Montážnik výplne stavebných otvorov

Montážnik výplne stavebných otvorovMontážnik výplne stavebných otvorov vykonáva stavbné práce pri zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby, zhotovuje montáž otvorových konštrukcií, okenných konštrukcií, zasklenných stien, dverných konštrukcií a iných konštrukcií (napr. vetracích). Orientuje sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác. Je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov. Vyhodnocuje pripravenosť pracoviska na stavenisku, vyberá vhodné pracovné postupy na práce vo výškach. Dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pozná a vie používať inteligentné energetické riešenia, meracie metódy, technológie, vlastnosti a štruktúru materiálov, technické predpisy pri montáži otvorových konštrukcií na rôznych materiálových bázach. Vie pracovať samostatne i v tíme, je schopný naďal...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
500145/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFiller panel fitter
SKMontážnik okien
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz lešenára (montáž a demontáž lešenia) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1)
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7115
SK ISCO-08
7115003
ESCO
2133,2135
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7115003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
aplikačné nástroje a pomocné náradie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pre montážne práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Orientácia a čítanie stavebných výkresov, stavebnej a technickej dokumentácie, poznanie odbornej terminológie.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady montáže otvorových konštrukcií, technologických postupov a podmienok pre montáž, demontáž a opravu otvorových výplní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Funkčné celky – kúpeľne alebo izby
Montované domy a komerčné modulárne budovy
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné druhy stavebných konštrukcií, materiálov a povrchov stien. Zásady kotvenia otvorových konštrukcií podľa materiálu obvodových plášťov.
Perspektíva: Aktuálna
3
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spôsoby použitia stavebných materiálov podľa druhu a vlastností, stavebnofyzikálne požiadavky.
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály na stavebné izolácie (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Tesniace tmely, pásky, fólie.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia montovaných stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie v súvislosti s montážou a kotvením otvorových konštrukcií do montovaných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Návrh pracovných postupov a technologických podmienok. Návrh a určenie rámového profilu.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy, predpisy, technické listy a návody súvisiace s montážou výplne otvorov. Vyhľadávanie a filtrovanie stavebnej legislatívy a noriem na elektronických portáloch. Používaná terminológia a výklad požiadaviek príslušných noriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kotvenia a upevňovania, kotviace a upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Kotvenie otvorových konštrukcií. Zásady zhotovenia pripojovacej škáry (tesniace tmely, pásky, fólie).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kazetové fasádne obklady
3
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola činnosti pomocných pracovníkov a ich výpočet odmeňovania
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Orientácia a výklad príslušných noriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek pre stavbu. Zostavenie neformálnych štruktúr údajov z BIM informačného modelu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
systémové riešenia pre energeticky úsporné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
3
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne knižnice montážnych predpisov, databázy 3D objektov a komponentov pre BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
3
modulárne konštrukcie a prefabrikácia stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciami v súvislosti s montážou otvorových konštrukcií.
Perspektíva: Budúca
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane zásad a princípov vzduchotesnosti, regulácie pary a vodotesnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
3
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výškové práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie realizačného výkresu alebo dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
3
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Digitálna evidencia o pokroku prác, vrátane odpracovaného času, nedorobkov, porúch a podmienok na stavenisku.
Perspektíva: Budúca
3
navrhovanie pracovných postupov zhotovenia montáže, demontáže a opráv otvorových konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Funkčné celky – kúpeľne alebo izby
Montované domy a komerčné modulárne budovy
Kazetové fasádne obklady
3
stanovenie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie a identifikovanie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základne oboznámenie a využite rôznych meracích techník ako sú termovízne meranie, dymová skúška, skúška vzduchotesnosti budov (Blower door test), vlhkostné mapy a iné skúšky pre indentifikovanie porúch.
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou. Získanie údajov z BIM prostredia pre vykonávanie pracovných úloh.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné oboznámenie s inováciou.
