Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete

Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej sietePrevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete zabezpečuje pravidelnú dennú obsluhu a údržbu vodovodov, kontroluje potrubné rozvody a zariadenia na vodovodnej sieti. Pod odborným vedením vykonáva opravy porúch. Preplachuje, odkaluje a odvzdušňuje odstavené potrubie po jeho kontrole a opravách. Zúčastňuje sa tlakových a funkčných skúšok opravených potrubných rozvodov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
496779/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPrevádzkový montér vodovodov
SKTechnik vodovodnej siete
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Poznámka: Nevyhnutné pre pracovníkov, ktorí montujú určené meradlá (vodomery).

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča
Poznámka: V prípade zamestnania pracovníka z príbuzného odboru sa vyžaduje prax 6 mesiacov
ISCO-08
7126
SK ISCO-08
7126003
ESCO
2156
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
7126003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: táto vedomosť sa vyžaduje iba pri pracovníkoch, ktorí montujú vodomery
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a princípy montáže, údržby a opráv vodovodných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
potrubné materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právna úprava verejných vodovodov.
Perspektíva: Aktuálna
2
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Technické výkresy vodovodov a zariadení na vodovodnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Technické normy vo vodárenstve vzťahujúce sa na vodovody a zariadenia na vodovodnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
2
náradie a materiály na údržbu vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ručné náradie a materiály na preplachovanie, odkalovanie a odvzdušňovanie vodovodného potrubia.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kontroly potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
3
metódy a princípy tlakových a funkčných skúšok vodovodného potrubia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy evidencie porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Kontrola a monitoring stavu potrubí vodovodných sietí vrátane vodovodných prípojok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
2
kontrola tesnosti spojov vodovodných rozvodov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie tlakových a funkčných skúšok vodovodného potrubia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie prevádzky verejných vodovodov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preplachovanie, odkalovanie a odvzdušňovanie vodovodného potrubia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha malej mechanizácie pri údržbe vodovodov a zariadení na vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.