Špecialista informačného modelovania budov (BIM)

Špecialista informačného modelovania budov (BIM)Špecialista informačného modelovania budov koordinuje a synchronizuje dáta na projekte BIM. Je zodpovedný za správu, tvorbu a riadenie dát spojených s vytváraním informačného modelu na konkrétnom projekte. Udeľuje prístup zúčastneným stranám k informačnému modelu, koordinuje predkladanie jednotlivých návrhov a ich integráciu do informačného modelu. Zaisťuje kybernetickú bezpečnosť a archivovanie dát o projekte. Od zúčastnených strán vedie agendu o jednotlivých návrhoch pre informačný model. Zapracováva návrhy a technické riešenia od špecialistov pre environment, energie, bezpečnosť, rozpočtárov a špecializovaných projektantov profesií. Pomocou grafických znázornení a diagramov identifikuje riziká a kolízie projektu. Overuje jednotlivé časti informačného modelu, aby ich použite bolo vhodné na daný účel. Analyzuje spotrebu energií, náklady na celý životný cyklus, posudzuje trvalú udržateľnosť stavby, predikuje ohrozenie bezpečnosti pri výstavbe, zoštíhľuje výstavbu, nachádza riešenia ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
500047/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax v rozsahu 12 mesiacov v oblasti manažmentu stavieb, alebo dozorovania stavieb.
ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142020
ESCO
588
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
2142020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy práce s hodnotovým reťazcom, procesmi a analýzami efektívnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pri práci s BIM modelom sa vyžaduje rozloženie postupu výstavby na procesy, pri ktorých sa zefektívňuje spotreba a výber materiálov, tvorí sa digitálna databáza materiálov a komponentov, plánujú sa dodávateľské reťazce. Pre fázu realizácie sa implementuje metóda "just in time", monitorujú sa termíny dodania podľa harmonogramu, vedie sa agenda dodávateľov a reťazcov dodávok v celom životnom cykle stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príslušné normy systému manažérstva kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania návrhov plánov kontrolných činností a hodnotenia kontrolných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: BIM - strojové učenie, big data, automatizácia, variantné návrhy, generatívne modelovanie, algoritmické kombinácie a optimalizácia riešení.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
6
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Monitoring staveniska, monitoring prevádzky a údržby stavieb, senzory v stavebných konštrukciách.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
ontologické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: BIM ontológia, ako neformálne štruktúrovaná koncepcia dát.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vypracovania výkazov, výmerov a rozpočtov k projektovej dokumentácii, kontroly a pripomienkovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborná terminológia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy riadenia kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
životný cyklus stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Fázy investičného procesu, využitie dát pri výstavbe a prevádzkovaní stavby.
Perspektíva: Aktuálna
6
modulárne konštrukcie a prefabrikácia stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Montované domy a komerčné modulárne budovy
6
fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: princípy globálneho enviromentálneho vplyvu rôznych stavebných výrobkov a technológií (využívanie obnoviteľných zdrojov energie, izolácia, systémy HAVC a systémy automatizácie)
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy práce pri 3D skenovaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Získanie a spracovanie geometrických dát pre digitálny 3D model stavby.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosť zostaviť BIM model výstavby z prefabrikovaných stavebných konštrukcií a modulárnych systémov, ktoré sú dostupné na domácom trhu. Vyhľadávať unifikované stavebné systémy jednotných rozmerov.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia postupov stavebnej prípravy a stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba harmonogramov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posúdenie a analyzovanie BIM modelu stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Životného cyklu stavby, variantné porovnávanie, zoštíhľovanie výstavby, monitoring a prevádzka stavby na základe dát. Napríklad aplikácia analýzy spotreby energie a osvetlenia pomocou BIMu s pravidelným monitorovaním prevádzky stavby. Posúdenie opätovného použitia recyklácie stavebných materiálov a komponentov stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
určovanie množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie rozpočtu stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza procesov a efektívnosti výstavby a ich posúdenie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využívanie simulačných techník BIM, pre zaistenie bezpečnosti pri práci, zníženie dopadov na životné prostredie, zefektívnenie spotreby materiálov a časovej náročnosti výstavby.