Perspektíva: Budúca
3
zhotovenie pripojovacej škáry
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Použitie tesniacich látok, pásiek, fólií a pásov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zameranie a úprava stavebného otvoru pred osadením výplní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia stavebných konštrukcií, príprava povrchov stien, ovládanie spôsobov kotvenia a upevnenia, práce s upevňovacími materiálmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie opatrení na predchádzanie tepelných mostov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a kotvenie otvorových konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podľa materiálu obvodového plášťu.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Doprava, skladovanie a príprava materiálov pred použitím. Ovládanie zdvíhacej a manipulačnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
doprava, skladovanie a príprava materiálov pred použitím
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvíhacích zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola činnosti pomocných pracovníkov
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informačný model budovy (BIM) je postup založený na inteligentnom modeli, ktorý prináša prehľad potrebný pre rýchlejšiu a hospodárnejšiu tvorbu a riadenie stavebných projektov s menším dopadom na životné prostredie. BIM je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov - Facility management. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Stavebný software BIM umožňuje: - Zdieľanie projektov medzi dodávateľmi, projektantmi, investormi, úradmi: Spoločné dátové prostredie CDE je zdieľané úložisko, v ktorom sa zhromažďujú všetky údaje o projekte. Účastníci môžu pracovať vo svojich BIM softvéroch, ktoré môžu pochádzať od viacerých softvérových firiem. Spoločné dátové prostredie pracuje s formátom IFC, ktoré zjednocuje dáta z viacerých softvérov. Príkladom využitia je spolupráca projektantov na diaľku, zvolenie vlastného jazyka a umožnenie použitia rozličných softvérov, ktoré sa združia v jednom digitálnom systéme. Príkladom je Allplan Bimplus, DekSoft BIM PLATFORMA. - xD modely s použitím BIM v stavebníctve: BIM model je informačný dátový model stavby, ktorý je rozdelený na úrovne 3D až 10D. Každá úroveň pracuje s iným druhom dát a zároveň súvisiace dáta sú medzi sebou previazané. BIM model teda umožňuje prepájať súvislosti a vytvárať skoordinované digitálne projekty. Príkladom využitia je tvorba digitálnych projektových dokumentácií. Získané dáta je možné prehľadne spravovať počas celého životného cyklu stavby, spracovanie dát je možné automatizovať a prenášať dáta do nových projektov, čo zvyšuje rýchlosť a kvalitu projektovania. Okrem samotného grafického modelu v 3D počas tvorby projektu, v čase výstavby a neskôr prevádzky sa rozširuje na xD model s časovými atribútmi a ďalšími informačnými databázovými atribútmi (stavebný materiál, vybavenie, údržba, rekonštrukcie, vlastníci, užívatelia, nájomníci a pod.) - Digitálne dvojča stavby: Digitálne dvojča stavby je BIM model na úrovni presnosti LOD 500, digitálny model vyhotovenia stavby so všetkými podrobnými údajmi. Slúži v ďalších fázach životného cyklu na plánovanie údržby a celkovú správu stavby. Digitálne dvojča ďalej slúži na prepájanie digitálnych dát zo senzorov fyzickej stavby, s digitálnym BIM modelom stavby. Príkladom využitia je monitorovanie spotreby energie, monitorovanie znečistenia vonkajšieho vzduchu, regulácia kvality vzduchu v budove, riadenie teploty, vlhkosti vzduchu, riadenie osvetlenia, zber údajov zo senzorov pre zaistenie bezpečnosti, regulácia tieniacich prvkov proti preslneniu. Všetky údaje zo senzorov sú graficky zobrazené v digitálnom modeli. - Procesor dokumentov: slúži na rozsiahle a zložité štruktúrované spracovanie textových dokumentácií. Štruktúrovaný nástroj využíva formáty SGML a XML . Používa sa na dosiahnutie konzistencie dokumentácie, najmä v prípadoch kde existuje niekoľko variant modelov, alebo pri