Animoterapeut

AnimoterapeutAnimoterapeut je samostatný odborný pracovník, ktorý sa zameriava na rôzne terapeutické činnosti podľa zamerania a cieľov. Pri svojej práci využíva zvieratá, ako liečivé prvky pre ľudí. Je to špeciálna podporná liečba, ktorá využíva pozitívny vplyv zvierat na psychické, fyzické i emocionálne zdravie jedinca. Touto bazálnou terapiou sprostredkovanou cez starostlivosť o zvieratá akéhokoľvek druhu buduje sebavedomie, pomáha pri prekonávaní strachu a vytvára pocit zodpovednosti za vlastné konanie aj za živého tvora, s ktorým spolupracujeme. Vysoký dôraz kladie na premyslený výber metód, foriem, činností a zvierat. Disponuje komunikačnými zručnosťami a schopnosťami, manažmentom času a plánovania, aby každodennou činnosťou napĺňal stanovené ciele a predišlo sa rutinnému kolobehu práce. Má osvojené vedomosti zo sociálnej a zdravotnej oblasti. Je členom interdisciplinárneho tímu, spolupracuje na vytváraní a hodnotení individuálnych plánov, podrobne zapisuje dosiahnuté výsledky, vie ich zrefer...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
500094/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 3)
Poznámka: Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 61 ods. 8 zákona ( Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu).
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2269
SK ISCO-08
2269003
ESCO
648
SK NACE Rev. 2
Q86,Q87,Q88
CPA 2015
Q86,Q87,Q88
Príslušnosť k povolaniu
2269003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Znalosť spisovného slovenského jazyka na vysokej úrovni, aplikácia v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vysoká vedomostná úroveň v oblasti profesijnej etiky v zdravotníctve a v sociálnej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
príslušná dokumentácia v odbore a príklady jej použitia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedomosť používania dokumentácie podľa legislatívnych noriem a predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
programy integrácie a inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, programy sociálnej rehabilitácie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Ovládať vedomosti z oblasti integrácie a inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, programy sociálnej rehabilitácie pre zdravotne znevýhodnených žiakov.
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika biologických, psychologických a sociologických aspektov vývinu detí a mládeže s akcentom na zdravotné znevýhodnenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Osvojené vedomosti biologických, psychologických a sociologických aspektov vývinu detí a mládeže s akcentom na zdravotné znevýhodnenie.
Perspektíva: Aktuálna
6
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania. Aplikuje v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda spôsoby a metódy komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovládať základné predpisy a pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Mať nadobudnuté pokročilé vedomosti z oblasti IT a vedieť ich aplikovať do praxe.
Perspektíva: Aktuálna
5
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady starostlivosti o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Užívateľská znalosť všetkých aplikácií národného systému E-zdravie.
Perspektíva: Aktuálna
5
etické a profesionálne normy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vysoko zaužívané etické a profesionálne normy.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť základných predpisov BOZP, PO, CO.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedomosti pravidiel etikety denne aplikuje a rozvíja. Je príkladom pre svojich kolegov a kolegyne.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úplná orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava akcií a činov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Denne sa pripravuje, premýšľa nad akciami a činmi pre pacientov a klientov, zvažuje metódy, formy, druhy práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia vlastného profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Sleduje vzdelávacie aktivity vo svojom odbore, študuje odbornú literatúru a medzinárodné trendy, plánuje a realizuje vlastný profesijný rozvoj.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhu príslušných strategických rozhodnutí
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Neustále sleduje a vyhodnocuje pokrok, či stagnáciu pacientov a klientov, navrhuje ďalšie príslušné strategické rozhodnutia, pracuje v interdisciplinárnom ( multidisciplinárnom) tíme.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Z odborného hľadiska vyhodnocuje účinnosť poskytnutej pomoci, zaznamenáva pravidelne do dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zbieranie a čiastočné vyhodnocovanie informácií, potrebných na posúdenie životnej situácie klienta a určenie miery sociálneho rizika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zbiera a čiastočne vyhodnocuje informácie, potrebné na posúdenie životnej situácie klienta a určenie miery sociálneho rizika. Spolupracuje s interdisciplinárnym ( multidisciplinárnym) tímom.
Perspektíva: Aktuálna
6
implementovanie, rozširovanie, prispôsobovanie a lokalizovanie foriem a metód sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovláda osobitosti sociálnej práce, implementuje, rozširuje, prispôsobuje a lokalizuje formy a metódy sociálnej práce.
Perspektíva: Aktuálna
6
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Profesionálna prezentácia vlastných stanovísk, podložená odbornými vedomosťami a znalosťami.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie programov integrácie a inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a programov sociálnej rehabilitácie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Ovláda na vysokej úrovni aplikovanie programov integrácie a inklúzie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a programov sociálnej rehabilitácie pre zdravotne znevýhodnených žiakov.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie terapie sprostredkovaním cez starostlivosť o zvieratá akéhokoľvek druhu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prostredníctvom terapie buduje sebavedomie, pomáha pri prekonávaní strachu a vytvára pocit zodpovednosti za vlastné konanie - aj za živého tvora, s ktorým spolupracuje
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vo svojej práci využíva IT zručností na používanie aplikácií národného systému E-zdravie v manažmente pacienta.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Terapeutické pomôcky
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.