Špecialista digitálnej transformácie

Špecialista digitálnej transformácieŠpecialista digitálnej transformácie je zodpovedný za prácu s pridelenou transformačnou iniciatívou na identifikáciu, odporúčanie a implementáciu digitálnych technologických riešení, ktoré zlepšia prevádzkovú efektívnosť podniku a maximalizujú zákaznícku skúsenosť a spokojnosť koncového užívateľa. Zodpovedá za kvalitu riešení a predpokladanú finančnú návratnosť investícií do digitálnej transformácie oblasti. Nezávisle vykonáva komplexnú kvantitatívnu a kvalitatívnu dátovú analýzu nákladov a prínosov riešení, existujúcich interných procesov a trendov na externom trhu. Vytvára nezávislé návrhy využívania dát pre komunikáciu transformačných odporúčaní a pomocou nich prezentujte inovácie, odporúčania a akčné plány na všetkých úrovniach podniku. Podieľa sa alebo priamo vedie činnosti projektového riadenia na využitie analýzy na podporu výsledkov, zlepšenie zákazníckej skúsenosti a prevádzkovú pripravenosť na digitálne riešenia. Vyhľadáva, využíva, rozvíja a podporuje príležitosti na vzdeláv...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
500027/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENDigital adoption specialist
ENNew business development specialist
ENDigital operation analyst
ENDigital innovator
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: a viac so skúsenosťami v analytickom prostredí alebo ekvivalentnou relevantnou pracovnou skúsenosensťou
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421016
ESCO
814
SK NACE Rev. 2
J62,M70
CPA 2015
J62,M70
Príslušnosť k povolaniu
2421016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
koučovacie nástroje
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vykonávania analýz a prognóz vývoja
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a techniky potrebné na výkon analytických činností s dátami rôznych typov, z rôznorodých zdrojov a tiež postupy pre simuláciu a prognózovanie možného vývoja, scenárov, rizík a podobne. Pracovník pozná metódy multikriteriálneho rozhodovania, najmä v kontexte podnikateľských rozhodnutí.
Perspektíva: Aktuálna
5
variačná analýza
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metodiku prípravy, spracovania a validácie analyzovaných dátových množín. Taktiež má znalosti techník pre analýzu variácií, korelácií a podobností a vie ich následne aplikovať na formuláciu hypotéz na strojové, či štatistické overovanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti metód, ktoré mu/jej umožňujú analyzovať nielen tvrdé (technické) dáta ale tiež dáta pochádzajúce z "mäkších oblastí", najmä v kontexte využitia a potreby ľudských zdrojov. Je vhodné, ak pracovník má aspoň prehľadové znalosti v oblasti behaviorálnych vied a pozná metódy formulácie konštruktívnych hypotéz na základe potrieb ľudí v organizácii.
Perspektíva: Aktuálna
6
prehľad v metódach riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pracovník má dostatočné prehľadové znalosti metodiky práce v agilnom režime a dokáže sa zapájať do činnosti agilných tímov.
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti z rôznych oblastí umelej inteligencie, vrátane tvorby modelov pre strojové učenie, indukčných pravidiel, vzorov, neurónových sietí, simulačných modelov využívajúcich rôznorodé dáta.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy analýzy používateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je vybavený dostatočne silným, hlbokým a rozsiahlym aparátom metód a techník na získavanie, spracovanie a analýzu požiadaviek interného či externého zákazníka. Pracovník pozná metódy a techniky na pochopenie požiadaviek na riešenie dátovej a funkčnej analýzy.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné programovacie prvky a postupy tvorby počítačového kódu v konkrétnom programovacom jazyku
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Cykly, funkcie, procedúry, typy premenných, štruktúry, triedy a pod. Programovací jazyk napr. ale nie výlučne Java, C, Python a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
princíp skriptovania v riadení IT systému, rozdiely a oblasti použitia vybraných skriptovacích jazykov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná princípy a postupy využitia skriptovacích jazykov (najmä R, Python), prípadne vhodných iných programovacích jazykov (Java), pri spracovaní dátových množín alebo ich vizualizácii.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika modelovania a vytvárania pohľadov na analyzovaný systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti metód a techník potrebných pre prácu a experimentovanie s rozsiahlymi dátovými množinami a pozná postupy na tvorbu dátových modelov, ktoré adresujú výzvy a potreby komerčnej či neziskovej organizácie. Pracovník pozná techniky na vytváranie reportov, dashboardov a vizualizácií spracovaných dát.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické štandardy tvorby IKT architektúr
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy kalkulácie nákladov na projektované IKT riešenie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
platformy softvérových riešení a technické štandardy vývoja softvérových riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Prehľad základných typov platforiem, ich silných a slabých stránok a metód integrácie do požadovaného vlastného platformového riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia z oblasti teórie systémov, teórie algoritmov a informatiky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodiky modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: UML, CASE.
