Optometrista

Optometrista vykonáva špecializované činnosti v oblasti očnej optiky a optometrie v očnej optike, ako napr. posudzovanie a návrh okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme, presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení refrakcie; subjektívne stanovenie refrakcie a vymeriavanie potrebných parametrov na zhotovenie okuliarovej korekcie a aplikáciu kontaktných šošoviek; zisťovanie videnia a farbocitu u vodičov a zamestnancov v doprave; meranie rovnováhy a binokulárnych funkcií. Optometrista kontroluje a preskúšava používané očné pomôcky, prispôsobuje ich, vykonáva úpravy, drobné opravy a merania súvisiace s predpisovaním korekčných pomôcok. Optometrista využíva na screening a stanovenie subjektívnej refrakcie výlučne pre oko bezkontaktné meracie techniky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
SKKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 523/2011 Z.z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 1750 hodín.
ISCO-08
2267 - Špecialisti v optometrii
SK ISCO-08
2267000 - Špecialista v optometrii
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Optometrista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
matematická gramotnosť
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia
Špecifikácia:
špecifiká psychologického prístupu k zákazníkovi očnej optiky s ohľadom na jednotlivé vekové skupiny, sociálne aspekty a pod.
5
anatómia, fyziológia a patológia zrakového orgánu a adnex
Špecifikácia:
stavba oka a zrakovej dráhy, funkcia zraku; kvalita videnia, farebné videnie, adaptácia, akomodácia, konvergencia; biofyzika a biochémia procesu videnia a pod.
5
opticko-fyzikálna podstata optometrie
5
refrakcie a refrakčné chyby oka
5
princípy, metódy, testy merania refrakcie a postupy korekcie
5
oftalmológia
Špecifikácia:
základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri ochoreniach a úrazoch oka, adnex a okohybných orgánov; bakteriológia, virológia a parazitológia v oftalmológii a pod.
5
princípy, metódy a postupy starostlivosti o zrak, videnie a hygiena zraku
5
princípy, metódy a postupy zhotovovania korekčných očných pomôcok
5
princípy aplikácie kontaktných šošoviek
5
prístrojové a materiálno technické vybavenie očnej optiky
5
technologické postupy v očnej optike
5
materiály používané v očnej optike
5
ekonomika, účtovníctvo, administratíva, marketing a manažment očnej optiky
Špecifikácia:
pravidlá ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu očnej optiky
5
princípy, metódy a postupy hodnotenia kvality v očnej optike
Špecifikácia:
ukazovatele kvality, špecifiká činností optometristu pri zabezpečení kvality v očnej optike, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovaných služieb, normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
5
etika v práci optometristu
5
techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom v očnej optike
5
postupy edukácie zákazníka o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok vrátane ich údržby a odporúčanie ďalšej vhodnej ochrany zraku
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
práca s informačnou technikou
Špecifikácia:
práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom očnej optiky
5
dodržiavanie hygienických predpisov v očnej optike
5
spolupráca s oftalmológom pri zhotovovaní korekčných očných pomôcok
5
zisťovanie refrakcie, subjektívne stanovenie refrakcie a vymeriavanie potrebných parametrov na zhotovenie korekcie
5
zhotovovanie korekčných očných pomôcok a aplikácia kontaktných šošoviek
Špecifikácia:
zhotovovanie a oprava korekčných očných pomôcok podľa lekárskeho predpisu, alebo po objektívnom zistení a subjektívnom stanovení refrakcie a vymeriavaní potrebných parametrov pre zhotovenie okuliarovej korekcie a aplikáciu kontaktných šošoviek, riešenie problému očnej korekcie a poznanie jeho dôsledkov
5
manipulácia s pomôckami a špeciálnou prístrojovou technikou
Špecifikácia:
práca s prístrojmi, ktoré slúžia na určenie objektívnej refrakcie, správne zaobchádzanie a udržiavanie špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok pri zhotovovaní korekčných a liečebných pomôcok v očnej optike, preventívna údržba
5
hodnotenie a zabezpečovanie kvality poskytovaných služieb v očnej optike
5
poskytovanie odborných informácií a edukácia zákazníka očnej optiky
Špecifikácia:
poskytovanie odborných informácií o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok vrátane ich údržby a odporúčanie ďalšej vhodnej ochrany zraku
5
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zariadeniach očnej optiky
5
spracovávanie administratívnych činností v očnej optike
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.