Špecialista vývoja používateľských rozhraní

Špecialista vývoja používateľských rozhraníŠpecialista vývoja používateľských rozhraní vykonáva odborné činnosti v oblasti softvérového vývoja aplikácií, so zameraním na používateľské prostredie (UI) a používateľský zážitok (UX). Na základe požiadaviek používateľa a návrhu aplikácie vo forme UML diagramov vytvára návrh používateľského prostredia (grafického alebo textového), grafický dizajn aplikácie - prezentačnú vrstvu softvérovej aplikácie (front-end). Implementuje návrh softvérovej aplikácie ako prototyp alebo funkčné používateľské prostredie aplikácie - transformuje návrh do zdrojového kódu v danom programovacom alebo prezentačnom jazyku, v danom vývojovom prostredí a pre danú platformu. Testuje vytvorený softvér a odstraňuje chyby. Pracuje obvykle v tíme, prípadne samostatne. Spolupracuje s DevOps špecialistom na príprave testovacieho alebo produkčného prostredia. Vytvára dokumentáciu ku zdrojovému kódu, inštalačnú dokumentáciu a používateľskú dokumentáciu. Aplikačný softvér a jeho používateľské prostredie môže byť rôznyc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
500084/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENUI designer
ENUX designer
ENUI/UX designer
SKVývojár používateľských prostredí
ENUI developer
ENUX developer
ENUI/UX developer
Odporúčaná úroveň vzdelania
P ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti tvorby webových návrhov, podporných nástrojov a súvisiacich webových technológií

Certifikácia v oblasti testovania softvérových produktov a riešení

Certifikácia v oblasti kontinuálneho vývoja a integrácie softvérových riešení

Certifikácia na vývoj softvéru a riešení v renomovanom programe

Certifikácia v oblasti návrhu a vývoja webových aplikácií
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2513
SK ISCO-08
2513004
ESCO
925
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2513004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dizajn web aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové trendy vo web dizajne
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
architektúra riešení dizajnu web stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové technológie v spracovaní web dizajnu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
algoritmy v programovacích jazykoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadiace štruktúry daného programovacieho jazyka
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika systémovej integrácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika na testovanie softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
paradigmy vývoja softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnosť softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodiky modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dizajn multimediálnych aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy testovania aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typy bezpečnostných opatrení na ochranu aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba vývojárskej dokumentácie pre vyvíjané riešenia a manuálov pre používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého softvéru na rôznych operačných a aplikačných platformách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj, analýza a implementácia aplikácií vo vybranom jazyku/prostredí/aplikačnom framework-u
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie dizajnu web stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vysokoúrovňové, nízkoúrovňové programovanie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia a platformy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia, testovanie a odlaďovanie aplikačných modulov a komponentov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
podpora a údržba existujúceho riešenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
asistencia projektovému manažérovi pri plánovaní vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
definovanie vlastností a zostáv používaného webdizajnu v súlade s predstavami zákazníka a funkciami webových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné poradenstvo a zaškolenie členov tímu v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na technickom dizajne vybraných častí aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na analýze požiadaviek na implementovanú aplikáciu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.