Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka

Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidiekaŠpecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka sa podieľa na tvorbe regionálnej politiky a zabezpečuje proces prípravy a realizácie akčného plánu na úrovni okresu. Podieľa sa na zabezpečení prípravy plánu aktivít a prioritných projektov na realizáciu akčného plánu. Koordinuje subjekty podieľajúce sa na príprave a realizácii akčného plánu v okrese v súlade s akčným plánom najmenej rozvinutého okresu. Úzko spolupracuje s Úradom vlády Slovenskej republiky pri vypracúvaní akčného plánu a vyhodnocovaní jeho plnenia. Pri príprave podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizácii spolupracuje s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, ako aj s ďalšími subjektmi územnej spolupráce a inými sociálno-ekonomickými partnermi v okrese. Vedie agendu súvisiacu s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu. Podieľa sa na koordinácii pri príprave žiadostí o regionálny príspevok....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
500026/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422005
ESCO
846
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy reštrukturalizácie regiónov prechádzajúcich transformáciou ekonomickej orientácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Budúca
6
metódy tvorby akčného plánu a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákony o podpore regionálneho rozvoja a podpore najmenej rozvinutých okresov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby regionálnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stratégia regionálneho rozvoja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zámery, politiky a smerovania hospodárstva na regionálnej a štátnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
verejná správa a regionálny rozvoj (európske rozvojové programy)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
strategické programové dokumenty na národnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
akčný plán najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém poskytovania regionálneho príspevku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na tvorbe regionálnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podieľanie sa na zabezpečení prípravy plánu aktivít a prioritných projektov na realizáciu akčného plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie plnenia plánu aktivít a prioritných projektov na realizáciu akčného plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba strategických zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov na mestské/miestne/obecné zastupiteľstvo a ich komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na koordinácii pri príprave žiadostí o regionálny príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia subjektov podieľajúcich sa na príprave a realizácii akčného plánu v okrese v súlade s akčným plánom najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.