Operátor recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné odpady

Operátor recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné odpadyOperátor recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné odpady stanovuje postupy recyklácie (zhodnotenia) druhotných surovín a odpadov v rámci materiálového obehu. Stanovuje postupy pri recyklácii (zhodnotení), servisnú a kontrolnú činnosť strojného parku a evidenčné povinnosti subjektu pracujúceho v oblasti recyklácie (zhodnotenia) druhotných surovín a odpadov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
500007/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOperátor recyklácie
CSTechnolog recyklace
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Nakladanie s iným, ako nebezpečným odpadom - min. 12 mesačná prax po ukončení štúdia
ISCO-08
2143
SK ISCO-08
2143005
ESCO
445
SK NACE Rev. 2
E38
CPA 2015
E38
Príslušnosť k povolaniu
2143005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov, spracovania vzoriek a vyhodnotenia dát
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Orientácia v základnom členení odpadov (nebezpečný odpad, ostatný odpad), podľa ktorého sa s nimi následne nakladá - recykluje, zhodnocuje alebo zneškodňuje. Správne nakladanie s odpadmi má vplyv na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Orientácia v požiadavkách na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v právnych predpisoch a pojmoch týkajúcich sa OH. Aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov v praxi
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na spracovanie a likvidáciu odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady nakladania s odpadmi v zmysle aktuálneho znenia Zákona o odpadoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon o odpadoch definuje povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi (a to od zberu, prepravy, zhodnocovania, triedenia až po zneškodňovanie). Stanovuje hierarchiu odpadového hospodárstva, povinnosti/zákazy/zodpovednosti spojené s nakladaním s odpadmi/nebezpečnými odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v systéme odpadového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy hodnotenia vlastností látok, odpadov a znečistenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy druhotných surovín
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhotnou surovinou sú materiály majúce najmä charakter vedľajších produktov alebo upravených odpadov, ktoré prestali byť odpadom potom, čo splnili podmienky a kritériá (pokiaľ boli stanovené) materiálov získaných z výrobkov podliehajúcich spätnému odberu, materiálov z ďalších výrobkov využiteľných na ďalšie spracovanie, vrátane nespotrebovaných vstupných surovín, materiálov odovzdávaných na nové využitie. Druhotná surovina slúži ako vstup pre výrobu a nahradzuje primárnu surovinu.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie robotizácie a umelej inteligencie v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy fungovania a obsluhy automatizovaných triediacich liniek a mechanických zariadení na triedenie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kontroly priemyselných odpadov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba pracovných prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teórie posúdenia rizika v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Osobný ochranný pracovný prostriedok musí zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a sám nesmie zvyšovať riziko, zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku, vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a po nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to OOPP umožňuje, byť zdravotne neškodný.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a dokumentácii na obsluhu zariadení a riadenie technologických procesov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určenie parametrov technologického postupu pre proces recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie kontrolnej a servisnej činnosti pre technologické zariadenia na recykláciu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie technologických údajov zariadení na nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola strojov, nástrojov, prípravkov a zariadení na recykláciu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Riadenie a kontrola činnosti technologického zariadenia na nakladanie s odpadmi alebo zariadenia na odstránenie znečistenia
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vyrobených a výstupných produktov recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Za použitia rôznych meracích a skúšobných prístrojov
Perspektíva: Aktuálna
4
výber, zavádzanie a kontrola metód stanovenia vlastností odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení technologických procesov na spracovanie odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie závad a porúch technologických zariadení na recykláciu odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Diagnostikovanie závad a porúch technologických zariadení na recykláciu pevných odpadov a druhotných surovín
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie závad v technologickom procese spracovania odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na bilancovanie materiálových tokov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie k činnostiam na technologickom recyklačnom zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia technických dát o priebehu technologického procesu a o vstupoch a výstupoch z technologického procesu recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie ochranných pracovných pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie, riadenie a údržba automatizovaných a robotizovaných liniek v technológii triedenia odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické zneškodňovanie nepoužiteľného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie ekologických technológií v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Rutinné kancelárske práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.