Procesný technik

Procesný technikProcesný technik konkretizuje a optimalizuje technologické postupy v automobilovej výrobe a v strojárstve, analyzuje problémy vo výrobnom procese a navrhuje riešenia. Spolupracuje a podporuje procesných špecialistov. Podieľa sa na príprave procesných plánov, technickej dokumentácie a postupov výroby. Zabezpečuje kontinuálne zlepšovanie technologických procesov v spolupráci s výrobnými a podpornými zložkami (procesmi) zahŕňajúcimi oblasti údržby, kvality, logistiky, skladovania, plánovania a technológie. Zabezpečuje a riadi procesné úkony súvisiace s výrobou....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
500061/1
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKTechnik v strojárskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax vo výrobnom prostredí (výhodou je strojárstvo, automobilový priemysel)
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119044
ESCO
1248
SK NACE Rev. 2
C28,C29,C30
CPA 2015
C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
3119044

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy riadenia výroby v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy na zlepšovanie procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba alternatívnych plánov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia technologických postupov v automobilovej výrobe a v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v strojárskej vyrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie a sledovanie ekologických a bezpečnostných aspektov výrobných procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a hľadanie príčin vzniknutých problémov vo výrobe formou metód PDCA, FMEA, 8D
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: A ďalších metód.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a vkladanie údajov do informačného systému v automobilovom priemysle/strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu spolupracovníkov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia procesu strojárskej výroby s útvarmi logistiky, skladovania a údržby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.