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a riadenie životného cyklu stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a prenos modelu do virtuálnej reality a rozšírenej reality, s vložením negeometrických dát
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Filtrovanie, triedenie, migrácia a konverzie digitálnych údajov medzi softvérmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využitie digitálnych dát pre tvorbu koncepcií. Migrácia a konverzie digitálnych údajov. Vývoj a výskum pre zvyšovanie produktivity, zefektívnenie riešení potrieb a koncepčných problémov v digitálnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
spracovanie dát v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: BIM ontológia - zostavenie neformálnych štruktúr dát, klasifikácií, vzťahov a atribútov, ktoré umožnia analýzu BIM modelu, porovnanie variantných návrhov, modifikácie komponentov a budúcu aktualizáciu BIM modelu.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s 3D skenermi a mračnom bodov v BIM modeli
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie fotogrametrických a skenovacích techník
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinovanie prác pri projektovaní stavieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informačný model budovy (BIM) je postup založený na inteligentnom modeli, ktorý prináša prehľad potrebný pre rýchlejšiu a hospodárnejšiu tvorbu a riadenie stavebných projektov s menším dopadom na životné prostredie. BIM je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov - Facility management. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Stavebný software BIM umožňuje: - Zdieľanie projektov medzi dodávateľmi, projektantmi, investormi, úradmi: Spoločné dátové prostredie CDE je zdieľané úložisko, v ktorom sa zhromažďujú všetky údaje o projekte. Účastníci môžu pracovať vo svojich BIM softvéroch, ktoré môžu pochádzať od viacerých softvérových firiem. Spoločné dátové prostredie pracuje s formátom IFC, ktoré zjednocuje dáta z viacerých softvérov. Príkladom využitia je spolupráca projektantov na diaľku, zvolenie vlastného jazyka a umožnenie použitia rozličných softvérov, ktoré sa združia v jednom digitálnom systéme. Príkladom je Allplan Bimplus, DekSoft BIM PLATFORMA. - xD modely s použitím BIM v stavebníctve: BIM model je informačný dátový model stavby, ktorý je rozdelený na úrovne 3D až 10D. Každá úroveň pracuje s iným druhom dát a zároveň súvisiace dáta sú medzi sebou previazané. BIM model teda umožňuje prepájať súvislosti a vytvárať skoordinované digitálne projekty. Príkladom využitia je tvorba digitálnych projektových dokumentácií. Získané dáta je možné prehľadne spravovať počas celého životného cyklu stavby, spracovanie dát je možné automatizovať a prenášať dáta do nových projektov, čo zvyšuje rýchlosť a kvalitu projektovania. Okrem samotného grafického modelu v 3D počas tvorby projektu, v čase výstavby a neskôr prevádzky sa rozširuje na xD model s časovými atribútmi a ďalšími informačnými databázovými atribútmi (stavebný materiál, vybavenie, údržba, rekonštrukcie, vlastníci, užívatelia, nájomníci a pod.) - Digitálne dvojča stavby: Digitálne dvojča stavby je BIM model na úrovni presnosti LOD 500, digitálny model vyhotovenia stavby so všetkými podrobnými údajmi. Slúži v ďalších fázach životného cyklu na plánovanie údržby a celkovú správu stavby. Digitálne dvojča ďalej slúži na prepájanie digitálnych dát zo senzorov fyzickej stavby, s digitálnym BIM modelom stavby. Príkladom využitia je monitorovanie spotreby energie, monitorovanie znečistenia vonkajšieho vzduchu, regulácia kvality vzduchu v budove, riadenie teploty, vlhkosti vzduchu, riadenie osvetlenia, zber údajov zo senzorov pre zaistenie bezpečnosti, regulácia tieniacich prvkov proti preslneniu. Všetky údaje zo