Ilustrátor

IlustrátorIlustrátor vypracúva vizuálne/výtvarné umelecké stvárnenie, ktoré zodpovedá obsahu súvisiaceho textu alebo myšlienky. Ilustráciami pomáha objasniť zložité pojmy alebo predmety, ktoré sa ťažko opisujú textom. Vyhotovuje spravidla na objednávku vydavateľa originálne ilustrácie v knihách, časopisoch, komiksoch a iných publikáciách. Navrhuje a realizuje ilustrácie ku knižne alebo elektronicky publikovaným literárnym dielam, k publikáciám pre deti a mládež, vytvára ilustrácie do učebníc, navrhuje a realizuje autorské ilustrované knihy. Vytvára kreslené vtipy, karikatúry a editoriálne ilustrácie do časopisov a iných periodík. Podieľa sa na tvorbe komiksov a tvorí samostatné autorské komiksy. Participuje na produkcii filmov, reklamných spotov a animácií vytváraním storyboardov. Vypracúva vizuálne stvárnenie konceptov na účely produkcie filmov a počítačových hier (koncept-art). Vytvára ilustrácie do vedeckých a technických publikácií (vedecká ilustrácia) a podieľa sa na tvorbe infografík.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
500005/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENIllustrator
SKKarikaturista
SKKnižný ilustrátor
SKEditoriálny ilustrátor
SKVedecký ilustrátor
SKProduktový ilustrátor
SKReklamný ilustrátor
SKKomiksový ilustrátor
SKKresliar storyboardov
SKDigitálny illustrátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2166
SK ISCO-08
2166008
ESCO
583
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2166008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: publikovanie ilustrácie v tlači, na internete a verejných prezentáciách (výstavách)
Perspektíva: Aktuálna
4
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: základy marketingu v umení a reklame; nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti umeleckej produkcie
Perspektíva: Aktuálna
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: výtvarného diela
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy deskriptívy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: softvéry špecializované na tvorbu ilustrácie a komiksu, bitmapové a vektorové grafické programy
Perspektíva: Aktuálna
4
pigmentové farby a postupy ich miešania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
umelecká maľba
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: tradičné a digitálne výtvarné techniky, tradičné a digitálne techniky ilustrácie
Perspektíva: Aktuálna
4
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: dejiny výtvarnej kultúry
Perspektíva: Aktuálna
4
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny ilustrácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kresby, maľby a grafiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a techniky atmosférickej perspektívy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: základy atmosférickej perspektívy
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a techniky výtvarnej perspektívy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy technickej perspektívy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
axonometria
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov a materiálov na realizáciu ilustrácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pozorovanie, analýza a hodnotenie vizuálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza výtvarných diel z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza audiovizuálneho, divadelného, hudobného, výtvarného, resp. mediálneho prostredia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh a tvorba komiksu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh a tvorba detskej ilustrácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh a tvorba knižnej ilustrácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh a tvorba storyboardu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kresba a maľba ľudskej figúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie grafických programov pri tvorbe ilustrácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: špecializovaných na tvorbu ilustrácie a komiksu
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s grafickým tabletom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné spracovanie výtvarného zámeru aplikáciou príslušnej techniky ilustrácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: tvorba ilustrácií používaním klasických techník ilustrácie a techník digitálnej ilustrácie
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie maliarskych, kresliarskych a grafických techník
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vizuálne prerozprávanie príbehu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza, napodobenie a návrh vizuálneho štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realistická a štylizovaná kresba figúry, portrétu a predmetu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.