Bezpečnostný poradca v doprave

Bezpečnostný poradca v dopraveBezpečnostný poradca v doprave vykonáva poradenstvo najmä pri preprave nebezpečných vecí. Bezpečnostný poradca vykonáva svoju činnosť na základe vymenovania podnikom, ktorého činnosti zahŕňajú odosielanie alebo prepravu nebezpečnostného tovaru po ceste, železnici, vode alebo lietadlom, alebo je s touto prepravou spojené balenie, prekladanie, plnenie alebo vykladanie nebezpečného tovaru. Jeho úlohou je pomáhať zabraňovať rizikám vyplývajúcim z týchto činností pre osoby, majetok a životné prostredie. Hlavnou úlohou poradcu je v rámci zodpovednosti vedenia podniku snažiť sa všetkými vhodnými prostriedkami a pomocou všetkých vhodných činností, v rámci limitov relevantných činností podniku, o uľahčenie ich vykonávania, a to s platnými požiadavkami a čo možno najbezpečnejším spôsobom. Poradca má najmä tieto povinnosti: monitorovať zhodu s pravidlami, ktorými sa riadi preprava nebezpečného tovaru; radiť svojmu podniku pri preprave nebezpečného tovaru; vypracovať pre vedenie svojho podni...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500124/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKBezpečnostný poradca
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (§ 36)
Poznámka: Vyžadovaný zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie o školení a skúške bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave podľa Dohody RID v zmysle zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (§ 23 a § 44)
Poznámka: Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (§ 23 a § 44) a ustanovení oddielu 1.8.3 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5a ods. 1) a Dohody ADN
Poznámka: Zákon NR SR č. 35/2014 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe, § 5a, odsek (1) ukladá za povinnosť vymenovať bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru každej osobe, ktorá vykonáva činnosti podľa dohody ADN, ktorou je Slovenská republiky viazaná. Táto povinnosť je zároveň zakotvená v dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách – Dohoda ADN, odd. 1.8.3.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149038
ESCO
1850
SK NACE Rev. 2
H49,H50,H51
CPA 2015
H49,H50,H51
Príslušnosť k povolaniu
2149038

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Environmentálna gramotnosť
7
Technická gramotnosť
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: napríklad: kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov zabezpečujúcich prepravu, skladovanie a manipuláciu s nebezpečným tovarom
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
7
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Podľa predpisov Dohody ADR (v cestnej doprave), dohody RID (v železničnej preprave), dohody ADN (vnútrozemskej vodnej doprave), IMDG Code (v námornej doprave) a ICAO T.I. (v leteckej doprave).
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy dopravy a prepravy chemických látok, prípravkov a nebezpečných odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Podľa predpisov Dohody ADR (v cestnej doprave), dohody RID (v železničnej preprave), dohody ADN (vnútrozemskej vodnej doprave), IMDG Code (v námornej doprave) a ICAO T.I. (v leteckej doprave).
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy skladovania nebezpečného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy na uloženie a upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákaz spoločnej nakládky a bezpečnostné opatrenia pri spoločnej nakládke, stupeň plnenia cisterien atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
7
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klasifikácia nebezpečných vecí
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy klasifikácie nebezpečných vecí.
Perspektíva: Aktuálna
7
obaly cisterien a cisternových kontajnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Typy, kódy, označovanie, konštrukcia, vstupné a periodické prehliadky a skúšky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
oboznamovanie pracovníkov s prevádzkovými postupmi a pokynmi v oblasti odosielania, dopravy, balenia, plnenia, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Overovanie, či pracovníci zapojení do odosielania, dopravy, balenia, plnenia, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí sa podrobne oboznámili s prevádzkovými postupmi a pokynmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
7
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie informačných systémov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
7
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Prepojenie podnikového informačného systému s automatizovanými systémami na riadenia skladu (Rotomat, regálový zakladač a pod.). Údržbár priamo z miesta výkonu má prehľad o náhradných dieloch, ich dostupnosti, umiestnení a môže priamo komunikovať so skladom. Príklad využitia: napr. Rotomat, regálový zakladač a pod. a ich prepojenie na podnikový systém.
Charakteristika:
Do budúcnosti sa musí počítať s implementáciou diaľkového dohľadu a riadením dopravy realizovaným centrálne. V oblasti železničnej dopravy je očakávané využitie nasledovné: v procese modernizácie a dispečerizácie tratí za podmienok zvyšovania nárokov vo vzťahu k spoľahlivosti prevádzky železničnej infraštruktúry sa stále viac zvyšujú nároky ohľadne výkonu diaľkového dohľadu nad prevádzkou silnoprúdových zariadení. Do budúcna budú pod drobnohľadom diaľkového dohľadu silnoprúdové zariadenia ako napr. elektrický ohrev výhybiek a vonkajšie osvetlenie, náhradné zdroje elektriny a pod. Implementácia diaľkového dohľadu v riadiacich systémoch bude nastavená tak, aby mal elektrodispečer priamo v systéme komplexný prehľad o stave predmetných zariadení so štandardnými dopadmi ohľadne vizualizácie, avizovania, protokolovania.
Charakteristika:
Titulný obrázok Senzorika zaisťuje automatické funkcie rôznych strojov, výrobných liniek a dopravných systémov. Pre tieto systémy sú potrebné špeciálne snímače, senzory a meracie systémy. Snímač je zariadenie, ktoré prijíma podnety a odpovedá prostredníctvom elektrických signálov. Citlivá časť snímača sa označuje aj ako senzor (čidlo). Senzor Je funkčný prvok, tvoriaci vstupný blok meracieho reťazca, ktorý je v priamom styku s meraným prostredím. Snímač sledovanú fyzikálnu, chemickú alebo biologickú veličinu podľa definovaného princípu transformuje na meraciu veličinu. Trendom je vybavenie snímačov komunikačným rozhraním pre ich ľahšiu integráciu do riadiaceho systému a pre rýchly a efektívny prenos meraných údajov.
Charakteristika:
-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.