Technik údržby lietadiel

Technik údržby lietadielTechnik údržby lietadiel zodpovedá za údržbu leteckej techniky - častí, zariadení, systémov ako aj lietadiel tak, aby mohli byť uvoľňované do prevádzky a bola zachovaná ich letová spôsobilosť. Riadi, kontroluje, vykonáva alebo dohliada na organizáciu údržby, opráv a prípadné zmeny lietadlových systémov. Vykonáva všetky procesy, ktoré zabezpečujú, aby lietadlo, jeho časti a zariadenia kedykoľvek počas svojej prevádzkovej životnosti spĺňali platné požiadavky letovej spôsobilosti a boli v stave vhodnom na bezpečnú prevádzku. Vykonáva údržbu-generálne opravy, opravy, prehliadky, výmeny, modifikácie alebo odstránenie porúch lietadiel alebo lietadlových systémov a komponentov. Zabezpečuje a realizuje periodické a mimoriadne činnosti zamerané na kontrolu stavu, diagnostiku a odstránenie porúch, dodávku náhradných dielov a realizáciu predpísaných výmen v súlade s príslušnými leteckými právnymi predpismi. V prípade potreby komunikuje s posádkami lietadiel, s technickými špecialistami iných ú...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500016/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLetecký mechanik
SKMechanik lietadiel
SKPracovník opravy a údržby lietadiel
ENFlight mechanic
ENAircraft maintenance technician
SKAvionik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz spôsobilosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91
Preukaz odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 3)
Preukaz spôsobilosti technika údržby podľa L1 Spôsobilosť leteckého personálu, ktorý je v súlade s ICAO - Annex 1 to the Convention on International Civil Aviation - Personnel Licensing
Preukaz spôsobilosti technika údržby podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností, a najmä v súlade s prílohou III (Časť-66) k tomuto nariadeniu
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: „Požiadavky na dĺžku (dobu) odbornej praxe v údržbe prevádzkovaných lietadiel pre získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel (osvedčujúci personál) sú definované Nariadením Komisie (EÚ) č. 1321/2014 a závisia od kategórie, pre ktorú sa požaduje preukaz spôsobilosti (prax sa požaduje od 1 do 5 rokov). Požiadavka na prax sa dá skrátiť v prípade, že žiadateľ je držiteľom akademického titulu v technickom odbore udeleného univerzitou alebo inou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania uznanou príslušným orgánom, má dokončené relevantné odborné vzdelanie technického smeru v súlade s Prílohou III -Časť 66 Nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014 alebo absolvoval základný kurz výcviku podľa Prílohy IV -Časť 147 Nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností
ISCO-08
7232,7232
SK ISCO-08
7232001,7232003
ESCO
2260
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
7232001,7232003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Legislatíva upravuje schopnosť čítať, písať a komunikovať na zrozumiteľnej úrovni v jazyku(-och), v ktorom(-ých) je písaná technická dokumentácia a postupy údržby a prevádzky lietadla.
S ohľadom na vedenie stanovenej technickej dokumentácie prevažne v cudzom jazyku je odporúčaná úroveň v tejto oblasti na EKR na úrovni B2.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aerodynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Fyzika atmosféry, Teória letu, Letová stabilita a dynamika.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Metódy evidencie výkonov uskutočnených na leteckej technike.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Teória elektrónu, Statická elektrina a vodivosť, Elektrotechnická terminológia, Výroba elektriny, Zdroje jednosmerného prúdu, Jednosmerné obvody, Elektrický odpor, Výkon, Kapacita/kondenzátor, Magnetizmus, Indukčnosť/indukčná cievka, Teória motora na jednosmerný prúd/generátora jednosmerného prúdu, Teória striedavého prúdu, Odporové (R), kapacitné (C), induktívne (L) obvody, Transformátory, Filtre, Generátory striedavého prúdu, Motory na striedavý prúd.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Polovodiče, Dosky s plošnými spojmi, Servomechanizmy.
