesov využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
riadenie procesov pri výrobe a zavádzaní nových ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
riadenie procesov aplikácie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca (mesačný/štvrťročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit) a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Používanie vodíka ako doplnku alebo náhrady v aplikáciách spaľovania paliva so vzduchom (kyslík) vedie k zvyšovaniu tepelného prenosu, v dôsledku čoho dochádza k rýchlejšiemu taveniu, zmäkčovaniu alebo výpalu nekovových materiálov. Cieľom použitia vodíka pri spracovávaní nekovových materiálov je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia nekovových materiálov a zníženie energetickej bilancie. Cieľom použitia vodíka pri nekovových materiálov je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia nekovových materiálov a zníženie energetickej bilancie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).
Charakteristika:
Technológia výroby cementov spočíva na báze novej surovinovej základne pre výpal cementu a moderných progresívnych technológií výroby betónu a transportbetónu so zvýšenou trvanlivosťou v agresívnom prostredí, so zvláštnym zreteľom na vývoj environmentálne-priateľských cementov a špeciálnych cementov s výnimočnými úžitkovými vlastnosťami. Spoločným menovateľom inovatívnych cementov je ekonomická a ekologická prijateľnosť pri garantovaní všetkých technicky významných vlastností cementu potrebných pre konštrukčný betón.
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.