Pracovník likvidácie azbestu

Pracovník likvidácie azbestuPracovník likvidácie azbestu vykonáva špecializované technologické a montážne činnosti priamo ovplyvňujúce zdravotný stav prostredia stavieb. Zabezpečuje likvidáciu azbestu a eternitu na strechách, priemyselných objektoch a oplášteniach i potrubiach stupačiek bytových objektov. Uplatňuje špecializované technologické postupy a nástroje a vytvára kontrolné bezpečnostné pásma uzavretého pohybu na miestach realizácie, manipulácie a revitalizácie azbestových konštrukcií a plôch. Uplatnením technologických a chemických postupov zabraňuje rozptýleniu mikroskopických vlákien azbestu a šíreniu karcinogénov do ovzdušia. Zabezpečuje odbornú demontáž, presun rizikových hmôt, následnú prepravu a uskladnenie a dekontaminovanie materiálov na mieste šrotovania. V prípade azbestov, ktoré nie je možné odstrániť, zabezpečuje adekvátne dodatočné technologické a chemické ošetrenie a stabilizáciu povrchov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
500144/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENAsbesto disposal worker
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 41)
Poznámka: Potreba mať v držbe oprávnenie pre viazanú živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb., živnostenský zákon, prílohy č. 2, skupiny 213, položky 93.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz lešenára (montáž a demontáž lešenia) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odborný zácvik pod vedením odborného vedúceho organizácie vzhľadom k obmedzeniu túto NŠZ vykonávať výlučne v rámci zamestnaneckého vzťahu.
ISCO-08
7133
SK ISCO-08
7133003
ESCO
2171
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7133003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spôsoby montáže a demontáže a presunu lešení a manipulačných schodníc a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy likvidácie azbestu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ide o regulované pracovné činnosti so špeciálnymi prístrojmi, strojmi, zariadeniami, prípravkami pri dodržaní schválených bezpečných technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Poznanie a uplatňovanie striktného dodržiavania práce s azbestom.
Perspektíva: Aktuálna
4
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Recyklovateľnosť nekovových materiálov
Zelené inovácie v chémii a farmácii
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy dopravy a prepravy chemických látok, prípravkov a nebezpečných odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania nebezpečného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie a práca s projektovou dokumentáciou pre demontážne práce a postupy.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ovládanie a preukazovanie zručnosti u pracovných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie operatívnych postupov pri odstraňovaní nebezpečného stavebného materiálu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie technologického postupu recyklácie a likvidácie nebezpečného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Presné a podrobné časové i vecné dodržiavanie a narábanie pohybu s hmotami likvidácie
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie a sledovanie ekologických aspektov a parametrov v procese likvidácie nebezpečného stavebného materiálu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie stavebného denníka
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Objektívne sledovanie a zapisovanie rozhodujúcich údajov procesu likvidácie azbestu na stavbe.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie požiadaviek a pokynov kompetentných zložiek riadenia činností na stavbe.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie odvozu a likvidácie odpadu, upratovania spoločných priestorov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Presná a hygienicky bezpečná ručná a strojná manipulácia a presun demontovaných stavebných hmôt, prvkov a nebezpečnej stavebnej sute.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Obsluha narábanie s technickými a manipulačnými prostriedkami pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prísne dodržiavanie a narábanie s nebezpečným a zdraviu škodlivým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Recyklovateľnosť nekovových materiálov
Zelené inovácie v chémii a farmácii
4
odstraňovanie azbestu zo stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy práce, ktoré súvisia priamo s procesom likvidácie azbestu - ide o regulované pracovné činnosti so špeciálnymi prístrojmi, strojmi, zariadeniami, prípravkami pri dodržaní schválených bezpečných technologických postupov. Ide tu o činnosti v rámci odstraňovania azbestu zo stavieb alebo v zariadeniach oprávnených na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie neškodného odstránenia nebezpečného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie komplexného, odborného a bezpečného odvozu nebezpečného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Obaly obsahujú špeciálne indikačné senzory (tlačené alebo predpripravené), ktoré kontrolujú obsah obalu z vnútra alebo zvonka. Vnútorné senzory kontrolujú tvorbu rôznych plynov alebo kvapalín a chemikálií v nich nachádzajúcich sa a indikujú ich najčastejšie zmenou farebnosti. Vonkajšie senzory kontrolujú skladovací proces, či sa produkt napr. nerozmrazil alebo sa neprimerane zvýšila okolitá teplota. RFID dodáva energiu elektroluminiscenčnému displeju na obale, ktorý svieti iba v regáli. Dotykový senzor umožňuje rozsvietiť časť obalu. Dôležitá je aj ekológia výroby a recyklácia.
Charakteristika:
Titulný obrázok zberný kôš na vymazanie inovácií
Charakteristika:
Aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca (mesačný/štvrťročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit) a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nahradenie nebezpečných chemikálií ich bezpečnejšími alternatívami na trhu chemických látok. Zelené technológie zabezpečujú trvalé zníženie negatívneho vplyvu ľudskej činnosti na životné prostredie. Chránia životné prostredie, spôsobujú menšie znečistenie, používajú všetky zdroje udržateľnejším spôsobom, recyklujú väčšinu odpadov a výrobkov a zaobchádzajú so zvyšným odpadom prijateľnejším spôsobom. Zavedenie týchto procesov v priemyselnom rozsahu zníži dopady ľudskej činnosti na zmenu klímy.
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.