Perspektíva: Aktuálna
4
nedeštruktívne metódy skúšania
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Medzinárodná, európska a národná legislatíva v oblasti letectva, Osvedčujúci personál – údržba, Organizácia s povolením na údržbu, Letová prevádzka, Osvedčovanie lietadiel, súčastí a zariadení, Zachovanie letovej spôsobilosti, Príslušné vnútroštátne a medzinárodné požiadavky na programy údržby, kontroly a prehliadky údržby, Letecké právo, Predpisy rady L (Annexy ICAO)
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy údržby a opráv lietadiel v prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Bezpečnostné opatrenia – lietadlo a dielňa, Dielenské postupy, Náradie, Všeobecné testovacie vybavenie pre avioniku, Technické výkresy, schémy a normy, Lícovanie a vôle, Prepojovací systém elektrického vedenia (EWIS), Nitovanie, Rúrky a hadice, Pružiny, Ložiská, Prevody, Riadiace laná, Zaobchádzanie s materiálom, Zváranie, tvrdé spájkovanie, mäkké spájkovanie a lepenie, Hmotnosť a vyváženie lietadla, Manipulácia s lietadlom a skladovanie, Demontáž, prehliadka, oprava a techniky montáže, Neobvyklé udalosti, Postupy údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
pohony lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Konštrukčné usporiadanie a činnosť turbínových, turbodúchadlových, turbohriadeľových, turbovrtuľových a piestových motorov, Systémy indikácie motora, Štartovacie a zapaľovacie systémy, Sacie, výfukové a chladiace systémy, Výkon motora, Systémy zvýšenia výkonu, Pomocné energetické jednotky, Inštalovanie pohonnej jednotky, Monitorovanie motora a prevádzka na zemi, Skladovanie a konzervovanie motora, Elektronické riadenie motora, Konštrukcia, regulácia uhla nastavenia, synchronizácia, údržba, ochrana, skladovanie a konzervovanie vrtúľ.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia a systémy lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Teória letu, Konštrukcie draku, Klimatizácia a pretlakovanie kabíny, Prístrojové systémy/systémy avioniky, Elektrické systémy lietadiel, Vybavenie a zariadenie lietadiel, Protipožiarna ochrana, Riadenie letu, Palivový systém, Hydraulika, Ochrana proti námraze a dažďu, Pristávacie zariadenia, Svetlá, Kyslík, Pneumatický/vákuový systém, Usporiadanie vodného systému, dodávka, rozvod, obsluha systému a odtok vody, Palubné systémy údržby, Integrovaná modulárna avionika, Kabínové systémy, Informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály a komponenty v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Lietadlové materiály (železné, neželezné, kompozity a nekovy), Korózia, Spojovacie materiály, Potrubia a spoje, Pružiny, Ložiská, Prevody, Riadiace laná, Elektrické káble a konektory.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické prístrojové systémy v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Elektronické prístrojové systémy, Číselné sústavy, Prepočet údajov, Zbernica dát, Logické obvody, Základná štruktúra počítača, Mikroprocesory, Integrované obvody, Multiplexovanie, Optické vlákna, Elektronické displeje, Zariadenia citlivé na statickú elektrinu, Kontrola riadenia softvéru, Elektromagnetické prostredie, Typické elektronické/digitálne systémy lietadla.
Perspektíva: Aktuálna
4
ľudský faktor v letectve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ľudská výkonnosť a obmedzenia, Sociálna psychológia, Faktory ovplyvňujúce výkonnosť, Fyzické prostredie, Ľudská chyba, Riziká na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v platnej legislatíve v leteckej doprave a v technickej dokumentácii lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie postupu práce, voľba náradia, pomôcok a meradiel pri vyhľadávaní a určení porúch na elektrických a elektronických systémoch motorových vozidiel a ich agregátoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, potrebných pomôcok a prístrojov určených na demontáž, údržbu, opravy a montáž meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce pri technickej údržbe a opravách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Voľba potrebných diagnostických prístrojov, meradiel, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie opráv a nastavovanie lietadiel a ich pohonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie materiálových a výrobných chýb
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vizuálna kontrola lietadiel po prílete a pred odletom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie materiálových a výrobných chýb v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vstupných aerodynamických údajov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch leteckého motora a komponentov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie miery opotrebovania a poškodenia jednotlivých súčiastok leteckých motorov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov a o vykonaných úkonoch na motoroch a leteckých zariadeniach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s posádkami lietadiel a s technickými špecialistami iných opravárenských dielní a leteckých opravovní
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so špeciálnym náradím na jednotlivé typy lietadiel a vrtuľníkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.