Tribotechnik

TribotechnikTribotechnik zabezpečuje systém mazania a olejového hospodárstva prevádzkových zariadení vo výrobe. Analyzuje poruchy strojných zariadení zapríčinené chybou mazania a navrhuje riešenia. Vyhodnocuje vstupné, výstupné a medzioperačné testy a merania parametrov kvality mazív podľa predpísanej dokumentácie a noriem. Vytvára koncepcie plánov mazania strojných zariadení. Koordinuje zavádzanie nových systémov mazania a mazacích zariadení. Vedie predpísanú dokumentáciu súvisiacu s aplikáciou, skladovaním a likvidáciou mazív. Poskytuje potrebné informácie pre ďalšie odborné útvary. Orientuje sa v technickej dokumentácii a v systémoch riadenia kvality.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
500138/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDiagnostik strojných zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu Tribotechnik I. a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119042
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23,C24
CPA 2015
C23,C24
Príslušnosť k povolaniu
3119042

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Nanotechnológie v oblasti mazív a olejov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
4
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tribológia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náuka o materiáloch, materiálové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy mazív a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy aplikácie mazív a ich skladovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy tribotechnickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Od vzorkovania maziva, cez diagnostiku až po prognostiku.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy manipulácie s mazacími prostriedkami a ich ošetrovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane spôsobov nakladania s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba koncepcie plánov mazania strojov a zariadení vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie potrebných druhov a kvalitatívnych parametrov mazív na zabezpečenie bezporuchového chodu prevádzkovaných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie odberných miest na strojoch a zariadeniach vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Primárny/sekundárny výstup vzorky.
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné vykonávanie určených výkonov v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie odborného posudku vykonanej diagnostiky mazacích olejov v strojných zariadeniach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie funkčnosti strojných zariadení z pohľadu posudzovania vhodnosti a kvality mazív, vrátane ich aplikácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Na účely zvýšenia životnosti strojných zariadení a znižovania poruchových stavov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie vstupných, výstupných a medzioperačných testov a meraní parametrov kvality mazív podľa predpísanej dokumentácie a noriem
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza porúch strojných zariadení zapríčinených chybou mazania, vrátane návrhu ich riešenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobe
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie evidencie súvisiacej s aplikáciou, skladovaním a likvidáciou mazív. Zjednocovanie a aktualizácia dokumentácie mazív podľa predpísaných tried a akostí.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológie mazív
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poskytovanie štatistických informácií pre ďalšie odborné útvary. Spolupráca s odbornými útvarmi pri realizácii údržby v oblasti mazania a olejového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nanočastíc v oblasti mazív
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4
manipulácia s mazacími prostriedkami a ich ošetrovanie vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odber vzoriek mazacích olejov podľa platnej normy STN
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: STN 65 6005.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie správneho nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri vzorkovaní mazív
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
koordinácia zavádzania nových systémov mazania a mazacích zariadení vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je označenie pre vedný odbor, ktorý sa zaoberá tvorbou a využívaním technológií v merítku rádovo nanometrov (do 100nm). Nanotechnológia slúži na manipuláciu s hmotou na nanoúrovni. Využitie nanotechnológií a nanomateriálov v strojárstve je v supertvrdých povrchoch s nízkym trením, samočistiacich nepoškrabateľných lakoch, katalyzátoroch, nanosenzoroch, palivových článkoch, nanostrojoch, nanorobotoch a pod. Výhody tejto technológie však prinášajú aj nové ekologické a zdravotné riziká, kde sa normálne neškodné látky stávajú veľmi nebezpečnými.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.