senzorov sú graficky zobrazené v digitálnom modeli. - Procesor dokumentov: slúži na rozsiahle a zložité štruktúrované spracovanie textových dokumentácií. Štruktúrovaný nástroj využíva formáty SGML a XML . Používa sa na dosiahnutie konzistencie dokumentácie, najmä v prípadoch kde existuje niekoľko variant modelov, alebo pri spracovaní rozsiahlych technických správ. Užívateľ definuje štruktúru dokumentácie, kde definuje oddiely, pododdiely, odstavce v závislosti od ich vzťahov. Príkladom softwaru je Adobe Framemaker. - Facility management: zahŕňa informácie z BIM modelu a dokumentácie (napr. Plány prevádzky a údržby, záručné informácie, zoznam dodávateľov) na účely správy a prevádzky stavby. Dodávatelia a subdodávatelia doručia správcovi, dáta a dokumentácie, ktoré správca skoordinuje pre správu stavby. - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia: základným podkladom je geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v digitálnej forme v 2D, alebo v 3D, vrátane všetkých zmien oproti projektu. Z tejto dokumentácie potom môžu vzniknúť základné digitálne účelové mapy diaľnic, rýchlostných ciest, závodov a priemyselných komplexov v 3D. Pri existencii BIM už počas výstavby tieto merania doplňujú a modifikujú BIM o reálnu skutočnosť oproti projektu. BIM je vlastne GIS stavby v 3D a slúži potom počas celej prevádzky stavby. Súčasťou tejto geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia sú aj porealizačné geometrické plány. - Digitálne konfigurovanie stavebného pracoviska a návrh ochranných opatrení: BIM 8D je proaktívna implementácia bezpečnostných opatrení do projektu. Metóda umožňuje včasné identifikovať riziká pri výstavbe a prevádzke stavby. Používa sa na zmiernenie rizík, prípadne preorganizovanie procesov výstavby ešte vo fáze plánovania. Výhodou je vysoká prevencia pred rizikami a menej nákladné bezpečnostné opatrenia. - Digitalizácia priebežných reportov o výstavbe - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia - Digitálne spracovanie jednotného zadávania stavebných prác a digitálne vyhodnocovanie cenových ponúk: Softvérové databázy s referenčnými cenami stavebných prác. Oceňovanie stavebných prác na základe jednotného zadania a automatizované porovnanie s referenčnými cenami. Využitie pri obstarávaní stavebných prác v súkromnom a verejnom sektore. Príklad softvéru: Cenkros Oferta,ASPE10,AspeEsticon,Kalkulus a pod. Stavebný softvér LIM: V súčasnosti prebiehajú práce odborníkov aj na projekte LIM (Line Information Modeling), čo je projekt informačného modelovania líniových stavieb filozoficky obdobný BIM. - LIM – Line Information Modeling, resp. informačné modelovanie vedení, ktoré je možné chápať ako súčasný BIM – informačné modelovanie budov avšak LIM berie do úvahy aspekt typu stavby distribučného vedenia VN – líniová stavba. BIM možno vytvoriť pre líniové stavby ako napr. líniové stavby (diaľnice, cesty, železnice, diaľkové inžinierske siete, produktovody a pod.).
Charakteristika:
Titulný obrázok Nová výrobná metóda pre stavebníctvo založená na umelej inteligencii používa technické prostriedky, pomocou ktorých komunikačné technológie, inteligentná veda a technológia (vrátane návrhu, výroby, riadenia, testovania), je integrovaná do celého systému výstavby a životného cyklu stavby. Technológia umelej inteligencie využíva autonómne snímanie, vzájomné prepojenie, strojové učenie, analýzu, poznávanie, rozhodovanie, kontrolu a spracovanie informácií o zariadeniach, materiáloch a životnom prostredí, aby umožnil integráciu a inteligentnú optimalizáciu výstavby. Umelá inteligencia uľahčuje riadenie výstavby, poskytuje vysoko efektívne riadenie výroby. Umelá inteligencia výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť, produkciu podniku a zabezpečuje najvyššiu efektivitu prevádzkovania stavby.
