Špecialista technológ v odevnej výrobe

Špecialista technológ v odevnej výrobeŠpecialista technológ v odevnej výrobe zabezpečuje riadenie komplexnej technologickej prípravy výroby a prevádzok, zabezpečuje komplexnú tvorbu technologických postupov s dôrazom na inováciu výrobných technológií, verifikuje nové technologické postupy a technológie v procese odevnej výroby. Rieši operatívne problémy vo výrobe, optimalizuje výrobné technológie, pracoviská, postupy a procesy výroby z pohľadu znižovania nákladov. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií, stanovuje normy kapacít a normy práce. Koordinuje činnosť technológov. Analyzuje kvalitu a efektivitu výroby a podieľa sa na realizácii opatrení na jej zlepšenie. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s odbornými útvarmi podniku pri riešení technických a kvalitatívnych problémov a pri školení zamestnancov. Vykonáva technologické skúšky. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizovanie technologickej dokumentácie a za implementáciu technických noriem a systému kvality do technologických predpisov. Participuje na plánovan...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
500046/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKTechnológ v odevnej výrobe
SKOdevný manažér - technológ
SKOdevný špecialista - technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti technológie odevnej výroby.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141047
ESCO
418
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
2141047

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozšírený človek / Augmented human
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
technická normalizácia a štátne skúšobníctvo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
7
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
7
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
metódy a postupy priemyselného šitia, strojového pletenia, spriadania vlákien a ich spracovanie do textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
7
systémy, normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
7
rozvojové vízie a ich konkretizácia v podnikových plánoch s dopadom na kreativitu manažmentu v oblasti textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitalizácia, softverizácia
Rozvoj medzisektorovej spolupráce
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
systém realizácie analýz a prognóz vývoja v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
7
metódy plánovania, podpory a presadzovania zlepšovacích návrhov, racionalizačných opatrení a kontinuálneho procesu zlepšovania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
7
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
Marketing v poľnohospodárstve
7
zabezpečovanie neustáleho zlepšovania jednotlivých procesov výroby a navrhovanie opatrení na elimináciu a prevenciu opakujúcich sa problémov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
7
kontrola a vyhodnocovanie analýz vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
7
implementovanie, plnenie a vyhodnotenie plánov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
7
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza podkladov podľa rozpočtových položiek a požiadaviek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza súčasných/budúcich investičných príležitostí organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
7
hodnotenie výrobkového podnikového portfólia, vrátane návrhu strategických opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
7
analýza a prognózy cenových podmienok na trhu a vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Ekologické farbenie materiálov
Elektrifikácia tkanín
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
aplikovanie módnych trendov vo výrobe textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
7
tvorba technologických predpisov v textilnej a odevnej výrobe a ich aktualizácia
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
prevádzkové nastavovanie, čistenie a bežná údržba textilných a odevných strojov a zariadení podľa odboru výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
7
obsluha textilných a odevných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
5
riadenie technologického úseku textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
7
riadenie, koordinácia a zabezpečovanie prípravy a realizácie investičných akcií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Marketing v poľnohospodárstve
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
7
metodické riadenie predvýrobných a výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Technologické inovácie strojného vybavenia sú prostriedkom umožňujúcim aplikáciu inovácií, na základe ktorých možno dynamicky meniť podnikateľskú stratégiu, okamžite reagovať na potrebné zmeny a zavádzať pokrokové výrobné systémy. Ich aplikáciou sa stroje stávajú inteligentnými, automatizovanými, rekonfirugovateľnými a vysoko efektívnymi. Inovácie v tomto smere umožňujú efektívne plniť požadované kritériá budúcnosti na nový koncept výroby. V súvislosti s príchodom štvrtej priemyselnej revolúcie, tzv. digitálnej revolúcie dôjde k zavádzaniu nových prelomových technológií a technologickej inovácii strojného vybavenia v textilnej, odevnej, obuvníckej a kožiarskej výrobe. Jej základným portfóliom bude umelá inteligencia. Tvorí základ PC programov potrebných na vznik inteligentných strojov, zariadení a výrobných systémov. Cieľom použitia technologických inovácií strojného vybavenia je: - zvýšenie produktivity, zníženie nákladov a času výrobného procesu od designu až po produkciu, - zníženie spotreby energie vo výrobe, - umožnenie firmám udržať svoje podnikanie so súčasnými i novými obchodnými modelmi, - využívanie nových technológií na výrobu, čo v konečnom dôsledku povedie k čistejším, bezpečnejším a užitočnejším pracovným miestam.
