Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Inštruktor sociálnej rehabilitácieInštruktor sociálnej rehabilitácie je samostatný odborný pracovník zameriavajúci sa na sociálnu rehabilitáciu, ako odbornú činnosť, aplikovanú na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby (PSS). Najvyšší dôraz kladie na rozvoj komunikačných zručností, zručností rozhodovania, zručností spojených s plánovaním, aby sa každou cielenou odbornou činnosťou predchádzalo zabúdaniu naučeného. Má osvojené odborné znalosti a časť praktických zručností z oblasti sociálnej prevencie a intervencie. Vypracováva programy a individuálne plány sociálnej rehabilitácie, vedie odborné záznamy z procesu sociálnej rehabilitácie, podieľa sa prijímacom procese, je priamym účastníkom adaptačné procesu PSS. Aktívne riadi terapeutické a voľnočasové aktivity, individuálnu a skupinovú prácu s PSS, aktivizuje PSS, podporuje samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť, posilňuje návyky pri sebaobsluhe. Motivačnými metódami podporuje integráciu v širšej komunite. V prípade potreby vy...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
500042/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Poznámka: Najnižším požadovaným vzdelaním je "úplné stredné vzdelanie", pri ktorom sa vyžaduje 150 hodín akreditovaného kurzu.
Podľa § 84 ods. 16 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách... sú kvalifikačné podmienky pre výkon pozície "inštruktor sociálnej rehabilitácie" bez povinného absolvovania akreditovaného kurzu, s dosiahnutým stupňom vzdelania a študijného odboru, taxatívne vymenované.
Znenie § 84 ods. 16 zákona o sociálnych službách:
Sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, špeciálny pedagóg alebo fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním, ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín, je na účely tohto zákona inštruktor sociálnej rehabilitácie.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu v oblasti sociálnej rehabilitácie
Poznámka: V rozsahu 150 hodín. Vyžaduje sa len pri úplnom stredoškolskom vzdelaní.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635017
ESCO
1047
SK NACE Rev. 2
Q87,Q88
CPA 2015
Q87,Q88
Príslušnosť k povolaniu
2635017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vzhľadom na prácu so širokým spektrom ľudí, ktorí vo svojich životných etapách pôsobili na rôznych pracovných pozíciách, je potrebné ovládať spisovný slovenský jazyk a nie používať nárečie.
Perspektíva: Aktuálna
4
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
multikultúrne prvky správania a komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Samoštúdiom získavať nové vedomosti o zvyklostiach, tradíciách, komunikácii a správaní v iných kultúrach.
Perspektíva: Budúca
4
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ovládať základné informácie, byť informovaný o dianí, o inovačných zmenách, v prípade potreby, vedieť reagovať na zmeny v pracovnom procese.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vhodné uplatňovanie odbornej práce pri akejkoľvek komunikácii s PSS, nie len pri cielených činnostiach individuálnych, či skupinových. Nezabudnúť zahŕňať do práce s individuálnym plánom PSS.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Klásť dôraz na zlepšovanie zásad a techník komunikácie, zaviesť do vzdelávacieho programu pravidelné vzdelávanie, viesť zamestnancov k vzdelávaniu tým, že svoje získané poznatky nie len aplikujú v praxi, ale dokážu odovzdať aj svojím kolegom a kolegyniam. Tým povzbudzujeme suverenitu pri komunikácii, rovnako schopnosť vyjadrovať sa suverénne pred verejnosťou.
Perspektíva: Aktuálna
3
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vedieť bez zásadných problémov používať informačné systémy organizácie, samostatne, prípadne s drobným zaškolením sa dokázať ich naučiť, disponovať pokročilými znalosťami v informačných technológiách.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: znalosť právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb; znalosť podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb
Perspektíva: Aktuálna
4
cieľové skupiny sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odbornú činnosť prispôsobovať cieľovej skupine používaním vhodných foriem a metód práce, využívať individuálny prístup a vyhýbať sa zovšeobecňovaniu.
Perspektíva: Aktuálna
4
teoretické a metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Neoddeliteľnou súčasťou je práca v interdisciplinárnom tíme, neskôr účasť v multidisciplinárnom tíme. Chápať a vedieť získavať vedomosti i zručnosti z oblastí zdravotníctva, psychológie, histórie, etiky, náboženstva, demografie, uvedomovať si spojitosť súvislostí jednotlivých poznatkov aj informácií, pochopiť krehkosť jednoznačného určenia hraníc tej ktorej zainteresovanej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
3
supervízia v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aktívna účasť.
Perspektíva: Aktuálna
2
nástroje kompenzácie ťažko zdravotne postihnutých
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Mať vedomosti, ako pomôcť zjednodušiť život sprostredkovaním zabezpečenia kompenzačných pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
2
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dokázať vybrať a využiť vhodné formy aj metódy sociálnej práce, obmieňať ich podľa vzniknutých situácií, pružne reagovať na neštandardné situácie, získané poznatky sprístupňovať, vedieť ich vyhodnotiť, podávať návrhy na zlepšenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálne služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Systematicky sa zúčastňovať na odborných školeniach, ovládať všetky právne normy a nariadenia, interné predpisy, vedieť sa orientovať, kde sa dané dokumenty nachádzajú.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie základných spoločensko - etických pravidiel, pravidiel slušného správania: pozdrav, prednosť pri vstupe, odchode, zaklopanie pri vstupe do obývaného priestoru, aplikovať pomoc bez požiadania, vstať pri rozhovore, úcta ku všetkým dotknutým stranám.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Cieľavedomým odborným prístupom dodržiavať všetky právne normy a nariadenia, interné predpisy, osobným príkladom motivovať PSS i okolie.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta v zariadení sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: u cieľovej skupiny, kde je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ako súčasť individuálneho plánu ovládať teoreticky a prakticky vypracovanie programu sociálnej rehabilitácie (§ 9 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vhodnými metódami, formami sociálnej práce získavať potrebné údaje, ukladať ich do používaného systému, vyhodnocovať ich a vedieť navrhovať riešenia na zlepšenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
zbieranie a čiastočné vyhodnocovanie informácií, potrebných na posúdenie životnej situácie klienta a určenie miery sociálneho rizika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a realizácia výskumu v oblasti sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedieť navrhovať a zostaviť skupiny podľa požiadaviek výskumu, podieľať sa realizácii výskumu, zdieľať informácie, ktoré by pomohli pri vytvorení čo najobjektívnejšieho stanoviska.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyvíjanie, implementovanie, rozširovanie, prispôsobovanie a lokalizovanie foriem a metód sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dôsledné zaznamenávanie pozitívnych aj negatívnych zistení, konzultovanie v interdisciplinárnom tíme, informácie odovzdávané na stretnutiach rôzneho druhu - porada oddelení, vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, hľadanie možností na zlepšenie, prípadné odporučenie pre iných zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie sociálnej dokumentácie klientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odborne vedená dokumentácia PSS
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie pomoci pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Disponovať základnými informáciami, vedieť odporučiť na kompetentného pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
2
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie odborných komunikačných zručností na prácu s rôznymi skupinami cieľových skupín klientov sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na vyhľadávaní, oslovovaní a motivovaní v rámci spolupráce klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spolupráca v interdisciplinárnom, multidisciplinárnom tíme.
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálna rehabilitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Kľúčová, odborná činnosť ISR na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovaním schopností, posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.
Perspektíva: Aktuálna
4
implementácia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v odbornej činnosti, ktorou je sociálna rehabilitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikovanie hlavne pri konfliktných situáciách medzi PSS.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.