Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka

Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidiekaŠpecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka sa podieľa na tvorbe regionálnej politiky a zabezpečuje proces prípravy a realizácie akčného plánu na úrovni okresu. Podieľa sa na zabezpečení prípravy plánu aktivít a prioritných projektov na realizáciu akčného plánu. Koordinuje subjekty podieľajúce sa na príprave a realizácii akčného plánu v okrese v súlade s akčným plánom najmenej rozvinutého okresu. Úzko spolupracuje s Úradom vlády Slovenskej republiky pri vypracúvaní akčného plánu a vyhodnocovaní jeho plnenia. Pri príprave podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizácii spolupracuje s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, ako aj s ďalšími subjektmi územnej spolupráce a inými sociálno-ekonomickými partnermi v okrese. Vedie agendu súvisiacu s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu. Podieľa sa na koordinácii pri príprave žiadostí o regionálny príspevok....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
500026/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422005
ESCO
846
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy reštrukturalizácie regiónov prechádzajúcich transformáciou ekonomickej orientácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Budúca
6
metódy tvorby akčného plánu a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákony o podpore regionálneho rozvoja a podpore najmenej rozvinutých okresov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby regionálnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stratégia regionálneho rozvoja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zámery, politiky a smerovania hospodárstva na regionálnej a štátnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
verejná správa a regionálny rozvoj (európske rozvojové programy)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
strategické programové dokumenty na národnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
akčný plán najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém poskytovania regionálneho príspevku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na tvorbe regionálnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podieľanie sa na zabezpečení prípravy plánu aktivít a prioritných projektov na realizáciu akčného plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie plnenia plánu aktivít a prioritných projektov na realizáciu akčného plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba strategických zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov na mestské/miestne/obecné zastupiteľstvo a ich komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na koordinácii pri príprave žiadostí o regionálny príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia subjektov podieľajúcich sa na príprave a realizácii akčného plánu v okrese v súlade s akčným plánom najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.