Charakteristika:
Titulný obrázok 3D technológia (3D tlač, rapid prototyping alebo free-form fabrication) je proces spájania materiálu s úmyslom vytvoriť objekt/výrobok z dát 3D modelu. Používanie 3D technológií so sebou prináša mnoho výhod oproti konvenčným technologickým procesom: obrovské dizajnové možnosti, nové pohľady na možnosti výroby, menšiu spotrebu materiálu, možnosti vytvorenia zložitého komponentu v jednom kroku, krátky výrobný proces. 3D materiály - textílie boli pôvodne vyvinuté za účelom technického určenia ako výstuže kompozitov. V súčasnosti sa tieto 3D textílie využívajú vo veľkom množstve výrobkov v obuvníckom, odevnom, nábytkárskom, automobilovom priemysle (sedacie súpravy a sedací nábytok, autosedačky, poťahy, vnútorné čalúnenie automobilov) a v zdravotníckom priemysle (na výrobu kvalitnejších verzií zdravotných podložiek, protéz a bandáží). Cieľom výroby 3D textílií je zlepšiť mechanické vlastnosti textílií – ako pevnosť po dĺžke, tak i kolmo k ploche výrobku. Veľkou výhodou používania 3D technológií pri výrobe oblečenia a obuvi je to, že môžu byť vytvárané špeciálne na jednotlivého používateľa podľa jeho proporcií. 3D skenery zistia údaje o osobe a tieto dáta potom budú slúžiť pre výrobu presného zákazkového kusu s takmer nulovým odpadovým materiálom. V obuvníctve má 3D tlač využitie napríklad na výrobu vzorových kopýt a foriem na podošvy/podrážky/podpätky. V spojení s 3D skenermi je využiteľná pri výrobe ortopedickej obuvi napr. tvarovanej stielky, podošvy, podpätku a pod..
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi prinášajú nové možnosti a prístupy do procesu tvorby priemyselného dizajnu. Zjednodušujú a zrýchľujú tento proces, umožňujú vytvárať objekty, ktoré predtým nebolo možné, alebo bolo veľmi technologicky, či finančne náročné, vytvoriť tradičnými výrobnými technológiami. V rámci digitalizácie sa za pomerne krátky čas zosníma reálny objekt a na základe neho sa vytvoria virtuálne dáta, ktoré je možné ďalej spracovať, a tak získavať aj veľmi komplikované modely, ktoré by sa tradičným spôsobom modelovali veľmi dlho. Na základe digitalizácie dokážu dizajnéri prezentovať dizajny vo virtuálnom prostredí. Okrem nových možností prezentácie, virtuálna realita umožňuje dizajnérom napríklad aj kresliť, poprípade modelovať, testovať a hodnotiť vo virtuálnom prostredí. Nespornou a významnou výhodou digitalizácie a virtuálneho navrhovania odevov a obuvi je ekonomická spotreba zdrojov a šetrnosť k životnému prostrediu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Proces farbenia materiálov výrazne zaťažuje životné prostredie (enormne vysoká spotreba vody, znečisťovanie vody toxickými kovmi, znečisťovanie ovzdušia). Pri farbení materiálov sa preto stále väčší dôraz kladie na ekologické aspekty tohto procesu. K najvýznamnejším inovačným riešeniam ekologického spôsobu farbenia materiálov patrí farbenie materiálmi, ktoré sa nachádzajú v prírode (kvety, listy, plody, kôra stromov, lístky čierneho čaju, sušené bobuľové ovocie, šišky, šupy z ovocia a zeleniny), farbenie pomocou prírodných pigmentov (prírodné indigo, rastliny, minerály), systém farbenia bez použitia vody (náhrada vody pri farbení oxidom uhličitým ktorý nevytvára odpad, neznečisťuje vody a nevypúšťa škodlivé látky do ovzdušia).
