Výskumník archívno-historický

Výskumník archívno-historickýVýskumník archívno-historický skúma archívne fondy a zbierky, bibliografické a súpisové inventáre a ďalšie historické a súčasné pramenné zdroje. V oblasti svojej činností bádaním najmä v archívoch a knižniciach vyhľadáva informácie, s ktorými odborne pracuje, analyzuje ich, kriticky porovnáva a synteticky spracováva do výsledku archívno-historického výskumu. Pri skúmaní historických listinných, fotografických, grafických a mapových prameňov využíva dejiny správy a pomocné historické vedy ako diplomatika, sfragistika, heraldika, paleografia a genealógia. Počas terénneho výskumu číta a prekladá historické datujúce nápisy a ďalšie texty v exteriéroch a interiéroch budov. Analyzuje, číta a prekladá texty a súvisiace znaky, pečate a erby z nálezov archeologických, architektonicko-historických, umelecko-historických a urbanisticko-historických výskumov, ktoré sú ich súčasťou. Archívno-historický výskum vykonáva ako odborný podklad na obnovu objektov a predmetov kultúrneho dedičstva, alebo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
500120/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKVýskumník archivár
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax po ukončení vysokoškolského štúdia.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621004
ESCO
985
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2621004

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
dejiny náboženstva
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Jazykové znalosti na prácu so stredovekým a novovekým archívnym materiálom.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pomocné vedy historické
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecné dejiny
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Všeobecné európske a svetové dejiny.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
6
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
6
diplomatika stredoveku a novoveku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stredoveká a novoveká paleografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sfragistika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
heraldika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
genealógia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny Slovenska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
archívna teória a prax
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie archívnych fondov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
štátna a inštitucionálna archívna a knižničná sieť
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť štátnej a inštitucionálnej archívnej a knižničnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
7
základy archívnictva a archívnej legislatívy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archívne súbory a archívne pomôcky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny správy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dejinách štátnej a cirkevnej správy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie metodického aparátu archívno-historického výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia metodológie dejín správy a pomocných historických vied.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
získavanie a spracovávanie údajov z terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia nálezov pamiatkového výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na interpretácii nálezov pamiatkového výskumu z pohľadu archívno-historického výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia výskumu archívnych fondov a zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie odborných, vedecko-výskumných a metodických úloh v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na riešení relevantných úloh v oblasti pamiatkového fondu v kontexte archívno-historického výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie archívnych dát a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie archívnych informácií, ich analýza, posudzovanie, porovnávanie a syntéza.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných podkladov na obnovu objektov a predmetov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s digitalizovaným archívnym materiálom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca v elektronickom archívnom bádateľskom systéme
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predarchívna a archívna starostlivosť, spracovanie archívnych dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preklady textov z/do cudzích jazykov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Najmä preklady z latinčiny, maďarčiny, nemčiny.
Perspektíva: Aktuálna
6
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách.
Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – nové technológie pri výskume a zabezpečení ochrany a udržateľného využitia kultúrneho dedičstva
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálme humanitné vedy možno podľa definície z učebnice The Digital Humanities: A primer for Students and Scholars (Digitálna humanitná veda: Základný šlabikár pre študentov a učencov) od Gardinerovej a Musta (2015) vymedziť ako „oblasť vedy, výskumu, ale i výučby v prieniku výpočtovej techniky a disciplín humanitných vied. Rozvoj v oblastiach humanitných vied, výpočtovej a digitálnej techniky predstavuje v praxi digitálnych humanitných vied širokú škálu tém, od kurátorov online zbierok až po data mining veľkých objemov dátových sád kultúrnych objektov. Digitálne humanitné vedy sa zaoberajú ako digitalizovanými, tak aj pôvodnými digitálnymi materiálmi, kombinujú metódy tradičných humanitných odborov (ako je história, filozofia, lingvistika, literatúra, umenie, archeológia, hudba a kultúrne štúdiá) a spoločenských vied s komputačnými metódami a nástrojmi (ako vizualizácia dát, vyhľadávanie informácií, dolovanie z dát, štatistiky, dolovanie z textu, digitálne mapovanie), a zahŕňajú aj digitálne publikovanie.“ S DH však súvisia aj štúdiá a teória nových médií, štúdiá hier a informačná veda, a to najmä pokiaľ ide o dizajn, projektovanie a analýzy (Digital humanities 2017). Digitálne humanitné vedy sú rôznorodé a stále sa rozvíjajúce oblasti, ktoré zahŕňajú prax humanitného výskumu v informačných technológiách a prostredníctvom nich a skúmanie toho, ako sa môžu humanitné vedy vyvíjať prostredníctvom ich zapojenia do technológií, médií a výpočtových metód. Vzdelávanie by sa mohlo orientovať na okruhy súvisiace s problematikou vzniku a využívania digitálnych zdrojov v humanitných vedách, technológie internetu a sietí, programovania, štruktúry dát a metadát, linkovania dát, dataminingu a textminingu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.