Mechanik signalizačných a komunikačných systémov

Mechanik signalizačných a komunikačných systémovMechanik signalizačných a komunikačných systémov navrhuje a konfiguruje systémy, realizuje montáž, údržbu, opravu a diagnostiku týchto systémov, vrátane signalizačných a komunikačných vedení. Využíva pri tom štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku, montážne nástroje a vhodné výrobky na daný účel. Rozširuje a modernizuje signalizačné a komunikačné systémy a ovláda princípy systémovej integrácie. Používa elektrotechnickú dokumentáciu, ktorú aktualizuje. Aplikuje funkčné prepojenie viacerých subsystémov pracujúcich na rôznych platformách. Kontroluje funkciu uvedených systémov, kontroluje dodržiavanie technických postupov v súlade s uplatňovaním príslušných technických noriem a kvalitu vykonanej práce. Pozná princípy fungovania SMART zariadení a technológií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
500098/1
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKTechnik signalizačných a komunikačných systémov
SKMechanik, opravár signalizačných a komunikačných systémov
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: V prípade riadenia činnosti alebo riadenia prevádzky sa požaduje § 23 s odborným vzdelaním a praxou v súlade s Prílohou č. 11 písm. c) k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Osobitné oprávnenie na zabudovávanie požiarnotechnického zariadenia do stavby a na vykonávanie kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11c ods. 7 a 8)
Poznámka: Toto doplnenie sa týka zákonnej požiadavky zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa v § 11c v príslušných ods. ustanovuje:

(7) Zabudovávať požiarnotechnické zariadenia do stavby môže len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu komponentov, z ktorých požiarnotechnické zariadenie pozostáva, ak si výrobca vydanie takéhoto osobitného oprávnenia vyhradil.
(8) Opravovať požiarnotechnické zariadenia a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia. Osobitné oprávnenie vydáva výrobca požiarnotechnického zariadenia, zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia a ich splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte na obdobie piatich rokov. Výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na vykonanie uvedených činností na území Slovenskej republiky svojho splnomocneného zástupcu.

