Energetický audítor

Energetický audítorEnergetický audítor pri výkone energetického auditu identifikuje predmet energetického auditu, pričom zisťuje a vyhodnocuje súčasný stav predmetu energetického auditu. Vypracúva návrh opatrení na zníženie spotreby energie a zároveň vypracováva ekonomické vyhodnotenie opatrení a environmentálne vyhodnotenie opatrení. Výsledný dokument obsahuje súbor odporúčaných opatrení a písomnú správu z energetického auditu, pričom energetický audítor zhotoví súhrnný informačný list a súbor údajov pre monitorovací systém....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
500045/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENEnergy auditor
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 12 ods. 8)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 319/2015 Z. z. o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora
Poznámka: Energetický audítor musí tiež spĺňať:
odbornú prax v oblasti energetického poradenstva alebo technicko-ekonomických analýz pri premene energie, distribúcii energie alebo spotrebe energie
1. päť rokov pri ukončení úplného stredného odborného vzdelania,
2. tri roky pri ukončení vysokoškolského vzdelania prvého stupňa,
3. dva roky pri ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151026
ESCO
1170
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
2151026

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
príslušná vedná a technická odbornosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch potrebných na vykonanie energetického auditu budovy v zmysle vyhlášky č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite.
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vyúčtovania a rozúčtovania energií a ďalších položiek
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy posudzovania energetickej hospodárnosti budov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
štúdium analytickej dokumentácie a technických požiadaviek
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov v teplárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej, projektovej dokumentácii a normách energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej, projektovej dokumentácii a normách, spracovávanie častí projektov a technických výpočtov v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na tvorbe koncepcie energetickej štátnej politiky vyplývajúcej z kompetencií Ministerstva hospodárstva SR v oblasti energetiky so zameraním na zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie emisií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovanie a príprava preventívnych prehliadok, revízií a údržby energetických výrobných a rozvodných zariadení v rámci ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola údržby na príslušných technologických celkoch zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vypracovanie návrhov a vyhodnocovanie implementácie ekonomických opatrení vyplývajúcich z návrhu záverov energetického auditu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Energetický audítor zhodnotí návrhy, proces realizácie a samotnú tvorbu opatrení vyplývajúcich z energetického auditu.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba správ z realizovaných opráv a údržby zariadení, vrátane vedenia evidencie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zaistenie a odistenie pracoviska v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.