Predavač

PredavačPredavač samostatne vykonáva činnosti v obchodnej prevádzke spojené s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Ovláda sortiment tovaru nevyhnutný pre výkon činnosti, poskytuje odborné poradenstvo a informácie zákazníkom pri dodržiavaní zásad komunikácie. Pomáha pri prebierke tovaru, priebežne kontroluje stav, kvalitu a záručné lehoty tovaru....
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
500014/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKAsistent predaja
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Poznámka: Ak ide o predavača v predajniach potravín.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5212,5223,5244,5246
SK ISCO-08
5212000,5223001,5244002,5246001
ESCO
1970
SK NACE Rev. 2
G45,G47,I56,N82
CPA 2015
G45,G47,I56,N82
Príslušnosť k povolaniu
5212000,5223001,5244002,5246001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Štandardy komunikácie so zákazníkom, typy zákazníkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
administratívne postupy v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Administratíva v obchodno-prevádzkovej jednotke - objednávky, dodacie listy, faktúry.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Inventúra, inventarizácia.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Práva spotrebiteľov, ochrana spotrebiteľa, príčiny poškodzovania spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zásady skladovania tovaru, vplyvy pôsobiace na tovar.
Perspektíva: Aktuálna
3
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Práca s PC, MS Office, pokladničný systém, hmotná zodpovednosť, bezpečnostné pravidlá pri platbe.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy manipulácie s obalmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Manipulácia s obalmi, evidencia obalov, ochrana životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
3
služby v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Služby v obchode, poradenská činnosť, vystavovanie a prezentovanie tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy práce s PDT zariadením
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sortimentné druhy tovarov a ich úžitkové vlastnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Tovaroznalectvo, ošetrovanie tovaru, kontrola kvality tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Techniky predaja, vystavovanie tovaru, označovanie tovaru, symboly ošetrovania tovaru, bezpečnostný systém ochrany tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hygienické predpisy, hygienické štandardy predaja, HACCP pri práci s potravinami.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príslušnej legislatíve (napr. HACCP) pri prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: HACCP pri práci s potravinami.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie osobnej a pracovnej hygieny na obchodnej prevádzke, hygienické predpisy pri manipulácii s tovarom.
Perspektíva: Aktuálna
3
inventarizácia tovaru v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Inventúra a inventarizácia.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie administratívnej agendy v obchodno-prevádzkovej jednotke
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spracovanie objednávky, dodacieho listu.
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Poradenská činnosť, alternatívna ponuka tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
korektná komunikácia so zákazníkom, dojednávanie obchodných podmienok
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Komunikácia so zákazníkom v súlade s požadovanými štandardmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj finálnych produktov zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prezentácia tovaru, ponuka alternatívneho tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Odber a prebierka tovaru, vystavovanie tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava tovaru na predaj
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vystavovanie tovaru, plánogram, layout, facing.
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem tovaru so skenerom a PDT zariadením
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca s PC, MS Office.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha pokladne a pokladničných systémov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Hmotná zodpovednosť.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana majetku a spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Používanie základných právnych noriem ochrany majetku a ochrany spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.