Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách

Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciáchDispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách riadi činnosti pri odstraňovaní porúch a havárií na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch. Vedie dokumentáciu o hlásení porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti a mimoriadnych udalostiach od verejnosti. Zabezpečuje a podáva informácie a koordinuje činnosť príslušných útvarov a zložiek v súvislosti s výrobou a distribúciou vody, s odvádzaním a čistením odpadových vôd. Organizuje výjazdy pohotovostnej poruchovej služby, identifikáciu a lokalizáciu porúch, ich odstraňovanie a znovuuvedenie vodovodných a kanalizačných sietí do prevádzky. V prípade potreby zabezpečuje náhradné zásobovanie pitnou vodou, resp. náhradné odvádzanie odpadových vôd. Eviduje, sumarizuje a analyzuje všetky poruchové, havarijné a mimoriadne stavy na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch a zariadeniach. Zabezpečuje a realizuje úlohy povodňových plánov, plánov civilnej ochrany a plánov pre činnosti subjektu ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
496781/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnický pracovník krízového dispečingu
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132006
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
3132006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Efektívny manažment krízového riadenia
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Zákon č. 69/2018 Z. z o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa hmotných rezerv
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
štátna správa v oblasti civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitalizácia, softverizácia
Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
3
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
3
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V rámci prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Prevádzkové poriadky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
zásady a predpisy na riešenie povodní
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Povodňové plány prevádzkovateľa verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy dispečerského riadenia objektov a zariadení v oblasti odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitalizácia, softverizácia
Efektívny manažment krízového riadenia
4
predpisy a zásady na riešenie mimoriadnych udalostí vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
povodňové plány
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Technická dokumentácia verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Softverizácia
3
princípy riadenia prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
3
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Súvisiacich s prevádzkou verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie a aktualizácia krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
4
tvorba a aktualizácia povodňových plánov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Participácia na tvorbe a aktualizácii povodňových plánov.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a rozbor krízových situácií vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Efektívny manažment krízového riadenia
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
4
kontrola dodržiavania prevádzkových poriadkov a povodňových plánov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
spracovávanie prevádzkovej dokumentácie vo vodárňach
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedenie dokumentácie o hlásených poruchách a mimoriadnych udalostiach pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Evidovanie, sumarizácia a analýza všetkých poruchových, havarijných a mimoriadnych stavov na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch a zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia hydrometeorologických údajov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pre potreby plnenia úloh povodňových plánov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
poradenská činnosť zákazníkom v oblasti vodovodných a kanalizačných prípojok, merania spotreby vody a fakturácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
informovanie o poruchách vodovodnej a kanalizačnej siete, o výlukách dodávky pitnej vody a odvádzaní odpadovej vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V rozsahu podľa interných smerníc.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
kontrola zabezpečenia ochrany a stráženia vodárenských zariadení a protipovodňovej prevencie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií (organizovanie výjazdov pohotovostnej poruchovej služby, zabezpečovanie náhradného zásobovania pitnou vodou, resp. náhradného odvádzania odpadových vôd a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
dispečerské riadenie a koordinácia činností vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Koordinácia činností príslušných zložiek (interných aj externých) v súvislosti s výrobou a distribúciou vody, s odvádzaním a čistením odpadových vôd. Koordinácia činností a spolupráce s vodárenskými prevádzkami a strediskami pri riešení porúch vodovodných sietí a pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.