Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti

Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnostiŠpecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti aktívne spolupracuje s jednotlivými organizačnými zložkami prevádzkovateľa letiska v oblasti systému manažérstva kvality. Vykonáva interné audity organizačných zložiek prevádzkovateľa letiska v zmysle noriem ISO. Vykonáva externé audity subjektov používajúcich letisko s cieľom udržiavania kvalitného poskytovania služieb na letisku. Podieľa sa na spracovávaní metodík a postupov vykonávania činností prevádzkovateľa letiska z hľadiska požiadaviek národných a medzinárodných požiadaviek na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky letiska, ako aj systému manažmentu prevádzkovej bezpečnosti letiska. Sleduje vývoj a monitoruje trendy v oblasti prevádzkovej bezpečnosti v leteckej preprave a následne implementuje zmeny vo vnútorných predpisoch prevádzkovateľa letiska. Spolupracuje s užívateľmi letiska vo veciach prevádzkovej bezpečnosti a kvality. Nastavuje a udržiava efektívny systém riadenia kvality a dozoruje mieru z...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500123/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér riadenia kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/2148, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o bezpečnosť vzletovej a pristávacej dráhy a letecké údaje
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015
Poznámka: interný auditor a externý auditor

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: v oblasti vnútornej kontroly a auditu
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149037
ESCO
250
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
2149037

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké právo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informácie o letiskách, plochách letísk a okolitých prekážkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudský faktor v letectve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v platnej legislatíve v leteckej doprave a v technickej dokumentácii lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v príslušných právnych predpisoch, vnútorných predpisoch a technologických postupoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu a harmonogramu auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie metodických postupov činností prevádzkovateľa letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie odporúčaní vyplývajúcich z auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola uplatňovania noriem ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie efektívnosti interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími prevádzkovými zložkami letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia činností pracovníkov, spolupráca s ostatnými úsekmi organizácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie efektívneho systému riadenia kvality v leteckej prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia zmien vo vnútorných predpisoch prevádzkovateľa letiska v oblasti prevádzkovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.