Špecialista pružných pracovných procesov

Špecialista pružných pracovných procesovŠpecialista pružných pracovných procesov riadi vybrané pracovné procesy, vykonáva strategické plánovanie projektov a riadenie projektov v IT odbore, prípadne v inom odbore, spravidla podľa agilných princípov. Zhromažďuje požiadavky klienta a odovzdáva ich svojmu tímu, stanovuje očakávané výstupy projektu. Vytvára a spravuje časové plány práce alebo harmonogram projektu, určuje míľniky, zostavuje rozpočet projektu, riadi ľudské zdroje v projekte. Efektívne riadi viaceré tímy rôznych špecializácií. Kontroluje a vyhodnocuje dodržiavanie plánu, vyhodnocuje plnenie rozpočtu, identifikuje riziká v dosahovaní míľnikov a riziká ohrozujúce kvalitu produktu, zabezpečuje potrebné zdroje. Využíva obchodné a odborné (technické) znalosti a skúsenosti. Vytvára správy o realizácii projektu, dosiahnutí míľnikov a etáp. Spolupracuje s inými špecialistami alebo aktérmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
500049/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKProjektový manažér agilných procesov
SKPoradca agilného riadenia
ENAgile project manager
SKManažér agilných projektov
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q ?
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421017
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
2421017

Kompetencie

Digitálna gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teoretické základy koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Definuje rozsah a harmonogram projektu s ohľadom na pravidelné a včasné dodávanie výstupov. Podieľa sa na manažovaní projektu, organizuje a vedie pracovné stretnutia s cieľom kontroly stavu projektu. Pripravuje a reportuje správy o pokroku. Riadi riziká, identifikuje odchýlky od plánu a spolu s ostatnými zapojenými stranami hľadá riešenia vzniknutých problémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na pozícii Špecialistu pružných pracovných procesov sa očakáva, že osoba bude disponovať vysokou úrovňou znalostí a skúseností v kombinovaní tradičných zásad a postupov projektového riadenia s aktívnym využívaním agilných princípov riadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
5
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pomáha definovať ciele pri rozvoji tímov, pričom záväzky a zodpovednosť za plnenie pracovných úloh prenecháva na ostatných členov tímu. Aktívne asistuje tímom prekonáť prekážky súvisiace s plnením pracovných úloh a odstraňuje prekážky v práci. Pri manažovaní využíva prvky projektového manažmentu, koučingu a mentoringu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
5
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém koordinácie prác a harmonogramu projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a metódy vyhodnocovania aktivít zamestnancov vykonávaných pri práci mimo kanceláriu (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
5
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy riadenia zmien IT špecifikácií v projekte počas jeho realizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Silné analytické zručnosti, plánovanie a organizačné zručnosti so schopnosťou prepájať rôzne požiadavky súčasne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
realizácia projektov a využívanie projektového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pozná životný cyklus vývoja softvéru, ako aj disponuje odbornými znalosťami agilných a tradičných zásad a postupov projektového riadenia. Má schopnosť ich kombinovať v správnom pomere tak, aby zodpovedali cieľom projektu a danému prostrediu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5
formulácia požiadaviek na vývoj softvéru a kontrola požadovaných funkčností a funkcionalít vyvíjaného softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zručnosť viesť projekty súvisiace s vývojom softvéru a mať zodpovednosť za plnenie cieľov, úloh a záväzkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
5
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5
implementácia vhodných metód a techník na vývoj softvéru a testovanie vyvíjaných softvérových riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Preukázateľná znalosť a skúsenosť s používaním vhodných nástrojov, ako napríklad Agile Project Management, Jira/Greenhopper, Rally, VersionOne alebo ich ekvivalenty, Microsoft Project, Visio, všetkych nástroje Office a ďalšie kolaboratívne nástroje.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
5
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Efektívne využívanie sociálnych schopnosti vrátane mentoringu, koučovania, podpory spolupráce a budovania tímov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
5
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca na analýze požiadaviek na implementovanú aplikáciu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
starostlivosť o klienta počas celého predajného cyklu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Porozumenie obchodným potrebám a orientácia na klienta, so schopnosťou vytvoriť a udržať si vysokú mieru dôvery.
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie kreatívneho myslenia a kreatívnych prístupov pri riešení problémov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kreatívny prístup k riešeniu problémov so schopnosťou zamerať sa na detaily s ohľadom na celkový zámer projektu.
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie, motivovanie a kontrola zamestnancov pracujúcich na diaľku (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Skúsenosť s manažovaním a riadením multifunkčných projektových tímov s najmenej 10 až 15 členmi, vrátane vývojárov, obchodných analytikov a ďalších projektových pozícií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
5
manažment procesu návrhu a vývoja v oblasti riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník má skúsenosti s úspešnou implementáciou softvéru alebo webových projektov vyvíjaných pomocou agilných metodík. Viacročné skúsenosti s projektovým manažmentom a riadením veľkých a komplexných projektov v technologickom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5
projektové riadenie s využitím pružných procesov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Skúsenosť s metodikami SCRUM/Agile v rámci projektového riadenia. Odporúčaná certifikácia v oblasti PMI-ACP, CSM alebo ich ekvivalent.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5
riadenie pracovnej činnosti pomocou agilných rituálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálny ekosystém je skupina vzájomne prepojených zdrojov informačných technológií, ktoré môžu fungovať ako jednotka. Digitálne ekosystémy tvoria dodávatelia, zákazníci, obchodní partneri, aplikácie, poskytovatelia dátových služieb tretích strán a všetky príslušné technológie. Interoperabilita je kľúčom k úspechu ekosystému.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Online technológie pre virtuálnu komunikáciu, online komunikačné a prezentačné zručnosti, riadenie projektov na diaľku.
Charakteristika:
Titulný obrázok Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Charakteristika:
Titulný obrázok Cieľom strategického plánovania je zlepšiť plánovanie ľudských zdrojov na základe kvalifikovaných dát a s ohľadom na aktuálne potreby trhu a požiadavky zamestnávateľov ako aj prognózy v oblasti ľudských zdrojov. Modernizácia riadenia ľudských zdrojov zahŕňa viacero aktivít, napríklad zavedenie nových foriem marketingovej kampane na voľné pracovné pozície v štátnej službe, jednotné vstupné adaptačné vzdelávanie štátnych zamestnancov, rozvoj líderstva v štátnej službe, podpora talent manažmentu, identifikácia a vyhľadávanie potenciálnych lídrov (vytvorenie tzv. talent pools so zameraním na ich kariérny rast a rozvoj), zabezpečenie diagnostiky a špeciálneho vzdelávania pre lídrov (potenciálnych aj existujúcich) prostredníctvom Centra vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.