Koordinátor práce s mládežou

Koordinátor práce s mládežouKoordinátor práce s mládežou plánuje, usmerňuje a koordinuje prácu s mládežou vo vzťahu k pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku v oblasti práce s mládežou, pracuje s deťmi a mládežou a s organizáciami zameranými na deti a mládež.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500103/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENYouth work coordinator
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností v oblasti práce s mládežou podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10)
Poznámka: Podľa § 10 Zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou je možné odbornú spôsobilosť koordinátora práce s mládežou získať štúdiom vo vzdelávacom zariadení, odbornou praxou alebo získaním certifikátu o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti práce s mládežou. Zákon teda odbornú spôsobilosť vyžaduje, ale umožňuje rôzne formy jej získania. Preto je tento typ certifikátu označený ako odporúčaný.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359012
ESCO
227
SK NACE Rev. 2
O84,P85,Q88,R90,R93
CPA 2015
O84,P85,Q88,R90,R93
Príslušnosť k povolaniu
2359012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
terminológia, teoretické východiská, strategické dokumenty a právne predpisy v oblasti vzdelávania mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
grantové a fundraisingové možnosti získavania finančných zdrojov v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rôznorodé typy aktivít a programov využívaných v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktuálne trendy a technológie v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy účelnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prácu s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy koordinovania práce s mládežou, aktivít voľnočasových a mimoškolských pôsobností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické východiská získavania a poskytovania spätnej väzby a hodnotenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
digitálne vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
digitálne technológie a nové médiá v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
znaky a príčiny syndrómu vyhorenia a princípy psychohygieny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne analýzy a interpretácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém koordinácie prác a harmonogramu projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikačné nástroje a argumentácia pri presadzovaní projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy marketingu a propagácie dobrovoľníctva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákony, legislatívne normy, predpisy a strategické dokumenty v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
definície dobrovoľníctva podľa právnych dokumentov SR a znalosť legislatívy v oblasti dobrovoľníctva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva a jej časti súvisiace s integráciou detí so zdravotným znevýhodnením
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákon o samospráve vyšších územných celkov a zákon o obecnom zriadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva upravujúca postavenie a kompetencie samosprávnych krajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Najmä v zmysle tvorby databázy aktérov spolupracujúcich v oblasti práce s mládežou.
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
trendy a súčasná situácia v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kroky plánovania dobrovoľníckeho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
interkultúrne rozdiely
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy analýzy potrieb cieľových skupín
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo finančných nástrojoch na podporu voľnočasových aktivít na Slovensku a v zahraničí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v podpornej politike a možnosti získavania finančných podpôr pre zverenú oblasť
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a implementácia akčného plánu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia nových trendov do práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba koncepcií a programov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie časovej a finančnej náročnosti výchovno-vzdelávacích programov pre mládež
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba odborných podkladov pre projekty, koncepčné a metodické materiály v oblasti mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie podmienok a prostredia na implementáciu nových trendov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza potrieb cieľových skupín prostredníctvom vhodných metód a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a mapovanie potrieb v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov pre žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie konzultácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
propagácia práce s mládežou a neformálneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Propagácia práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, vrátane podpory uznávania výsledkov a dopadov neformálneho vzdelávania a práce s mládežou.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca a schopnosť sieťovania rôznych aktérov z oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podpora participácie mladých ľudí na rôznych úrovniach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
partnerský a inkluzívny prístup v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie vzniknutých situácií s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, realizácia a vyhodnotenie rôznorodých aktivít a programov v práci s mládežou, vrátane logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia a usmerňovanie práce s mládežou na úrovni obce, mesta alebo kraja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.