Špecialista pre správu a údržbu koľajových vozidiel

Špecialista pre správu a údržbu koľajových vozidielŠpecialista pre správu a údržbu koľajových vozidiel riadi, organizuje a zabezpečuje činnosti súvisiace so správou a údržbou koľajových vozidiel. Okrem toho zabezpečuje odborné technické činnosti a kontrolné činnosti a koordinuje náročné technické systémy koľajových vozidiel. Tvorí a aktualizuje služobné predpisy, vnútropodnikové normy a smernice na prevádzku, údržbu, opravy a spracováva technické návrhy na modernizáciu koľajových vozidiel. Implementuje príslušné smernice a nariadenia EÚ vo svojej oblasti a spolupracuje s medzinárodnými železničnými podnikmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500114/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149036
ESCO
1197,1200
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
2149036

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
investičné plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti dopravy na dráhach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
7
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
jednotlivé časti koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia opráv a nastavovania koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vykonávanie údržbárskych prác personálnom v centralizovaných strediskách údržby
7
environmentálne inžinierstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika a energetika v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interoperability v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Inovatívne spôsoby zavádzania IoT v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT v železničných systémoch
IoT v systémoch prevádzky na dráhach
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
metódy a princípy konštrukcie a údržby koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy diagnostiky koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov interoperability v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava investičného plánu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a predkladanie návrhov investičných zámerov v oblasti koľajovej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie pravidelnej a mimoriadnej údržby železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie jednotných štandardov pre správu a údržbu koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie operačných plánov údržby koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie pravidelnej a mimoriadnej údržby koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, prístrojov, zariadení a technologického vybavenia dopravného podniku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vplyvu železničnej prevádzky na životné prostredie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vplyvu prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe na životné prostredie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
využívanie inteligentných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
IoT v železničných systémoch
IoT v systémoch prevádzky na dráhach
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Koľajové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola prevádzky a údržby železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Vykonávanie údržbárskych prác personálnom v centralizovaných strediskách údržby
7
riadenie, koordinácia a kontrola prevádzky a údržby koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov v doprave na dráhach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Optimalizácia prepravy na základe online informácií zo senzorov z vozidiel, infraštruktúry (napr. trať, výhybky) ale aj informácií o externých podmienkach pre prevádzkovanie, napr. klimatické a poveternostné podmienky, množstvo pasažierov (nákladu) a pod. Príklad využitia: prepojenie zariadení a infraštruktúry prostredníctvom senzorovej technológie.
Charakteristika:
Neinvazívna kontrola, diaľková diagnostika a monitoring a inšpekcia dopravných prostriedkov a infraštruktúry prostredníctvom senzorovej technológie prostredníctvom IoT. Tvorba prediktívnych algoritmov porúch dopravných prostriedkov a infraštruktúry ako aj následné hĺbkové vyšetrovanie zlyhaní. Príklad využitia: senzory inštalované v zariadeniach a ich kľúčových komponentoch sledujúce ich opotrebenie a riziko kazivosti s cieľom predikovať ich výmenu.
Charakteristika:
Prechod od preventívnej údržby strojov, zariadení a vozidiel (plán nastavený priemerom alebo štatistikou životnosti) na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych online dátach a analýze skutočného stavu. Cieľom je zníženie prestojov vozidiel vo vzťahu k počtu vozidiel v dennej prevádzke. Vyhodnocovanie denne získaných údajov prevádzke zabezpečí sústavnú bezpečnosť prevádzky dopravných prostriedkov a zefektívnenie finančných nákladov. Príklad využitia: údržba sa plánuje na základe reálnych dát zo senzorov nie na základe periodickej výmeny náhradných dielov. Redukcia väčších porúch včasnou diagnostikou.
Charakteristika:
Informačný systém na riadenie údržby umožňuje výkonným pracovníkom údržby (údržbárom) jednoduchou, prehľadnou a intuitívnou formou zaznamenávať všetky potrebné údaje o výkone údržby tak, aby bol údržbár čo najmenej zaťažený administratívou spojenou s evidenciou výkonu a zároveň aby bol v informačnom systéme dostatok informácií potrebných na operatívne riadenie procesu údržby a pre potreby vyhodnocovania a reportovania stavu údržby a stavu udržiavaných zariadení. Sprostredkúva možnosť priamo pri oprave prezerať schémy a zapojenia zariadenia. Údržbár je on-line informovaný o zozname úloh, ktoré má vykonať, čím je umožnené riadiacim pracovníkom údržby operatívne riadiť proces údržby, meniť priority a plánovať údržbárske činnosti. Príklad využitia: ucelené viacmodulové informačné systémy na správu a údržbu majetku napr. Infor ERAM, IBM Maximo for transportation.
Charakteristika:
Titulný obrázok Denná sumarizácia prevádzkových údajov dopravných prostriedkov a ich vyhodnocovanie systémom umelej inteligencie bude prvým krokom oddelenia údržby a prevádzky u súčasných dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme vo verejnej osobnej doprave. V konečnom dôsledku sa uskutoční centralizácia údržbárskych prác, čo skráti celý proces údržby. Takýto spôsob údržby bude mať pozitívny dopad na logistiku a zásobovanie náhradnými dielcami. Možný spôsob implementácie: vykonávanie prevažnej časti údržbárskych prác personálom v centralizovaných strediskách údržby; vykonávanie niektorých údržbárskych prác na diaľku z týchto stredísk (softvérové aktualizácie, vysielanie špecializovaných posádok na miesto výkonu údržby). Príklad využitia: s nástupom modernizácie a elektronizácie bude časť servisných zásahov a kontrol realizovaných na diaľku z operačných stredísk (kontroly, aktualizácie systémov a softvérov, plánovanie servisných zásahov).
Charakteristika:
Titulný obrázok Sumarizácia všetkých údajov z prevádzky dopravných prostriedkov viacerých dopravcov na účely porovnávania celej škály technických údajov ich prevádzky a následné využívanie týchto údajov v procese ich vývoja a montáže u výrobcu. Spolupráca výrobcu a dopravcu na účely výroby takýchto dopravných prostriedkov novej generácie a to nielen z pohľadu ich autonómnosti. Získavanie veľkého množstva údajov zo zariadení ich jednotlivých komponentov, infraštruktúry, prevádzkového prostredia ich následným spracovaním a vyhodnocovaním s cieľom online optimalizácie a zefektívňovania prevádzky a údržby zariadení, majetku a pod. Príklad využitia: online spracovanie veľkého množstva dát v reálnom čase.
Charakteristika:
Využite prepojenia rôznych zariadení prostredníctvom internetu alebo WI-FI, ktoré komunikujú bez zásahu používateľa sa bude postupne uplatňovať v prevádzke dopravných prostriedkov ako vzájomná komunikácia pri monitorovaní ich pohybu a polohy. Cieľom je predchádzanie dopravným nehodám, zápcham na komunikáciách, riadenie cestnej premávky, využívanie inteligentných služieb cestujúcej verejnosti pri predaji cestovných dokladov, hlásenie porúch strojných zariadení čipmi. Internet vecí bude mať postupný neopomínajúci vplyv na viacero inovácií a stane sa jeho v podstate základnou súčasťou.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.