Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia

Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadeniaRiaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia riadi a organizuje výchovno-vzdelávací proces v špeciálnych výchovných zariadeniach. Riadi individuálne reedukačné programy, formy a metódy výchovy a vzdelávania uplatňované v procese reedukácie. Riadi činnosť výchovných a diagnostických skupín. Rozhoduje o ochranných opatreniach. Zodpovedá za personálne, finančné a materiálno-technické zabezpečenie špeciálneho výchovného zariadenia. Efektívnym manažmentom dosahuje stanovené ciele. Spolupracuje s kuratelou, súdmi, zákonnými zástupcami dieťaťa a ďalšími rezortmi a organizáciami, ktoré sa podieľajú na resocializácii a ochrane dieťaťa. Riadi a organizuje individuálnu prácu a skupinovú prácu s rodičom dieťaťa alebo inou fyzickou osobou než rodičom, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a súrodencom dieťaťa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496787/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ diagnostického centra
SKRiaditeľ liečebno-výchovného sanatória
SKRiaditeľ reedukačného centra
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 47 a 48)
Poznámka: § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (získanie kompetencií na výkon funkcie riaditeľa a na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca)

Odpis registra trestov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1345
SK ISCO-08
1345999
ESCO
229
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
1345999

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
moderné metódy a technológie vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá rozpočtu a financovania školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy koncipovania špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
škola hrou - socializácia hrou
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Nové a netradičné prístupy vo výučbe a výchove s možnosťou využitia rôznych médií. Schopnosť aplikovať netradičné metódy a formy výučby a výchovy - resocializácie s využitím nových prostriedkov, techniky, technológie blízkej deťom a mládeži. Prostredníctvom ,,trendovej " modernej technológie, virtuálneho sveta ako bežnej súčasti života mladých ľudí pôsobiť na rozvoj ich vedomostí a zručností, ale hlavne schopnosť pochopiť normy spoločnosti a dosiahnuť v čo najkratšej dobe plnohodnotnú socializáciu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Viesť porady pedagogických i nepedagogických zamestnancov efektívne, koncepčne a operatívne. Využívať moderné informačné a komunikačné technológie. Klásť dôraz na schopnosti zamestnancov a viesť ich k pozitívnej motivácii. Zvládať kritické situácie a konflikty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hodnotenie výchovnej činnosti, hodnotenie zamestnanca na konci školského roku, vytváranie posudkov pre zamestnancov, pri ukončení adaptačného vzdelávania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
7
metódy koncepčného a strategického riadenia výchovného zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hranie hier vo vzdelávaní
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy optimálneho hospodárenia s majetkom v správe alebo vlastníctve školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
7
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Video vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v riadení školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Špeciálne výchovné zariadenia sú zariadenia s nepretržitou prevádzkou. V mimoriadnych situáciách rieši potreby detí z pozície zákonného zástupcu napr. výchovné opatrenia, okamžitá zdravotná starostlivosť a pod. Všetky mimoriadne opatrenia rieši v súlade s podmienkami sociálnoprávnej ochrany detí , dodržiavaním práv detí a ich zákonných zástupcov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v procesoch riadenia školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
orientácia v pracovnoprávnych predpisoch v oblasti personalistiky a odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
7
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
tvorba výchovných programov zameraných na resocializáciu, zdravie a duševnú hygienu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Cieľom špeciálnych výchovných zariadení je resocializácia a spoločenská adaptácia detí a mládeže. Významné postavenie v pedagogickej dokumentácii zariadenia má výchovný plán, tvorený v súlade s etopédiou ako vedou, potrebami duševného zdravia a zároveň komplexnej rehabilitácie deti a mládeže, ktoré sú umiestnené v špeciálno-výchovných zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť spolupracovať s orgánmi ako sú súdy, polícia, kuratela, lekár - neoddeliteľná súčasť resocializácie v špeciálnom výchovnom zariadení
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe a realizácii vzdelávania zamestnancov v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
využívanie moderných informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zabezpečovanie personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok zamestnancov, prijímanie opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.