Charakteristika:
Klasické mapovanie terénu geodetmi v 2D ako nevyhnutný podklad pre tvorbu stavebných projektov už viac ako 10 rokov sa mení na 3D mapovanie s následnou tvorbou 3D projektov z ktorých v ďalšej fáze môže vzniknúť BIM. Z 3D mapovania, či už v predprojektovej fáze, alebo ako mapovanie dokončených stavieb, možno vytvoriť virtuálnu realitu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Stavebné technológie montovaných domov sú z inovatívnych kompozitných materiálov na báze dreva. Vďaka novým pevnostným vlastnostiam kompozitných materiálov je možná výstavba viacpodlažných budov. Montované stavby z kompozitných materiálov prinášajú rýchlu montáž, vyššiu životnosť a vyššie pevnostné a protipožiarne vlastnosti. Využitie pri výstavbe rodinných domov a viacbytových budov na bývanie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Základom virtuálnej reality sú 3D mapy hotových budov, priemyselných komplexov, alebo dokončených líniových stavieb, kde vo virtuálnom (počítačovom) prostredí si bez potreby ísť do terénu možno prezrieť celú dokončenú stavbu (napr. prechádzať sa po diaľnici, alebo lietať nad ňou, vliezť do vnútra tunela, akéhokoľvek potrubia, priepustu, pozrieť si most nie len zvrchu, ale aj zospodu a z boku, zájsť pod povrch terénu a pozrieť si priebeh, hĺbku a križovanie jednotlivých sietí v podzemí a pod.). Podobne je to možné aj v 3D projekte ešte neexistujúcich stavieb (napr. architekt pripraví z 3D projektu domu virtuálnu prehliadku domu pre klienta a na jej základe môže urobiť zmeny v projekte podľa požiadaviek klienta).
Charakteristika:
Titulný obrázok Databázy a úložiská pre zber dát a export pre grafy, diagramy. Dáta sa zapisujú prostredníctvom načítania hyperlinkových odkazov. Využitie pri monitoringu a zberu údajov zo senzorov a snímačov, pri riešeniach Smart Home, alebo Smart City. Príkladom úložísk pre dáta sú API platformy, alebo SQL databázy.
Charakteristika:
Analýzy rôznych druhov stavenísk a posúdenie rizík si vyžaduje rýchle reagovanie účinnými opatreniami. Digitalizácia umožňuje rýchlejšie a presnejšie predvídať riziká na staveniskách. Na základe dát je možné flexibilnejšie reagovať na meniace sa podmienky na stavbách a navrhovať efektívnu prevenciu a plán bezpečnostných opatrení. Príkladom sú softvéry pod názvom: OHSAS Management Software.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálne dokumentovanie odpadového hospodárstva slúži na evidenciu odpadu, recyklátov, výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu. Na stavbách vzniká odpad, ktorý je možné po vytriedení opätovne zhodnotiť a nemusí sa stať odpadom. Digitalizovaná evidencia umožňuje lepšie analyzovať a vyhodnotiť umiestnenie odpadov stavebníctve. Taktiež umožňuje dokumentovať spôsob recyklácie, pre budúce využitie na iných stavbách.
Charakteristika:
Titulný obrázok Chatboty a konfigurátory na portáloch pomáhajú rýchlejšie dohľadať informácie pre jednotlivé procesy a fázy výstavby a skvalitniť bezpečnosť na stavbách. Chatboty sú využívané aj riadiacimi pracovníkmi pre riadenie ľudských zdrojov, prostredníctvom ktorých zadávajú pokyny robotníkom a technickým pracovníkom pri vykonávaní komplikovanejších procesov a rôznorodých činností. Chatboty a konfigurátory majú uplatnenie pri zariaďovaní rôznych druhov stavenísk, pri zaistení efektívnych bezpečnostných opatrení a riadení kvality stavby. Cieľom je poskytnutie včasných a presných informácií o účinných a efektívnych opatreniach na rozličných stavbách.
Charakteristika:
Online platformy pre správu, prevádzku a údržbu stavieb. Príkladom softvérov je Facilities Management eXpress.
Charakteristika:
Online databáza parametrov stavebných materiálov a ich parametrov. Využitie databáz materiálov pri navrhovaní konštrukcií a posúdení vhodnosti použitia stavebných materiálov. Príkladom softvéru je DEKSOFT STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK.
Charakteristika:
Titulný obrázok Energetická efektivita stavieb si vyžaduje využívanie technologických riešení smerujúcich k energetickej neutralite stavieb, ako sú napríklad solárne panely (solárne kolektory, fotovoltické panely), tepelné čerpadlá, využitie rekuperácie a pod. K znižovaniu spotreby energií prispievajú aj ďalšie riešenia, ako napr. izolácia obalu stavby, vrátane okien, využívanie energeticky úsporných zariadení a vybavenia stavieb zariadeniami, u ktorých je možné presúvať ich činnosť napr. do času maximálnej produkcie elektrickej energie fotovoltickými panelmi a pod.