Charakteristika:
Titulný obrázok Vzhľadom na neekologický proces produkcie bavlny a environmentálny dopad syntetických vlákien ako PES, PA, akryl a iné, je čas pre textilný a odevný priemysel hľadať udržateľné alternatívy s ohľadom na životné prostredie. Ekologické materiály z prírodných zdrojov ako konope, banány, káva a iné predstavujú udržateľné textilné inovácie, ktoré môžu zmeniť odevný priemysel. Cieľom je aplikovať nové ekologické materiály v textilnom odvetví a modifikovať súčasné technologické postupy výroby vlákien, resp. navrhnúť nové ekologické technológie spracovania. Je predpoklad, že udržateľné vlákna získané z konope, žihľavy a kávy budú mať významný potenciál pre komerčný trh, zatiaľ čo materiály vyrobené z lotosu a ananásu by mali byť zaujímavé najmä pre luxusný trh. Je potrebné viac motivovať výrobné značky odevov pre majoritné uplatnenie ekologických materiálov do svojich kolekcií namiesto konvenčných materiálov. Dopadom môže byť aj rozšírenie použitia ekologických materiálov aj mimo odevný priemysel a to do oblasti technických textílii.
Charakteristika:
Titulný obrázok Technológia elektrifikácie tkanín umožňuje premeniť akýkoľvek materiál na vodivý, aby mohol neustále generovať energiu z telesného pohybu. Na tkaninu sa metódou naparovania nanesie nekovový vodivý polymér. Pri nosení sa potom tkanina pod vplyvom pôsobenia trecích síl elektricky nabíja. Nanesenou vrstvou polyméru zostávajú tkaniny vodivé a mechanicky, či chemicky stabilné aj po praní, žehlení a dlhodobom nosení. Nanesený polymérový povlak má hrúbku desatiny ľudského vlasu a jeho aplikáciou sa hmotnosť tkaniny zvýši iba o 2%. Takéto pokročilé textílie pomôžu predovšetkým pri vzdialenom monitoringu zdravotného stavu. Na báze tejto technológie dokáže napr. ľahká športová bunda vyrobiť energiu pre bezpečné osvetlenie bežca v podmienkach zhoršenej viditeľnosti.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálne oblečenie a obuv predstavujú nový segment módy. Sú určené predovšetkým pre užívateľov sociálnych sietí, ktorí sa etablujú v tzv. virtuálnom svete a umožňuje im nakupovať za reálne ceny virtuálne kusy oblečenia a obuvi do tzv. virtuálnej skrine. Digitálne oblečenie a obuv pomáhajú užívateľom riešiť netradičným spôsobom dilemu obliekania, obúvania a najmä sebaprezentácie na sociálnych sieťach. Cieľom koncepcie digitálnej módy je znížiť náklady na výrobu, propagáciu, nadbytočnú produkciu, ale aj dopravu a distribúciu. Ak sa digitalizácia oblečenia a obuvi rozšíri, môže priniesť výrazné zmeny módneho priemyslu. Do tohto odvetvia sa premietajú najrôznejšie technologické trendy, ktoré budú mať vplyv na zníženie znečistenia našej planéty a ochranu životného prostredia. Využívaním nových technológií a aplikácií umožní eliminovať napr. potrebu zákazníka skúšať oblečenie a obuv, rozoznať jeho miery a priamo v telefóne si porovnať, či model výrobku spĺňa jeho miery a estetické požiadavky. Veľký priestor na využitie digitálneho oblečenia a obuvi ponúka Instagram. Digitálne oblečenie, obuv, digitálna móda má veľkú perspektívu využitia taktiež v internetovom predaji, nakoľko odbúra zbytočné reklamácie tovaru kvôli veľkosti a iným atribútom. Ďalšie využitie má aj v reklamnej kampani, ktorá je efektívnejšia než klasické fotografovanie, pretože vymodelovaný kus oblečenia a obuvi možno opätovne upraviť a použiť.