Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu

Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánuMajster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu plánuje, riadi a organizuje činnosti výrobného procesu na zverených výrobných strediskách. Kontroluje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, noriem, termínov a interných predpisov. Rieši výrobné prestoje a chyby vzniknuté vo výrobnom procese.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
500087/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKZmenový majster
SKMajster prevádzky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: 36 mesiacov platí pre majstra/supervízora výroby, alebo hlavného majstra. Pre ďalšie alternatívne zamestnania/pracovné pozície (zmenový majster, majster prevádzky) minimálna dĺžka praxe 24 mesiacov.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122018
ESCO
1269
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
3122018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy riadenia odpadového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby výrobkov z porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
4
chyby vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Týkajúce sa výroby výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie keramickej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technologické procesy vo výrobe keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu keramiky/porcelánu a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy keramiky a porcelánu a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane technickej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia mikrovlnného ohrevu a tavenia keramických materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
4
postupy a metódy využitia mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
4
postupy a metódy riadenia a organizácie autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy optimalizácie výrobných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a formy vedenia inventúry a inventúrnych záznamov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. platné technologické štandardy, platné normy spotreby času a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment hodnotiaco-motivačných rozhovorov s podriadenými pracovníkmi z dôvodu riadenia ich výkonu, potrieb vzdelávania/doškolenia a plánovania rozvoja ich profesijnej kariéry.
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na výrobných pracoviskách vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola technického stavu zariadení a strojov a v prípade potreby zabezpečovanie opráv v spolupráci s údržbou. Kontrola a aktualizácie revízie zdvíhacích a viazacích pomôcok, regálov a rebríkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kontrola plnenia operatívnych plánov vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Príprava týždenného plánu výroby na základe plánu výroby a plánu dochádzky operátorov pre každý proces a následne z týždňového plánu výroby pripravuje pre každého operátora plán výroby na každú zmenu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie reklamácií, zisťovanie príčin nekvality, hľadanie spojitostí s výrobným procesom a ich eliminácia vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri reklamáciách chýb výrobkov z keramiky a porcelánu, evidencia nepodarkov a sledovanie príčin ich vzniku.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola procesov vo výrobe keramiky a porcelánu s využitím mikrovlnnej energie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola a dohľad činnosti elektrifikovaného zariadenia mikrovlnného ohrevu a tavenia keramických materiálov, napr. pri sušení keramických materiálov, spekaní feritov a karbidov, syntéze keramických práškov, povrchovej modifikácii skiel, ako aj pri spájaní keramík.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie personálnej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava plánov dochádzky pre operátorov, vrátane jej sledovania. Riadenie a zapisovanie odpracovaných hodín zamestnancov. Príprava plánov dovoleniek a sledovanie a riadenie čerpania dovoleniek. Tvorba pracovných výkazov – podklady pre vypočítavanie miezd operátorov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Príprava podkladov pre vypracovanie ročného rozpočtu nákladov na zverené procesy. Poskytovanie podpory oddeleniu nákupu pri komunikácii o technických požiadavkách na nakupovaný tovar a vedeniu výroby pri efektívnom rozložení pracovnej sily s cieľom dosiahnuť požadované výstupy výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie problémových situácií vo výrobe keramiky a porcelánu, vrátane prijímania a realizácie nápravných opatrení na ich odstránenie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zisťovanie príčin nekvalitnej výroby, plytvania materiálom, alebo spôsobovania strát. Vykonávanie, zaznamenávanie a sledovanie prijatých nápravných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nanočastíc a nanovlákien v oblasti výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
vedenie, motivovanie, hodnotenie a kontrola výkonu pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie teamleaderov a operátorov vo výrobe keramiky a porcelánu. Kontrola dodržiavania technologickej disciplíny a plnenia plánu.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených úsekov a výroby na technologických uzloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie procesov pre zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
zabezpečovanie aktivít na ochranu, tvorbu a zlepšovanie životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. mesačný/ročný debet/kredit pracovných hodín, práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit), home office a pod..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
zabezpečovanie vykonania inventúry na riadených procesoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vykonávanie inventúry výroby, podľa požiadaviek oddelenia logistiky a plánovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: I. úroveň - meranie a zber údajov; II. centrálne vyhodnotenie, regulácia a prenos vo výrobe žiaruvzdorných materiálov. Využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
riadenie procesov využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe výrobkov z keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
riadenie procesov aplikácie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
zabezpečenie likvidácie a zneškodnenia odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca (mesačný/štvrťročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit) a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
V súčasnom období sa vo svete rozšírilo využitie mikrovlnnej energie v rôznych priemyselných odvetviach, najmä na účely komunikácie a ohrevu. Aplikáciou mikrovlnnej energie v keramickom priemysle je možné zabezpečiť rovnomernejší ohrev keramických materiálov. Mikrovlnná energia sa využíva v keramických technológiách, napr. pri sušení keramických materiálov, spekaní feritov a karbidov, syntéze keramických práškov, povrchovej modifikácii skiel, ako aj pri spájaní keramík. Dôležitým aspektom využívaným pri spracovaní keramík je selektivita absorpcie mikrovĺn rôznymi materiálmi, čo sa využíva pri vylepšení ich vlastností.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.