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia a riadenie rizík v prostredí IT projektu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník úzko spolupracuje s interným a/alebo externým zákazníkom a inými partnermi na hodnotení, identifikácii a prioritizácii rizík a rizikových faktorov. Ovplyvňuje rozhodovanie v projektoch týkajúcich sa najmä analytických úloh, cieľov a riešení.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metodiky algoritmizácie úloh a formy vyjadrenia algoritmu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Určovanie princípov, metodiky algoritmizácie úloh a formy vyjadrenia algoritmu (vývojový diagram, pseudojazyk) a ich vhodná aplikácia.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodiky získavania a popisu požiadaviek na systémové riešenie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Requirment analýza.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy low-code, no-code programovania pri automatizácii biznis procesov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
princípy, metódy a postupy využívania business process management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základná terminológia pre cenové analýzy, cenovú politiku, stanovenie ceny, rozpočtu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti postupov umožňujúcich systematické, inžinierske riešenie nových, neznámych či rýchlo sa meniacich problémových situácií. Dokáže vytvárať systematický prístup aj v inovatívnych situáciách či vo výskume. Je zbehlý v metódach experimentovania a rigoróznej prípravy a dizajnu experimentov na overenie svojich hypotéz týkajúcich sa spracovaných dát.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže efektívne vyhľadať, filtrovať a orientovať sa v rôznorodých štatistických dátach interného alebo verejného charakteru. Dokáže prepájať štatistické dáta z rôznych zdrojov a následne formulovať závery, interpretácie či odporúčania pre rozhodovanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia postupov inžinierskeho riešenia úloh a problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný štruktúrovane myslieť a štruktúrovane, systematicky pristupovať k novým, neznámym a komplexným problémom a zadaniam, vrátane inovačných a výskumných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
priebežná kontrola funkčnosti navrhovaného riešenia a priebežné testovania navrhovaného IKT riešenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie aktuálnych trendov a inovácií týkajúcich sa IKT architektúry a projektovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia vhodných modelovacích nástrojov/prostredí/paradigiem
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Na základe dostupných alebo získaných dát je pracovník schopný zvoliť, prípadne upraviť a použiť vhodné prostredie, nástroj či algoritmus pre dátové modelovanie a následnú interpretáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník vytvára vhodné modely navrhovaného riešenia, využíva vhodné dátové formy a rozhrania, napr. webové služby, XML, XSD, OWL a pod. na analýzu dát, ich porozumenie a prognózovanie na základe analyzovaných dát. V tejto pozícii identifikuje požiadavky organizácie a zákazníkov, poskytuje konzultačnú podporu iniciatív a projektov, vytvára prototypy potenciálnych riešení a proaktívne monitoruje trendy v IT alebo iných relevantných technických oblastiach.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémová analýza, sotfvérová analýza a spracovanie technologických, podnikateľských a technických požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantným dátovým expertom, inžinierom a/alebo architektom je pracovník schopný vykonať systémovú analýzu situácie, due diligence a iné vhodné analýzy s využitím zákazníkových, interných a/alebo verejných dát. Dátový expert môže zastrešovať viaceré fázy životného cyklu IKT riešení, v praxi sa sústredí najmä na fázy predchádzajúce samotný vývoj softvéru, prípadne sa sústredí na výskum a vývoj.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza, návrh a popis dátových rozhraní medzi subsystémami navrhovaného riešenia podľa konkrétneho zadania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Webové služby, XML, XSD, OWL.
Perspektíva: Aktuálna
6
zhodnotenie a návrh algoritmu pre IKT riešenie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
použitie jazyka UML v navrhovaných modelových riešeniach
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný sa zúčastňovať a pracovať v rámci agilných rituálov (review, retrospektíva, plánovanie aktivít a pod.), najmä s využitím metód a techník Scrum, Scrumban. Vo svojej pozícii môže dohliadať na vývojový tím a dokonca riadiť celý životný cyklus vývoja riešenia ako vlastník produktu, najmä ak sa jedná o vývoj inovatívneho riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie nástrojov CASE s obsahom ich vhodnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie a príprava technickej a projektovej dokumentácie k navrhovanému riešeniu, architektúre IKT systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie analyticko-projektovej dokumentácie a príprava analyticko-projektovej dokumentácie pre softvérové riešenie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník samostatne dokumentuje svoj postup, priebeh a postoj k analýze dát a s ním súvisiace rozhodnutia, podporné či odmietavé stanoviska, v súlade s procesmi platnými u zákazníka a/alebo zamestnávateľa. V spolupráci s inými rolami (napr. projektový manažér, architekt a pod.) túto dokumentáciu prezentuje a obhajuje u zástupcov zákazníka aj investora.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava analyticko-prognostických materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vytvárať koherentné argumentačné štruktúry a materiály umožňujúce pochopenie a interpretáciu spracovaných dát a následnú obhajobu a vysvetlenie prognostických materiálov. Zručnosť zahŕňa prácu so scenármi vývoja, simuláciou možných dopadov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri získavaní a analýze požiadaviek zákazníka na systémové riešenie a poskytovanie konzultácií a poradenstva zákazníkom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonávať činnosti koučingu kolegov a tímu v oblastiach svojej kompetencie a/alebo príbuzných oblastiach a využívať techniky pre efektívnu odbornú komunikáciu a moderovanie tímových aktivít.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia čiastkových úloh súvisiacich s návrhom, vývojom, implementáciou a nasadením informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie nástrojov business process management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.