Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva

Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctvaMetodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva participuje na tvorbe a inovácii produktov alebo procesov. V jeho kompetencii je tvorba a kompletizácia metodických usmernení, smerníc alebo pracovných postupov. Aktualizuje a upravuje metodické usmernenia, smernice alebo pracovné postupy a zapracováva legislatívne predpisy do interných procesov. Kontroluje dodržiavanie jednotlivých metodických pokynov, interných usmernení a právnych predpisov. Zadáva a formuluje zmenové požiadavky do informačných systémov. V informačných systémoch vykonáva kontrolu, hľadá chyby a nedostatky a testuje nadefinované produkty, nové moduly, funkcionality alebo iné zmeny na produktoch. Pripravuje školiace materiály a školí zamestnancov, pre ktorých tiež poskytuje poradenstvo a konzultácie. Rieši špecifické alebo nadštandardné požiadavky či výnimky. Metodicky zastrešuje korešpondenciu, tvorbu formulárov, tlačív alebo šablón. Spolupracuje pri riešení sťažností. Tvorí reporty, štatistiky a analýzy....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
500017/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista metodiky pre oblasť finančníctva a poisťovníctva
SKExpert pre metodiku v oblasti finančníctva a poisťovníctva
ENInsurance and finance methodologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná v poisťovníctve, na pozíciách ako produktový manažment, správa poistných zmlúv, podpora obchodu.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413034
ESCO
808
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
2413034

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
špecifiká lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy koordinovania zamestnancov a činností riadeného organizačného útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické aspekty vývoja produktov v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analytické metódy v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
životný cyklus organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
smernice, metodické usmernenia, pokyny v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie priebehu a väzieb činností a výrobných procesov v rámci optimalizácie procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe vnútorných predpisov v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe interných archívnych smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia interných auditov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia a kontrola dodržiavania súladu predpisov poisťovne s predpismi v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a meranie procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a vývoj nových produktov, popr. modifikácia súčasných produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími oddeleniami poisťovne v prípade porušenia právnych predpisov (napr. vnútorný audit, právne oddelenie atď.)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadiaca, koncepčná a metodická činnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.