Vodič dodávkového vozidla

Vodič dodávkového vozidlaVodič dodávkového vozidla vedie vozidlo určené na prepravu nákladu kategórie N1 do 3,5 tony celkovej hmotnosti. Zabezpečuje bežnú údržbu vozidla, čerpanie pohonných hmôt, nabíjanie batérie a hlási poruchy príslušnému pracovníkovi. Kontroluje a pripravuje vozidlo a jeho povinnú výbavu na bezpečnú prepravu. Vedie záznamy o prevádzke vozidla nákladnej dopravy v tlačenej alebo elektronickej forme dokladujúce jazdy absolvované zvereným vozidlom a čerpanie pohonných hmôt v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi organizácie. Spoluzodpovedá za správne rozloženie a upevnenie nákladu podľa platných predpisov a STN a EN. Je povinný skontrolovať náklad preberaný na prepravu - čo sa týka počtu kusov, jeho zjavného stavu, vrátane obalu a prípadné výhrady vyznačiť v prepravnom doklade. Zodpovedá sa správne odovzdanie zásielky príjemcovi, vrátane správneho zápisu do prepravného dokladu. Nakládku a vykládku vodič vykonáva len ak je to súčasťou zmluvy so zákazníkmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500111/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax v riadení motorového vozidla
ISCO-08
8322
SK ISCO-08
8322002
ESCO
2829
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
8322002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a pojmy v oblasti premávky na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy v oblasti pracovného času vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady prepravy ADR a ATP
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: ADR - preprava nebezpečných vecí
ATP - preprava skaziteľných potravín
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy prepravy nákladov a činností s tým súvisiacich, požiadavky na uloženie a upevnenie nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
režim práce vodiča nákladnej dopravy nad 2,5 tony celkovej hmotnosti vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
normy, predpisy a pravidlá údržby dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pravidlá riadenia a dobíjania elektromobilov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
2
podmienky prepravy tovaru v cestnej nákladnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
prepravné a zasielateľské zmluvy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
podmienky prepravy nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy práce so zdvíhacím čelom určeným na nakládku alebo vykládku ťažších zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, evidencie a výkazov o cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie dokumentácie o preprave tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie elektronických prepravných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
2
upevňovanie nákladu na vozidle, návesových a prívesových súpravách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vodič musí poznať technické údaje o svojom vozidle pre správne rozloženie nákladu a mať odborné zručnosti pre upevňovanie nákladu v dodávkovom vozidle, ktoré má väčšie brzdné spomalenie ako nákladné vozidlá nad 3,5 tony
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha digitálneho smart tachografu 2. generácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
ovládanie navigačných prístrojov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie cestného vozidla do 3,5 tony celkovej hmotnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.