Charakteristika:
Fotogrametria s klasickými lietadlami vhodná len pre veľké územia, pre menšie územia rádovo cca do 100 km2 sa okrem klasického terestrického (pozemného) mapovania prechádza aj na mapovanie prostredníctvom UAV (Unmanned Aerial Vehicle) - bezpilotné letecké prostriedky. Drony sú zariadenia helikoptérového typu riadené online zo zeme operátorom (vhodné pre budovy a malé územia) a bezpilotné lietadlá štartované z ruky, alebo zo štartovacej rampy s dopredu naprogramovanými pásmi náletu lietadla cez GPS - vhodnejšie pre líniové stavby. Bezpilotné letecké prostriedky sú nosičmi fotogramerických kamier, alebo skenerov snímajúcich územie. Drony s videokamerami môžu byť tiež vhodným prostriedkom na kontrolu poškodenia ľahkých, zle prístupných striech. Na mapovanie vnútorných priestorov budov sa využívajú aj ručné skenery.
Charakteristika:
Titulný obrázok Metódy zahŕňajú posúdenie emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie počas životného cyklu budov, zdrojovo efektívne a cirkulárne životné cykly materiálov, efektívne využívanie vodných zdrojov, zdravé a pohodlné priestory, adaptácia a odolnosť voči zmenám v podnebí, náklady a hodnota počas životného cyklu budovy. Metódy majú využitie pri navrhovaní a výstavbe moderných udržateľných stavieb, pri modernizácii existujúcich stavieb a pre investičné projekty z eurofondov. Podrobne rozpísané metódy hodnotenia: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
Charakteristika:
Titulný obrázok Zvýšené požiadavky na ochranu životného prostredia a znižovanie uhlíkovej stopy v stavebníctve si budú vyžadovať využívanie stavebných materiálov s vysokou mierou ich spätnej recyklácie. Pracovníci v stavebníctve preto budú musieť poznať druhy týchto materiálov, ich výhody i nevýhody pri zabudovaní do stavebných konštrukcií, špecifiká práce s nimi, ako aj metódy ich ďalšieho triedenia a prípravy na ďalšie spracovanie po skončení ich životného cyklu. Z pohľadu vyššej miery využitia týchto materiálov bude potrebné, aby si celospoločenský dopad ich využitia osvojili predovšetkým projektanti.
Charakteristika:
Titulný obrázok Metóda analyzuje vzťah medzi človekom, prostredím a jeho objektami. Ide o prienik dizajnu, architektúry, sociálnych vied, medicíny, ergonomie a neuro-ergonómie. Vykonáva sa buď formou virtuálnej reality, alebo formou zberu informácií od občanov v lokalitách v ktorých žijú. Používa sa v architektúre pri návrhu stavieb, ale aj pri participatívnom vytváraní mestských koncepcií, mestskej dopravy, posudzovaní kvality životného prostredia a klimatických zmien.
Charakteristika:
"Dróny umožnili efektívnejší a ekonomickejší plošný zber dát v menších lokalitách (na rozdiel od klasickej leteckej fotogrametrie), prístupný aj menším geodetickým firmám a geodetom podnikajúcim ako fyzické osoby. Možno ich využiť nie len na mapovanie terénu pred projektom, ale aj na geodetickú kontrolu počas výstavby a na geodetickú časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Vzniknú tak 2D, alebo 3D základné účelové mapy (základné mapy diaľnic a rýchlostných komunikácií, základné mapy závodov, technické mapy miest a obcí a pod.). Pri plošnom zbere dát sa využíva fotogrametria, alebo skenovanie. V stavebníctve sú drony využívané na nebezpečných alebo nedostupných miestach. Využitie majú pri vizuálnej kontrole porúch striech, fasád, mostov, tunelov. Za nebezpečné miesta sa považujú najmä nezabezpečené miesta vo výškach a staveniská s vykonávaním demolačných a trhacích prác. S nainštalovaním termokamery je možné s dronom efektívne a bezpečne identifikovať tepelné mosty, alebo poruchy elektroinštalácie, alebo vodoinštalácie budov. "

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.