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozvoj sortimentu inteligentných textílií a odevov je v posledných 10 – 15 rokoch podmienený rozvojom sociálnych požiadaviek najmä mladej generácie a prudkým zvyšovaním úrovne digitalizácie v spoločnosti. Základom boli tzv. pasívne elektronické prvky (napr. iPod-y, MP3 prehrávače, ochranné signálne prvky, bezpečnostné elementy, estetické aplikácie a pod.) zabudované do vrchných častí oblečenia pre šport a voľný čas. Súčasný, vyšší stupeň smart oblečenia môžeme charakterizovať podľa účelu jeho použitia na: - bio-telemetrický odev určený na monitoring vitálnych funkcií a zdravotného stavu človeka pre oblasť zdravotníctva; - prevenciu zdravých ľudí, a sledovanie starších ľudí a osamelých osôb doma alebo v sociálnych zariadeniach; - priebežné snímanie a monitorovanie biometrických údajov pri športových aktivitách; - aplikáciu smart oblečenia v ochranných odevoch v odvetviach s rizikom ohrozujúcim život (hasiči, polícia, armáda, špeciálne jednotky a pod.); - aplikáciu v automobilovom a dopravnom priemysle pri monitorovaní vitálnych funkcií posádky vozidla/dopravného prostriedku. Cieľom inovácie súčasného sortimentu smart textílií je najmä: - rozšírenie snímania fyziologických bio-parametrov a vytvorenie multifunkčného smart oblečenia; - zvýšenie kvality signálu pri jeho snímaní a vysielaní so zvýšením komfortu nosenia odevu a zabezpečením jeho údržby; - zdokonalenie dátovej centralizovanej jednotky s integrovaným obvodom a vlastnou mobilnou aplikáciou (Bluetooth, Wi-Fi), - rozšírenie aplikácií inteligentných textílií z bio-telemetrického odevu na ďalšie potrebné výrobky, napr. matrace, matracové toppery a posteľná bielizeň pre zdravotníctvo, poťahy na sedadlá a bezpečnostné pásy do interiérov automobilov a dopravných prostriedkov a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok V dôsledku celosvetového vplyvu chemizácie na textilnú a odevnú výrobu, vplyvom zmien a nárokov na úžitkové a spoločenské vlastnosti textílií a odevov, ale aj vplyvom nových výrobných technológií a výrobkov sa v posledných rokoch zmenila štruktúra a vzrástol objem vznikajúcich odpadov vo výrobnej, ale aj konzumnej/spotrebiteľskej sfére. Textilný odpad je rozdelený na: komunálny/zberový textilný odpad (použité odevy, technické textílie, odpad z malého konfekčného spracovania), priemyselný textilný odpad (druh a zloženie závisí od producentov v textilných a odevných firmách), odpad z obchodných sietí (vyradené, poškodené výrobky, second-hand odevy, výrobky II.triedy a pod.). Na Slovensku je výskyt zmesového odpadu (priemyselný a komunálny) ročne cca 60 – 65 000 ton, z ktorého je možno vyseparovať na ďalšie spracovanie cca 20 000 ton. Z technologického hľadiska je možné textilné odpady spracovať dvomi spôsobmi: - textilné technológie spracovania (mechanické rozvláknenie a spätné využitie ako náhrada primárneho vlákna); - netextilné technológie spracovania (napr. termomechanické, chemické a iné metódy, odpad stráca svoj textilný charakter: sekaním, rezaním, regranulovaním, mletím, hydrolýza odpadov, enzymatickým biologickým odbúraním zložiek a pod.). Spätné využitie textilného odpadu je možné v nasledovných sortimentoch: - netkané textílie pre technické účely (napr. zvukovo a tepelno-izolačné materiály, geotextílie, obalový materiál, filtračný materiál atď.); - netkané textílie pre spotrebné výrobky: izolačné a výplnkové materiály pre odevy, prešívané odevy a prikrývky; v obuvníckom, galantérnom a hračkárskom priemysle, vložkový, podkladový a vypchávkový materiál; v nábytkárskom priemysle ako čalúnnické a ochranné textílie; čistiace textílie pre priemyselné využitie; - vaty z druhotných surovín: obväzové a priemyselné vaty; - použitie textilného odpadu pri výrobe papiera a lepenky a rôznych plnív z regranulátu textilného odpadu do stavebných a konštrukčných kompozitných materiálov. V obuvníctve je možné využiť materiály z recyklovaných odpadových plastov na výrobu zvrškov (napr. z PET fliaš, PE, PAD) na športovú obuv, recyklovaná bavlna, vlna a celulóza je vhodná na výrobu zvrškov a podšívkových materiálov.
