Pilot na diaľku

Pilot na diaľkuPilot na diaľku riadi bezpilotné lietadlo (bezpilotný lietajúci prostriedok/systém, dron) za účelom vykonávania leteckých prác v súlade s predpismi platnými pre danú oblasť. Zodpovedná za bezpečné vykonanie letu bezpilotného lietadla ovládaním jeho ovládacích prvkov, a to manuálne alebo pri automatickom lete bezpilotného lietadla tak, že monitoruje jeho kurz a naďalej môže kedykoľvek zasiahnuť a zmeniť jeho kurz. Je povinný počas letu neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky, letovú prevádzku na základe princípu vidieť a vyhnúť sa. Aplikuje primerané požiadavky na zmiernenie rizika vzťahujúce sa na prevádzku bezpilotných lietadiel podľa stupňa súvisiaceho rizika, prevádzkových charakteristík dotknutého bezpilotného lietadla a charakteristík oblasti prevádzky, ktorá sa člení na tri kategórie, a to otvorená, osobitná a osvedčená.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500116/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOperátor dronu
ENRemote pilot
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pilota na diaľku pre danú kategóriu prevádzky vydaný Dopravným úradom alebo osobou poverenou Dopravným úradom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/947 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Fyzická osoba môže riadiť bezpilotné lietadlo alebo bezpilotný letecký systém, ak je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti pilota na diaľku pre danú kategóriu prevádzky vydaného Dopravným úradom alebo osobou poverenou Dopravným úradom a spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti pre danú kategóriu prevádzky v súlade s Vykonávacím nariadením komisie (EÚ) 2019/947 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel a so zákonom o civilnom letectve. Požiadavku odbornej spôsobilosti pilota na diaľku v osobitnej kategórii prevádzky na základe prevádzkového povolenia spĺňa fyzická osoba, ktorá a) úspešne absolvovala online výcvikový kurz a online skúšku teoretických vedomostí v súlade s bodom UAS.OPEN.020 bod 4 písm. b) časť A prílohy Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2019/947 b) úspešne absolvovala výcvik, zameraný na vykonávanie letov v osobitnej kategórii prevádzky a dosiahnutie spôsobilosti v súlade s čl. 8 ods. 2 a ustanovením UAS.SPEC.050 bod 1 písm. d) časť B prílohy Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2019/947, určený Dopravným úradom v prevádzkovom povolení. Pilot na diaľku musí mať primeranú spôsobilosť na vykonávanie úlohy v podkategórii plánovanej prevádzky bezpilotného lietadla v súlade s ustanoveniami UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 alebo UAS.OPEN.040 Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2019/947 a byť držiteľom dokladu o spôsobilosti počas prevádzky bezpilotného lietadla okrem prípadov, keď prevádzkuje bezpilotné lietadlo uvedené v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 5 písm. a), b) alebo c) Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2019/947.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3153
SK ISCO-08
3153005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
3153005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
letecké právo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Všeobecné informácie o hierarchii leteckých predpisov (či už z pohľadu medzinárodného, európskeho alebo národného). Okrem toho je potrebné ovládať letecké predpisy aj z pohľadu organizácie civilného letectva a z pohľadu medzinárodných organizácií, z ktorých najdôležitejšie sú ICAO, EASA, Eurocontrol. Zároveň je potrebná vedomosť o organizácii a riadení civilného letectva v SR a kompetenciách Ministerstva dopravy a výstavby SR ako aj Dopravného úradu, Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru. Neopomenuteľná je aj úloha Letových prevádzkových služieb SR, š.p. Medzi základné znalosti patrí oblasť právnej úpravy problematiky bezpilotných lietajúcich prostriedkov (systémov) upravená vo Vykonávacom nariadení komisie (EÚ) 2019/947 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel a v zákone o civilnom letectve, ako aj letová spôsobilosť lietadiel, poznávacie značky lietadiel, pravidlá lietania, spôsobilosť leteckého personálu, letové prevádzkové služby, letová informačná služba, služba pátrania a záchrany, ochrana pred činmi protiprávneho zasahovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
aerodynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
letová navigácia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane ovládania navigačných prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí počas letu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia a systémy lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
letecké systémy a technológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
informácie o letiskách, plochách letísk a okolitých prekážkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá pilotovania lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Musia byť preukázané základné znalosti pravidiel pilotovania lietadiel z dôvodu správneho odhadu konania pilota a pohybu lietadiel v prípade možného stretu s bezpilotným lietadlom, resp. je potrebná vedomosť ako takejto situácii zabrániť.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá rádiovej komunikácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika na zemi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ochrany civilného letectva
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
výkonnosť a letové charakteristiky bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Výkonnosť a letové charakteristiky bezpilotných lietajúcich prostriedkov (systémov).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
Diagnostika a profylaktika vonkajších vysokonapäťových vedení pomocou dronov
Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Technická dokumentácia lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
ľudský faktor v letectve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Musia byť preukázané základné znalosti obmedzenia ľudskej výkonnosti v rozsahu podľa požiadaviek na získanie osvedčenia spôsobilosti pilota na diaľku podľa kategórie prevádzky bezpilotného leteckého systému v súlade s Vykonávacím nariadením komisie (EÚ) 2019/947 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel a so zákonom o civilnom letectve.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v meteorologických údajoch, správach a predpovediach
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Analyzovanie meteorologických a klimatologických meraní v kontexte plánovaného letu bezpilotného lietajúceho prostriedku (systému).
