Klinický fyzik

Klinický fyzik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá využívaním fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 6 alebo viac rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve a povinnú jednoročnú odbornú zdravotnícku prax bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická fyzika, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2111 - Fyzici a astronómovia
SK ISCO-08
2111011 - Klinický fyzik
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Fyzik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
motivovanie ľudí
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy v klinickej onkológii, radiačnej onkológii, nukleárnej medicíne a pod.
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
Špecifikácia:
bioštatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická fyzika; princípy vykonávania onkologického výskumu v rámci nových liečebných a diagnostických techník zavádzania nových metód zabezpečovania kvality v zobrazovacích metódach, v rádioterapii a dozimetrii v spolupráci s IAEA, WHO, ESTRO a EFOMP
7
radiačná fyzika
7
matematické metódy v radiačnej fyzike
7
rádiobiológia, rádiochémia
7
klinická dozimetria konvenčných zväzkov
7
techniky a zariadenia na detekciu žiarenia
7
princípy, metódy a postupy dozimetrického merania vo fantóme a in-vivo
7
prístrojová technika v klinickej rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne
Špecifikácia:
liečebné a zobrazovacie zariadenia
7
zásady využitia počítačových techník v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne
7
princípy ochrany pred nežiaducimi účinkami ionizujúceho žiarenia
Špecifikácia:
radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia rádioaktívneho odpadu, dozimetria pracovníkov
7
princípy kontroly kvality v rádiológii, nukleárnej medicíne a pri ostatných zobrazovacích technikách
7
princípy kontroly kvality v rádioterapii, externej radiačnej terapii, brachyterapii, rádioterapii otvorenými zdrojmi žiarenia
7
princípy aplikácie klinickej rádiobiológie, modelovanie rádiobiologických účinkov rádioterapie
7
princípy plánovania liečby žiarením s použitím plánovacích systémov pre externú terapiu
7
rádioterapeutické techniky, verifikácia liečby, zabezpečenie kvality v rádioterapii
7
techniky a metódy brachyterapie, princípy plánovania liečby a výpočet dávky v brachyterapii, manažovanie kvality v brachyterapii
7
princípy rádioterapie otvorenými zdrojmi
7
princípy analýzy nepresností v rádioterapii, štatistické metódy
7
princípy spracovania a archivácia dokumentácie o využití fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
dozimetrické merania vo fantóme a in-vivo
7
plánovanie pre radiačnú liečbu u nenádorových ochorení
7
zhotovovanie ožarovacích plánov pre externú terapiu
7
aplikácie brachyterapie v spolupráci s lekárom
7
vyhodnotenie rádiobiologických účinkov
7
spracovanie vyšetrení pacientov v nukleárnej medicíne
7
spracovanie vyšetrení pacientov v ostatných zobrazovacích metódach
7
kontrola kvality v rádiológii, nukleárnej medicíne a pri ostatných zobrazovacích technikách
7
kontrola kvality v rádioterapii, externej radiačnej terapii, brachyterapii, rádioterapii otvorenými zdrojmi žiarenia
7
spracovanie a archivácia dokumentácie využitia fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
7
informovanie pacienta o základoch fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
7
konzultačná činnosť v oblasti využitia fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
  • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.