Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie

Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energieŠpecialista zariadení a systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (ďalej len "OZE") odporúča klientom optimálny návrh a spôsob prevádzky týchto zariadení a systémov, výber technológií a technologických riešení, vrátane ich prepočtu a výhodnosti použitia. Poskytuje poradenstvo pre produkty a riešenia na využitie OZE zákazníkom, dodávateľom aj obchodníkom. Vytvára projekty nasadenia technológií a systémov na využitie OZE a spolupracuje so stavebnými inžiniermi a projektantmi budov. Koordinuje činnosti pre inštalácie, servis a údržbu riešení a produktov na využitie OZE, koordinuje sieť dodávateľov. Sleduje vývoj trhu a zákazníckych potrieb, zostavuje biznis plány pre produktové portfóliá na využitie OZE....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
500009/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Poznámka: §23 do 1 kV
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151025
ESCO
525
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2151025

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obchodný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikačné technológie implementované v obnoviteľných zdrojoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém spolupráce s pracovníkmi programových implementačných útvarov v pôsobnosti ministerstva a ostatnými rezortnými a odbornými inštitúciami pri formulácii zásadných koncepčných riešení za oblasť energetiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy v oblasti využívania štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na programy zvyšovania energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a princípy činnosti v oblasti ekológie v energetike a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborná terminológia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy riadenia bezpečnosti v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy obnoviteľných zdrojov a nástrojov určených na ich podporu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku energetickej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
energetické možnosti veľkokapacitných batérií a ich vplyv na stabilitu siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technický stav budov, revízia a údržba technických zariadení budov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekotechnika
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tovaroznalectvo elektrických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v projektovej dokumentácii v oblasti technických zariadení budov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v technickej, projektovej dokumentácii a normách, spracovávanie častí projektov a technických výpočtov v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie výstupov projektu, ich kvality, časového priebehu, dodávateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie obchodno-technických opatrení na zvyšovanie efektívnosti predaja, navrhovanie trhových akcií a predajných výstav
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pripravovanie prognóz vývoja využívania obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny a tepla
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie nástrojov súvisiacich so použitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na obnoviteľné zdroje energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie a definovanie prevádzkových režimov energetických zariadení prepojených s veľkokapacitnými batériami, navrhovanie pripojenia do sústavy vo zvolenom uzle sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola termínov dodávok, prípravných a predmontážnych činností dodávateľov a subdodávateľov na základe stanovených harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie využívania obnoviteľných zdrojov a nástrojov na ich podporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca pri plnení programov štátnej pomoci zameranej na oblasť obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
praktické využívanie technológií a zariadení obnoviteľných zdrojov a ich prevádzkových stavov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.