spracovaní rozsiahlych technických správ. Užívateľ definuje štruktúru dokumentácie, kde definuje oddiely, pododdiely, odstavce v závislosti od ich vzťahov. Príkladom softwaru je Adobe Framemaker. - Facility management: zahŕňa informácie z BIM modelu a dokumentácie (napr. Plány prevádzky a údržby, záručné informácie, zoznam dodávateľov) na účely správy a prevádzky stavby. Dodávatelia a subdodávatelia doručia správcovi, dáta a dokumentácie, ktoré správca skoordinuje pre správu stavby. - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia: základným podkladom je geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v digitálnej forme v 2D, alebo v 3D, vrátane všetkých zmien oproti projektu. Z tejto dokumentácie potom môžu vzniknúť základné digitálne účelové mapy diaľnic, rýchlostných ciest, závodov a priemyselných komplexov v 3D. Pri existencii BIM už počas výstavby tieto merania doplňujú a modifikujú BIM o reálnu skutočnosť oproti projektu. BIM je vlastne GIS stavby v 3D a slúži potom počas celej prevádzky stavby. Súčasťou tejto geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia sú aj porealizačné geometrické plány. - Digitálne konfigurovanie stavebného pracoviska a návrh ochranných opatrení: BIM 8D je proaktívna implementácia bezpečnostných opatrení do projektu. Metóda umožňuje včasné identifikovať riziká pri výstavbe a prevádzke stavby. Používa sa na zmiernenie rizík, prípadne preorganizovanie procesov výstavby ešte vo fáze plánovania. Výhodou je vysoká prevencia pred rizikami a menej nákladné bezpečnostné opatrenia. - Digitalizácia priebežných reportov o výstavbe - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia - Digitálne spracovanie jednotného zadávania stavebných prác a digitálne vyhodnocovanie cenových ponúk: Softvérové databázy s referenčnými cenami stavebných prác. Oceňovanie stavebných prác na základe jednotného zadania a automatizované porovnanie s referenčnými cenami. Využitie pri obstarávaní stavebných prác v súkromnom a verejnom sektore. Príklad softvéru: Cenkros Oferta,ASPE10,AspeEsticon,Kalkulus a pod. Stavebný softvér LIM: V súčasnosti prebiehajú práce odborníkov aj na projekte LIM (Line Information Modeling), čo je projekt informačného modelovania líniových stavieb filozoficky obdobný BIM. - LIM – Line Information Modeling, resp. informačné modelovanie vedení, ktoré je možné chápať ako súčasný BIM – informačné modelovanie budov avšak LIM berie do úvahy aspekt typu stavby distribučného vedenia VN – líniová stavba. BIM možno vytvoriť pre líniové stavby ako napr. líniové stavby (diaľnice, cesty, železnice, diaľkové inžinierske siete, produktovody a pod.).
Charakteristika:
Továrensky vyrábané dielce so zabudovanými rozvodmi elektroinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie, ktoré sú osadené ako samostatné montované konštrukcie. Konštrukcie dielcov sú založené na technológii montovaných sadrokartónových konštrukcií s tým, že sú vyrábané továrensky s presnými rozmermi. Na stavbe sa jednotlivé dielce kotvia a spájajú do celku. Využitie pri výstavbe bytových domov, nemocníc, hotelov a kancelárskych priestorov.
Charakteristika:
Stavebné technológie montovaných domov sú z inovatívnych kompozitných materiálov na báze dreva. Vďaka novým pevnostným vlastnostiam kompozitných materiálov je možná výstavba viacpodlažných budov. Montované stavby z kompozitných materiálov prinášajú rýchlu montáž, vyššiu životnosť a vyššie pevnostné a protipožiarne vlastnosti. Využitie pri výstavbe rodinných domov a viacbytových budov na bývanie.
Charakteristika:
Odvetrané fasády s kazetovými obkladmi poskytujú dlhšiu životnosť a najmä rýchlejšie a menej nákladné opravy v prípade porúch, čo znižuje náklady počas životného cyklu stavby. Taktiež za určitých podmienok je možná výmena tepelnej izolácie, bez deštruktívneho poškodenia konštrukcie a obkladu. Po skončení životnosti fasádnych obkladov je možné jednoduché oddelenie materiálov, zhodnotenie odpadu a recyklácia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.