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: V prípade ak je v rámci výkonu danej činnosti vyžadovaná elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 § 22, po ukončení štúdia na strednej škole absolvent nemôže priamo na stúpiť na danú pozíciu, nakoľko musí vykonávať odbornú činnosť v trvaní 1 roka, kým bude môcť získať osvedčenie podľa § 22 spomínanej vyhlášky. Odborný výcvik sa do tohto obdobia môže zarátať maximálne len čiastočne.
V prípade §23 vyhl. 508/2009 Z. z. (Riadenie činnosti alebo prevádzky) je pre ÚSO potrebná prax v trvaní najmenej 3 roky podľa prílohy č. 11.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
7421
SK ISCO-08
7421005
ESCO
2389
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7421005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
postupy a administratíva pri preberaní a výdaji servisovaných elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické prvky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické a číslicové obvody
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy komunikačných rozhraní, systémová integrácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
elektrické inštalácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V Slovenskej republike platia okrem všeobecných požiadaviek na elektrickú bezpečnosť elektrických inštalácií aj národné požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií a zabezpečenia trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari, zavedené v národných právnych predpisoch a pôvodných slovenských technických normách od roku 2010. Súčasťou týchto požiadaviek sú aj požiadavky na káblové inštalácie pre signalizačné a komunikačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnické stavebné výrobky na elektrické inštalácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Odborná vedomosť zohľadňuje požiadavky v oblasti tých elektrotechnických výrobkov na elektrické inštalácie, ktoré sú v súlade s platnými predpismi a technickými normami zároveň aj stavebnými výrobkami v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011, resp. so Zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy uvádzania elektrotechnických/elektronických zariadení do prevádzky a nastavovania prevádzkových parametrov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby zostavovania, montáže, nastavovania a zapájania elektronických alebo elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
schémy zapojenia elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania a údržby batérií a meničov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
aplikácia a správa štandardných komunikačných rozhraní a medzisystémových prevodníkov v elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné navrhovanie technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uvádzanie elektrotechnických alebo elektronických zariadení do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kladenie elektrických káblov, montáž, rekonštrukcia a zapájanie elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia zariadení pre monitoring hodnôt prevádzkových stavov elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž elektrických inštalácií z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie porúch a ich príčin, oprava a údržba elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a údržba elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konfigurácia elektronických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba a oprava prepájacích káblov do elektrických ovládacích obvodov a signálových ciest
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej, riadiacej a pod. techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie moderných zariadení a technológií v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri zavádzaní technológie 5G zohrávajú dôležitú úlohu: a) Rádiokomunikačný sektor Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU-R), ktorého cieľom je zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra a nerušenej prevádzky rádiokomunikačných zariadení v rámci cezhraničnej komunikácie medzi všetkými členskými krajinami ITU, b) 3GPP (3rd Generation Partnership Project) a c) 5G PPP (5G Infrastructure Public Private Partnership) . ITU-R definovala tri aplikačné skupiny použitia pre 5G: a) Rozšírené mobilné širokopásmové pripojenie (Enhanced Mobile Broadband - eMBB) - aplikačné prostredie je charakteristické vysokou prenosovou rýchlosťou, mobilitou, veľkou šírkou pásma, zvýšenou spektrálnou účinnosťou a vysokou kapacitou pripojenia terminálov v bunke a preto je zamerané na aplikácie, ktoré potrebujú vysokú prenosovú rýchlosť ako je napríklad streamované video s ultravysokým rozlíšením alebo aplikácie s mobilnou virtuálnou realitou. b) Masívna strojová komunikácia (Massive Machine Type Communication - mMTC) - aplikačná oblasť strojovej komunikácie sa vyznačuje prevažne rádiovým prenosom s vysokou energetickou účinnosťou (senzory pripojené 10 a viac rokov), vysokou kapacitou pripojenia zariadení. Preto bude táto aplikačná oblasť zameraná prevažne na internet vecí, e-Health, Priemysel 4.0, inteligentnú logistiku, monitorovanie životného prostredia, inteligentné siete alebo inteligentné poľnohospodárstvo. c) Aplikácie s vysokou spoľahlivosťou a nízkym oneskorením (Ultra-Reliable and Low-Latency Communication - URLLC) - aplikačná oblasť s vysokou spoľahlivosťou sa vyznačuje vysokou kvalitou spojenia, dostupnosťou a odolnosťou proti rušeniu. Aplikácie s vysokou spoľahlivosťou a nízkym oneskorením sú zamerané na krízové služby (prenos kritických údajov v reálnom čase), dopravu (inteligentné dopravné systémy), infraštruktúru, zdravotníctvo (monitorovanie životne dôležitých údajov) s ohľadom na osobnú aj verejnú bezpečnosť, alebo aplikácie používané v inteligentnej výrobe. Šírenie rádiových vĺn sa líši v závislosti od frekvencie, preto je dôležité zabezpečiť požiadavky na pokrytie a kapacitu sietí 5G vhodnými kombináciami použitých frekvenčných pásiem. Nízke (do 1 GHz) a stredné (1 - 10 GHz) frekvenčné pásma majú z hľadiska šírenia potenciál na zabezpečenie širokého pokrytia, vysoké frekvenčné pásma (nad 10 GHz) budú vhodné na zabezpečenie vysokej prenosovej kapacity sietí. Frekvenčné pásma pod 1 GHz sú vhodné vďaka priaznivým vlastnostiam šírenia najmä na zabezpečenie základného pokrytia a pokrytia aj odľahlejších oblastí, kde sa požaduje vyšší dosah alebo prienik do budov. Stredné pásma sú kompromisom medzi pokrytím a kapacitou prenosu. Pásma vysokých frekvencií poskytujú vysokú kapacitu prenosu, ale nevýhodou je znížený dosah. Ich výhodou je možnosť dosiahnutia vysokých prenosových rýchlostí s využitím techník formovania anténnych lalokov a vyššia efektivita využitia pásma.
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.