Charakteristika:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o vytváranie podmienok na budovanie efektívnej spolupráce a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a oblasti rozvoja životného prostredia v rámci ekologickej filozofie, zdravia, prepájanie sociálnych vied s umením a kultúrou a i., rozvoj a podpora kreatívnych klastrov, „vzdelávacích laboratórií“, tvorivých centier, spoločných pracovných priestorov, programov vytvárania kontaktov a kultúrnych a kreatívnych zoskupení a sietí, rastúce tendencie vzniku centier pre kreativitu a umenie, komunitné priestory v mestách a obciach.
Charakteristika:
-
Charakteristika:
Tvorba stratégií viaczdrojového financovania, zintenzívňovanie podpory kultúry formou sponzorstva a strategických partnerstiev so súkromným sektorom, zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia, lepší prístup k financovaniu a pod.; projektový manažment, fundraising, resp. crowdfunding na financovanie kultúrnych aktivít, budovanie strategických sietí a afiliácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia je integrácia strojov, riadiacich systémov a informačných technológií s cieľom optimalizovať služby a výrobu výrobkov. Hlavným dôvodom automatizácie je zvýšenie produktivity a/alebo kvality s tým, že do procesu je zapojených menej ľudí. Automatizácia výrazne znižuje potrebu ľudských fyzických, senzorických a duševných schopností a zvyšuje kapacitu, rýchlosť a opakovateľnosť výroby. Automatizácia má preto významný sociálny dopad. Robotizácia je proces pri ktorom sa uskutočňuje riadenie, korekcia a údržba výrobných a podporných procesov bez priameho zásahu človeka, pri využívaní výpočtovej a riadiacej techniky a zariadení. Človek za pomoci automatu kontroluje, riadi a nastavuje výrobné zariadenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Technické inovácie v obchode predstavujú nový moderný trend. Rýchlo sa presadzujú bez ohľadu na akej technickej platforme fungujú. Ich cieľom je poskytnúť komfort pri získavaní informácií o produktoch a službách. Inovačné procesy ústiace do prinesenia nových technických komponentov v obchode majú za úlohu zatraktívniť nakupovanie, zlepšiť informovanie, urýchliť a simplifikovať vyhľadávanie samotných produktov ale aj informácií o nich. V komplexnom procese je rozhodujúca fáza difúzie inovácie, ktorá vyústi do technického riešenia, ktoré slúži zákazníkovi. Tu je dôležitá inovačná kultúra obchodnej spoločnosti, jej flexibilita a ochota implementovať nové technické riešenia do praxe tak, aby zákazník rýchlo a ľahko dokázal vyhľadať a zabezpečiť informácie, ktoré potrebuje na svoje nákupné rozhodnutie. Komfort zákazníka je prvoradý, svoj podiel na jeho tvorbe má samotná obchodná spoločnosť, ale aj iné firmy (napríklad poskytujúce internetové služby, optimalizácia procesov digitalizácie a pod.). Kupujúci dnes, najmä mladá generácia, sa správa v intenciách instantnej gratifikácie s víziou okamžitého uspokojenia svojej potreby. Technické inovácia toto musia podporovať, riešiť s cieľom, aby bol zákazník spokojný, aby vykonal akt kúpy produktu a aby sa vrátil a svoj nákup zopakoval.