Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov

Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémovTechnik prevádzky vodovodov vykonáva odborné činnosti súvisiace s prevádzkou verejných vodovodov, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri distribúcii pitnej vody. Zúčastňuje sa procesov prípravy a výstavby vodovodnej siete a vodárenských objektov, zabezpečuje kontrolu potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti. Vykonáva pasportizáciu vodovodných sietí a ich zakresľovanie do technických máp. Zabezpečuje čiastkové odborné práce pre rozvoj strediska vodovodov. Spracováva technickú dokumentáciu a vedie pasportizáciu výrobných a prevádzkových prostriedkov. Poskytuje podklady pre geografický informačný systém (GIS). Spolupracuje pri príprave a realizácii investičnej výstavby vodovodných sietí a vodárenských objektov. Participuje na preberacích a kolaudačných konaniach vodovodných sietí a vodárenských objektov. Spolupracuje s príslušnými útvarmi pri uzatváraní zmlúv o prevode vodovodných sietí a vodárenských objektov do majet...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
496780/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnický pracovník vodovodov
SKVodárenský technik
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: V prípade vysokoškolského vzdelania príslušného smeru je možné od požiadavky na prax upustiť
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132008
ESCO
1172
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
3132008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štátna správa v oblasti územného plánovania a výstavby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá a postupy stavebného konania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vodné stavby
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Verejné vodovody.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy prípravy a výstavby vodovodných sietí a vodárenských objektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Prevádzkové poriadky verejných vodovodov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv vodovodných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potrubné materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právna úprava verejných vodovodov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Výkresy inžinierskych sietí. Metódy tvorby technickej dokumentácie vodovodov a vodárenských objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Technické normy vo vodárenstve vzťahujúce sa na vodovody a zariadenia na vodovodnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kontroly potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie podmienok pre investorov z hľadiska životného prostredia a vodohospodárskej správy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie zmien operatívnych plánov na odstraňovanie porúch a likvidácií havárií na vodovodných sieťach
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V závislosti na vývoji odbytových, technických a dodávateľských podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Úroveň 4 sa vyžaduje pre vodovodné rozvody, pri kanalizačných postačuje úroveň 2.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
participácia na preberacích a kolaudačných konaniach vodovodných sietí a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie a rozbory poruchovosti vodovodných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Sledovanie a vyhodnocovanie stavu potrubia, prípojok a objektov pri údržbe vodovodných sietí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
poskytovanie podkladov pre geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
3
spracovávanie technickej dokumentácie vodovodných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane zakresľovania vodovodných sietí do technických máp.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konzultácie a technická pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri distribúcii pitnej vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri príprave a realizácii investičnej výstavby vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Participácia na procesoch prípravy a výstavby vodovodných sietí a vodárenských objektov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.