Pracovník cestnej patroly

Pracovník cestnej patrolyPracovník cestnej patroly zabezpečuje pomoc v tiesni účastníkom cestnej premávky na diaľniciach a cestách (cestnej infraštruktúre) vytvorením priameho zákrytu vozidlom s využitím svetelného dopravného značenia alebo prenosného dopravného značenia, poskytovaním informačnej súčinnosti a výkonom určených činností pri odstraňovaní nebezpečných prekážok cestnej premávky. Vykonávanie samostatnej kontrolnej činnosti a monitoringu ako súčasť správy cestnej infraštruktúry fyzickou kontrolou jej jednotlivých súčastí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500024/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník (zamestnanec) cestnej údržby - diaľničná patrola
ENTraffic Manager
DETraffic Manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Minimálna povinná požiadavka na výkon povolania.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Odporúčané vzhľadom na vyššiu zručnosť pri vedení motorového vozidla a pre možnosť výkonu zimnej údržby pri mimoriadnych udalostiach.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
5419
SK ISCO-08
5419005
ESCO
1176
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
5419005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy používané na analýzu infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a prípravu návrhov na jej výstavbu, údržbu a využitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedomosť na úrovni fyzického poznania a identifikácie chýb, porúch, alebo poškodení súčastí cestnej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedomosť o spôsobe evidovania denných záznamov z vykonaných zásahov.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné postupy údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy pri odstraňovaní poruchy vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosť potrebná na poskytnutie poradenstva k poruche a na poskytnutie primeranej súčinnosti pri odstraňovaní nebezpečných prekážok cestnej premávky.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej, technickej a prevádzkovej dokumentácii zariadení pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
fyzická, najmä vizuálna kontrola stavu jednotlivých súčastí cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V procesoch správy a údržby cestnej infraštruktúry sa jedná o základnú fyzickú, najmä vizuálnu kontrolnú činnosť, na základe ktorej nasleduje rozhodovací proces k výberu a zabezpečeniu spôsobu údržby, alebo opravy poškodenej časti cestnej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
3
základná diagnostická kontrola stavu jednotlivých súčastí cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V procesoch prediktívnej správy a údržby cestnej infraštruktúry sa jedná o základnú automatizovanú diagnostickú činnosť, na základe ktorej nasleduje rozhodovací proces k výberu a zabezpečeniu spôsobu údržby alebo opravy poškodenej časti cestnej infraštruktúry.
Perspektíva: Budúca
3
spolupráca, resp. aj aktívne zavádzanie prvkov umelej inteligencie v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
vypĺňanie denných záznamov o výkone vozidla a pracovného stroja, vypĺňanie denných záznamov o výkone práce
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odborné čistenie cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: odstraňovanie ropných produktov, prípadne iné
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.