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v platnej legislatíve v leteckej doprave a v technickej dokumentácii lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v používateľskej príručke a príručke prevádzkovateľa bezpilotného lietajúceho prostriedku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie prevádzkových postupov prispôsobených typu prevádzky a súvisiacemu riziku
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V leteckej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola rádiového spojenia a diaľkovej komunikácie s bezpilotným lietajúcim prostriedkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pozorovanie prevádzkového prostredia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pozorovať prevádzkové prostredie, skontrolovať prítomnosť prekážok ako aj nezúčastnených osôb.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s riadiacou vežou letiska a pracoviskami riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie navigačných prístrojov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha technických systémov bezpilotných lietajúcich prostriedkov (systémov), pilotovanie bezpilotných lietajúcich prostriedkov (systémov) v súlade s platnou legislatívou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
Smart zariadenia a technológie
Diagnostika a profylaktika vonkajších vysokonapäťových vedení pomocou dronov
Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
riešenie problémov pri mimoriadnych a núdzových situáciách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Trenažér/simulátor dopravného prostriedku (letecký trenažér, trenažér dráhového vozidla...)
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Získavanie podrobnejších dát oproti diaľkovému prieskumu zeme umožňuje zvyšovanie kvality mapových diel v lesnom hospodárstve, lesnej hospodárskej evidencie, sledovanie zdravotného stavu lesov na lokálnej úrovni, ale aj zabezpečovanie informácií o lesníckych opatreniach pri obnove a výchove lesov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Lietajúce zariadenie, ktoré je možné diaľkovo ovládať alebo lieta autonómne za pomoci interných senzorov a/alebo GNSS, a na základe definovaných letových plánov. Drony umožňujú efektívnejší a ekonomickejší plošný zber dát v menších lokalitách a možno ich využiť oi. na mapovanie terénu, mapovanie priestorov výrobných závodov, na vonkajšiu a vnútornú kontrolu, či zabezpečenie a monitorovanie objektov 24/7.
Charakteristika:
Titulný obrázok V budúcnosti sa bude vo väčšej miere využívať technológia dronov na vizuálnu kontrolu, pretože ide o nákladovo efektívny a rýchly spôsob kontroly vonkajších vedení vo výškach a neprístupných oblastiach. Medzi výhody patrí: rýchly prehľad a vyhodnotenie stavu vedenia, foto a video dokumentácia miest porúch, preventívne plánovanie údržby a optimalizovaná prevádzka, skrátené odstávky, vysoká úroveň bezpečnosti montážnych technikov a zníženie nutnosti prác pod napätím pri kontrole vedení. Pridané senzory budú schopné analyzovať aj ďalšie parametre, akým je rozloženie elektromagnetického poľa, odoberanie vzoriek spádov z izolátorov a pod.
Charakteristika:
Fotogrametria s klasickými lietadlami vhodná len pre veľké územia, pre menšie územia rádovo cca do 100 km2 sa okrem klasického terestrického (pozemného) mapovania prechádza aj na mapovanie prostredníctvom UAV (Unmanned Aerial Vehicle) - bezpilotné letecké prostriedky. Drony sú zariadenia helikoptérového typu riadené online zo zeme operátorom (vhodné pre budovy a malé územia) a bezpilotné lietadlá štartované z ruky, alebo zo štartovacej rampy s dopredu naprogramovanými pásmi náletu lietadla cez GPS - vhodnejšie pre líniové stavby. Bezpilotné letecké prostriedky sú nosičmi fotogramerických kamier, alebo skenerov snímajúcich územie. Drony s videokamerami môžu byť tiež vhodným prostriedkom na kontrolu poškodenia ľahkých, zle prístupných striech. Na mapovanie vnútorných priestorov budov sa využívajú aj ručné skenery.
Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok -

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.