Špecialista cestovných poriadkov

Špecialista cestovných poriadkovŠpecialista cestovných poriadkov pripravuje dopravné riešenia vo verejnej doprave. Tvorí cestovné poriadky, turnusové obehy a príkazy na jednotlivé druhy dopravy a zapracováva ich do informačného systému. Priebežne spracováva odchýlky k turnusovým obehom vozidiel a vodičov vyplývajúcich zo štátnych sviatkov počas roka, resp. iných udalostí v dopravnom procese. Spracováva prestoje vozidiel a vodičov. Prijíma a prehodnocuje požiadavky na úpravu cestovných poriadkov a úpravu turnusových obehov. Pripravuje a realizuje obchádzky a iné dopravné obmedzenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
500035/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDopravný inžinier
SKReferent v doprave
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: prax v oblasti tvorby cestovných poriadkov, dopravných riešení a/alebo dopravných analýz
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149035
ESCO
1851
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
2149035

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy a základné pojmy v oblasti informačného systému
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania štatistických informácií, analýz, rozborov, a hodnotiacich správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kancelárska technika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cestovných poriadkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém schvaľovania cestovných poriadkov, taríf a prepravných podmienok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém schvaľovania cestovných poriadkov v medzinárodnej autobusovej doprave, cestovných poriadkov a taríf cestovného v osobnej železničnej doprave, sadzieb za používanie slovenských verejných prístavov, prepravných podmienok, taríf a letových poriadkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania turnusov a dopravného procesu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a prehodnocovanie požiadaviek na úpravu cestovných poriadkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie kvality a efektívnosti spojov v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba cestovných poriadkov vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odchýlok pri tvorbe cestovných poriadkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Odchýlky k turnusovým obehom vozidiel; odchýlky vodičov vyplývajúcich zo štátnych sviatkov počas roka, resp. iných udalostí v dopravnom procese.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a realizácia obchádzok a iných dopravných obmedzení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie prestojov vozidiel a vodičov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zapracovávanie cestovných poriadkov do informačného systému
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia hodnotenia autobusových liniek vykonávaná dopravcom z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.