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozšírený človek je technológia, kde sú k ľudskému telu alebo do tela zvádzané zariadenia a implantáty rozširujúce schopnosti jedinca. Napr. epidermálmna flexibilná elektronika na komunikáciu, ovládanie prostredia (ovládanie strojov alebo umožnenie prístupu rýchlou autentifikáciou), alebo získavanie spätnej väzby z prostredia (vlhkosť, teplota...). Vyššou úrovňou sú technológie umožňujúce rozšírenie/posilnenie zmyslov pre vyššiu alebo špecifickú úroveň senzorického vnímania. Najpokročilejšou aplikáciou je technológia spájajúca mozog s počítačom. Ide o priamu komunikačnú cestu medzi mozgom a externým zariadením. Tieto systémy sú často zamerané na pomoc, rozšírenie alebo opravu ľudskej kognitívnej alebo zmyslovo-motorickej funkcie. Praktické využitie možno nájsť v mnohých aplikáciách, napr. rýchle odpovede na jednoduché otázky, prevod myšlienok na text, ovládanie prostredia na monitore a v neposlednom rade prevádzku neuro-protéz, ktoré sa zameriavajú na obnovu poškodeného sluchu, zraku a pohybu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentné technológie sa čoraz viac presadzujú v podmienkach obchodu. Internetizácia, digitalizácia a internacionalizácia v podmienkach globalizácie sú charakteristickým atribútom dnešnej doby v obchodných systémoch. Dotýkajú sa interných procesov v obchode a ich cieľom je ich zefektívnenie. Interná logistika, logistika, automatizácia niektorých procesov, automatizácia vnútropodnikových pohybov tovaru a najmä štvrtá priemyselná revolúcia sprístupnili nástroje pre digitálnu transformáciu obchodných podnikov. Mení sa digitálny ekosystém implementáciou a integráciou cloudových technológií, veľkých dát, smart senzorov, internetu vecí, umelej inteligencie, rozšírenej a virtuálnej reality. Obchod je čoraz častejšie konfrontovaný s pojmami a riešeniami, ktoré tieto pojmy reprezentujú ako smart supply chain, riadené skladovanie, riadené osvetlenie, automatizácia obchodných procesov, smart commerce riešenia, čo umožňuje automatizáciu procesov inteligentným riadením, garantuje flexibilitu a agilitu jednotlivých parciálnych procesných krokov. Finálnym cieľom je zefektívnenie činnosti v oblasti obchodu, znižovať náklady pri plnom uspokojovaní potrieb spotrebiteľov.
Charakteristika:
Titulný obrázok V drevospracujúcom priemysle - vzhľadom na veľkú rôznorodosť vlastností dreva vzniká pri výrobe výrobkov z dreva veľké množstvo dát. Aby bola možná presná identifikácia a optimalizácia toku materiálov, množstva skladových zásob a hotových výrobkov, je nutná presná analýza a využitie dát v celom procese. Využitie BIG DATA je dôležité aj pre predikciu ďalšieho vývoja na efektívnosť výrobného procesu spracovania dreva. V lesnom hospodárstve - Vzhľadom na veľký objem dát v lesnej výrobe (vlastníci a obhospodarovatelia lesov, vývoj štruktúry zásob dreva a ich lokalizácia na skladoch, vývojové trendy ťažieb dreva, vývoj náhodných ťažieb,...), ich vhodné agregovanie a využitie umožní optimalizáciu dopravy výrobkov surového dreva k odberateľom a spracovateľom, umožní prognózovanie potreby spracovateľských kapacít v dlhodobom horizonte, ktoré sú náročné na investície.
Charakteristika:
Titulný obrázok Oblasť marketingu prechádza od základného cieľa prilákať zákazníka ku kúpe daného produktu na základe ceny, k marketingu hodnotenia produktu ako prihlásenia sa zákazníka k istým hodnotám spoločnosti. Informácia o krajine pôvodu, ekologickej stope, či welfer zvieraťa je novým marketingovým faktorom vplývajúcim na úspešnosť daného produktu na trhu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Zvyšovanie odborných zručností pre využívanie moderných informačných technológií pri vykonávaní konkrétnych úloh v administratíve.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.