Výskumník archívno-historický

Výskumník archívno-historickýVýskumník archívno-historický skúma archívne fondy a zbierky, bibliografické a súpisové inventáre a ďalšie historické a súčasné pramenné zdroje. V oblasti svojej činností bádaním najmä v archívoch a knižniciach vyhľadáva informácie, s ktorými odborne pracuje, analyzuje ich, kriticky porovnáva a synteticky spracováva do výsledku archívno-historického výskumu. Pri skúmaní historických listinných, fotografických, grafických a mapových prameňov využíva dejiny správy a pomocné historické vedy ako diplomatika, sfragistika, heraldika, paleografia a genealógia. Počas terénneho výskumu číta a prekladá historické datujúce nápisy a ďalšie texty v exteriéroch a interiéroch budov. Analyzuje, číta a prekladá texty a súvisiace znaky, pečate a erby z nálezov archeologických, architektonicko-historických, umelecko-historických a urbanisticko-historických výskumov, ktoré sú ich súčasťou. Archívno-historický výskum vykonáva ako odborný podklad na obnovu objektov a predmetov kultúrneho dedičstva, alebo na...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
500120/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKVýskumník archivár
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax po ukončení vysokoškolského štúdia.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621004
ESCO
985
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2621004

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
dejiny náboženstva
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Jazykové znalosti na prácu so stredovekým a novovekým archívnym materiálom.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pomocné vedy historické
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecné dejiny
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Všeobecné európske a svetové dejiny.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
diplomatika stredoveku a novoveku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stredoveká a novoveká paleografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sfragistika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
heraldika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
genealógia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny Slovenska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
archívna teória a prax
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie archívnych fondov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna a inštitucionálna archívna a knižničná sieť
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť štátnej a inštitucionálnej archívnej a knižničnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
7
základy archívnictva a archívnej legislatívy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archívne súbory a archívne pomôcky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny správy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dejinách štátnej a cirkevnej správy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie metodického aparátu archívno-historického výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia metodológie dejín správy a pomocných historických vied.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
získavanie a spracovávanie údajov z terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia nálezov pamiatkového výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na interpretácii nálezov pamiatkového výskumu z pohľadu archívno-historického výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia výskumu archívnych fondov a zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie odborných, vedecko-výskumných a metodických úloh v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na riešení relevantných úloh v oblasti pamiatkového fondu v kontexte archívno-historického výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie archívnych dát a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie archívnych informácií, ich analýza, posudzovanie, porovnávanie a syntéza.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných podkladov na obnovu objektov a predmetov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s digitalizovaným archívnym materiálom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca v elektronickom archívnom bádateľskom systéme
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predarchívna a archívna starostlivosť, spracovanie archívnych dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preklady textov z/do cudzích jazykov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Najmä preklady z latinčiny, maďarčiny, nemčiny.
Perspektíva: Aktuálna
6
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.