Technik 3D tlače

Technik 3D tlačeTechnik 3D tlače obsluhuje zariadenia a tlačiarne na 3D tlač produktov. Poskytuje podporu pri príprave a programovaní tlače trojdimenzionálnych výtlačkov. Pri svojej práci vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality. Monitoruje priebeh technológie 3D tlače. Na obsluhovaných tlačiarňach a zariadeniach vykonáva bežnú údržbu v plnom rozsahu a spolupracuje pri vykonávaní servisnej údržby. Poskytuje podporu pre určovanie druhu a spotreby vstupného materiálu potrebného na 3D tlač a konzultácie pri aplikáciách 3D tlače v rôznych priemyselných oblastiach. Participuje na komunikácii so zákazníkmi pri návrhu dizajnu výrobku. Sleduje trendy v 3D tlači. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov v zmysle EN STN, bezpečnostných noriem a noriem na zabezpečenie kvality výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
500053/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti spracovania 3D modelov alebo obsluhy zložitejších tlačových zariadení.
ISCO-08
3118
SK ISCO-08
3118002
ESCO
1226
SK NACE Rev. 2
C32
CPA 2015
C32
Príslušnosť k povolaniu
3118002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 v oblasti 3D tlače.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry 3D tlačiarne (CAD)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: 3D archivácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
slovenské technické normy a technické predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Technické normy pri príprave materiálov/súčiastok 3D tlačou.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Program CAD.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
zásady nakladania s odpadmi vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kovových a iných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy recyklovateľnosti materiálov a odpadov vznikajúcich pri 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
3D tlač a materiály na priemyselné aplikácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Bio-keramika a využitie 3D tlače v medicíne
4
druhy materiálov a ich vlastnosti určené pre 3D tlač a aplikácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. Akrylonitril-butadién-styrén; PLA- Kyselina polymliečna; HIPS Vysoko odolný polystyrén; PET: Polyetyléntereftalát; Laywoo-d3; ninjaflex: termoplastický elastomér (TPE); Nylon; PVA (polyvinylalkohol), Polykarbonát (PC); Polyamid (PA), ULTEM, Polypropylén (PP), flexibilné filamenty, vlákna s prímesou kovu, kovové práškové zliatiny, materiály imitujúce drevo, biodegradovateľné polyméry, kremičitý piesok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy aplikácie robotizácie v 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
nová koncepcia automatizácie a možností jej uplatnenia v 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy priemyslu 4.0 v 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
technická dokumentácia v 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy údržby 3D tlačiarní
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
3D skenery a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
funkcie 3D tlačiarní
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselné 3D tlačiarne
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Opísanie metód FDM - fused deposition modeling, SLA - stereolitografia a ďalšie metódy SLS - selective laser sintering, DMLS - direct metal laser sintering, SLM s - elective laser melting, EBM - electron beam melting, Powder bed printing, InkJEt, MultiJet, PolyJet - multiJet printing, MJF – Multi Jet Fusion alebo aj PolyJet printing, LOM - laminated object manufacturing, DED – Direct Energy Deposition, CJP - Gypsum Composite Inkjet Color Inkjet, DLP - Digital Light Processing a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy kontroly pri 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Pri vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontrole.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvér na podporu 3D tlače (CAM)
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi pri 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie stanovených technologických postupov a podmienok pri 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie optimálneho polohovania dielcov pre minimalizáciu odpadu materiálu
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Minimalizácia a nakladanie s odpadovým materiálom vznikajúcim pri 3D tlači.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia v 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia novej koncepcie automatizácie a možností jej uplatnenia v 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
kontrola uplatňovania noriem ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring priebehu technológie 3D tlače v danej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu výrobkov z 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvality 3D výrobkov (napr. prototypov, výrobkov, súčiastok, protéz, implantátov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola pri 3D tlači výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu foriem a jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie kalkulačných podkladov na cenové ponuky a tvorbu cien, vrátane výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
priestorové analýzy a modelovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Priestorová predstavivosť pri modelovaní 3D prototypov, súčiastok, implantátov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kovových a iných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
participácia so zákazníkmi pri dizajnovaní/konštruovaní výsledného produktu 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tvorivá a interaktívna spolupráca so zákazníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
podpora pri príprave a programovaní tlače trojdimenzionálnych výtlačkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane zabezpečenia prenosu CAD dát z počítača do tlačiarne.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie metodických nástrojov na zostavovanie modelov a konštrukčných riešení s využitím 3D počítačových programov danej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Bio-keramika a využitie 3D tlače v medicíne
4
aplikácia prostriedkov novej koncepcie digitalizácie do procesu v 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie pri 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové úpravy finálnych výrobkov z 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie a údržba 3D tlačiarní
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Schopnosť rozobrať, vyčistiť a poskladať hlavné časti 3D tlačiarne.
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba a príprava relevantného materiálu určeného na 3D tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha 3D tlačiarne
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Obsluha a nastavovanie zariadení a tlačiarne na 3D tlač určených produktov.
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov pri 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba prípravkov, prototypov a digitálnych modelov prostredníctvom 3D tlače podľa určenej dokumentácie alebo podľa požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a kontrola robotov pri 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
3D skenovanie výrobkov určených na 3D tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane využitia iných metód digitalizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Aktuálne intenzívne rozvíjaná oblasť, v ktorej sa súťaží o prvé miesta v zvládnutí možností ponúkaných aditívnou výrobou v oblasti medicíny a bioinžinierskych aplikácií pre medicínsky priemysel. Obrovskú perspektívu má výroba personalizovaných implantátov, či už mäkkých (koža, cievy, srdcové chlopne) alebo tvrdých tkanív (kosti, zuby). Z týchto dôvodov je potrebná príprava vysoko kvalifikovaných odborníkov so znalosťami nielen v materiálových disciplínach a 3D tlače (aditívnej výrobe) ale aj medicíne a bioinžinierskom prístupe k hľadaniu riešenia a riešeniu konkrétnych prípadov, pri ktorých bude takýto druh implantátov použitý.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Aditívna výroba je definovaná ako proces spájania materiálov na výrobu výrobkov z údajov 3D modelu, zvyčajne vrstva po vrstve, na rozdiel od iných výrobných technológií kde sa materiál odoberá, tu sa práve naopak pridáva v tenkých vrstvách. Synonymá sú aditívna výroba, aditívne procesy, aditívne techniky, výroba aditívnych vrstiev. Primárnymi aplikáciami sú dizajn / modelovanie, prototypy a výroba priamych dielov/.Po celom svete aditívna výroba mení spôsob, akým organizácie navrhujú a vyrábajú výrobky. Pri správnom použití môže ušetriť množstvo času a financií. Aditívna výroba je oficiálny štandardný pojem pre všetky aplikácie technológie, pričom 3D tlač je jednou z aditívnych technológií. *využitie*:napomáha pri technologických inováciách Technológia aditívnej výroby má budúcnosť najmä, no nielen, v nasledujúcich odvetviach: * letecký a vesmírny priemysel, * energetika, * medicína, najmä chirurgické implantáty a zubná technika, * nástroje pre spracovanie plastov, ale aj výrobky z plastov * automobilový priemysel a preprava, * spotrebný tovar, * v architektúre, * v školstve - slúži na výrobu kvalitných výučbových pomôcok pre študentov, * v remeslách a osobných službách - ako individualizovaná malovýroba, * v športe - napríklad v cyklistike, pri zlepšení aerodynamických vlastností, výrobe pohodlnejších sedadiel ako aj pri konštruovaní rámov bicyklov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.